Lopende onderzoeken

Evaluatie tanker Bow Jubail


Op zaterdagmiddag 23 juni 2018 kwam de Bow Jubail in aanvaring met een steiger in de Petroleumhaven in Rotterdam. Hierdoor is ruim 200 ton stookolie vrijgekomen die zich heeft verspreid over onder andere de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas en de Oude Maas. Ook havens, kades en oevers raakten vervuild door het vrijkomen van de vele hoeveelheid olie.

In opdracht van Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR) voert Crisislab een lerende evaluatie uit naar de inzet van DHMR die zich voor een belangrijk deel richtte op het voorkomen van de verspreiding. Op zondag 24 juni heeft DHMR een crisisteam geformeerd om de opruimwerkzaamheden samen met RWS in de havens en op de rivier gecoördineerd te laten plaatsvinden.

Ook andere instanties, waaronder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, evalueren het incident, ieder met een eigen focus.

Share Button

24 juli, 2018  

Bouwstenen voor proportioneel uitvoerings- en handhavingsbeleid


In opdracht van de gemeente Den Haag levert Crisislab een aantal bouwstenen aan die zij kan gebruiken bij het opstellen van een proportioneel uitvoerings- en handhavingsbeleid voor het omgevingstoezicht op bedrijfsmatige asbestsanering. Onder ‘proportioneel’ verstaan we dat de kosten en baten van het toezicht in een redelijke verhouding staan. Wat redelijk is kan gekwantificeerd worden op basis van de gebruikelijke normen daarvoor zoals die bijvoorbeeld door de Gezondheidsraad zijn voorgesteld. Andere verstandige grondprincipes zijn bijvoorbeeld dat toezicht bij voorkeur niet dubbel wordt uitgevoerd en dat partijen binnen de eigen verantwoordelijkheid blijven.

Share Button

22 juli, 2018  

Evaluatie besluitvormingsproces gevelbeplating Hogeschool Rotterdam


Door de Hogeschool Rotterdam is eind 2017 geconstateerd dat bij één van haar gebouwen de gevelbeplating niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. Het bestuur van de Hogeschool heeft daarom besloten dit pand vooralsnog te sluiten. Crisislab is gevraagd om te onderzoeken hoe de besluitvorming over de brandveiligheid in deze locatie heeft plaatsgevonden.

Share Button

29 juni, 2018  

Pilot brandveiligheid Nijmegen


In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is gevraagd om het proces begeleiden om tot een nieuwe praktijk van advisering, toezicht en handhaving op brandveiligheid te komen, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar meer centraal staat. In de eerste fase is een verkenning gedaan naar de toepassing van het gelijkwaardigheidsprincipe. In de tweede fase vindt nu een nadere uitwerking plaats van de inbedding hiervan in de vergunningverlening waarvoor Crisislab een nieuwe werkwijze heeft voorgesteld. Crisislab zal de betrokken partijen begeleiden bij een pilotfase waarin deze werkwijze wordt geïntroduceerd. Mocht de werkwijze aanslaan dan zal deze verder wordt geïntroduceerd.

Share Button

28 juni, 2018  

Opstellen advies versterking huizen Groningen


De minister van EZK, Erik Wiebes, heeft een panel van drie hoogleraren gevraagd om een methodologisch oordeel te geven over de huidige wijze van berekening van het aardbevingsrisico en een advies hoe (beter) om zou moeten worden gegaan met de versterking van huizen tegen dat risico. Prof. dr. Ira Helsloot is één van de hoogleraren van het panel. Verder bestaat het panel uit prof. dr. Eric Cator (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. dr. Jan Rots (TU Delft).

Het eerste deel is eind juni 2018 opgeleverd en treft u hier. Het maakt onderdeel uit van het advies van de Mijnraad dat op 2 juli 2018 aan de minister werd gegeven.

Het tweede en laatste deel van het advies van de hoogleraren zal eind juli verschijnen.

Share Button

3 juni, 2018  

Onderzoek inzichten voor proportioneel asbestbeleid


In samenwerking met de Universiteit Utrecht en TNO onderzoekt Crisislab wat proportioneel asbestbeleid is in een aantal standaardcasus zoals het verwijderen van vensterbanken van asbestcement. Dit onderzoek dat in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes wordt uitgevoerd, moet helpen het Nederlandse asbestbeschermingsbeleid meer wetenschappelijk onderbouwd te maken.

Share Button

24 april, 2018  

Omgang met blindgangers door infrabeheerders


In opdracht van een aantal grote infrabeheerders (TenneT, Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Gasunie) doet Crisislab onderzoek naar de omgang met (mogelijke) blindgangers door deze infrabeheerders. Dit betreft met name een inventarisatie van de goede en minder goede praktijken die zich op dit terrein ontwikkeld hebben. Crisislab evalueert hiervoor het beleid van de verschillende infrabeheerders. Ook wordt het beleid met elkaar vergeleken zodat uitspraken gedaan kunnen worden over wat raadzaam is als de infrabeheerders tot een meer gezamenlijk en uniform beleid willen komen.

Share Button

23 april, 2018  

UXO in de Noordzee


Crisislab werkt samen met Expload en Saricon aan een verkenning wat proportioneel beleid moet zijn voor de omgang met onontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem van de Noordzee (UXO in vaktermen). De opdrachtgever is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam.

Share Button

22 april, 2018  

Wat is water-robuuste infrastructuur?


Crisislab werkt als onderaannemer van Twijnstra Gudde mee aan een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar wat een verstandige bescherming is van de vitale infrastructuur tegen de dreiging van overstromingen.

Share Button

20 april, 2018  

Safety Deal – Leren van incidenten


In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop geeft Crisislab uitvoering aan de Safety Deal ‘leren van incidenten’. Binnen de (petro-)chemische industrie heeft men de duidelijke ambitie om het aantal incidenten zoveel mogelijk te reduceren. Hiervoor is het ook van belang om (continu) te leren van incidenten, bijna-ongevallen (near misses) en onveilige situaties. De Safety Deal ‘Leren van incidenten’ wil het leerproces verder verkennen en optimaliseren door onder andere de gesignaleerde barrières (risico-regelreflex, transparantieparadox) weg te nemen. Er wordt in het kader van deze Safety Deal onder andere een aantal pilots georganiseerd waarin diverse leermethodieken in de praktijk worden uitgetest.

Share Button

30 maart, 2018  

Ondersteuning Veiligheidsregio Noord Holland Noord (2)


Crisislab ondersteunt de Veiligheidsregio Noord Holland Noord bij  het traject Brandweer 360 dat moet leiden tot een hernieuwde brandweer.

Share Button

29 maart, 2018  

Evaluatie zedenincident De Bilt


Naar aanleiding van een zedenincident op een buitenschoolse opvang in De Bilt voert Crisislab in opdracht van de gemeente een evaluatie uit. Doel van de evaluatie is om te kijken hoe het gemeentelijke toezichts- en handhavingsproces is ingericht en uitgevoerd en of het incident op de buitenschoolse mogelijk aanleiding geeft tot aanpassingen.

Belangrijk kernpunt in al ons onderzoek is dat wij streven naar redelijk en proportioneel veiligheidsbeleid en daarom ook uitgaan van de wijze waarop mensen in de praktijk (moeten) handelen. Dit houdt onder andere in dat incidenten, hoe vreselijk deze ook zijn, niet per definitie hoeven te leiden tot aanpassing van vaak goed doordacht (gemeentelijk) beleid.

Share Button

19 december, 2017  

Proportionele bodemsanering


In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling bodem, voert Crisislab een verkenning uit naar wat proportionele bodemsaneringsbeleid in die gemeente inhoudt, dat wil zeggen saneringsbeleid waarbij de kosten van sanering in verhouding tot de baten ervan staan.

Share Button

2 december, 2017  

Bijdrage aan nieuw stoffenbeleid ministerie van SZW


Ira Helsloot en Jaap Hanekamp schrijven op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een hoofdstuk in het boek ‘Beroepsziekten door stoffen’. In dit boek geven experts vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken een reflectie op thema’s die van belang zijn voor de ontwikkeling van preventiebeleid van beroepsziekten door door beroepsmatige blootstelling aan stoffen’. Het boek wordt op verzoek van het ministerie van SZW door TNO samengesteld.

Share Button

1 december, 2017  

Evaluatie van incidenten in het hoger onderwijs


In opdracht van het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs evalueert Crisislab een aantal incidenten binnen het Nederlands hoger onderwijs. De incidenten die onderzocht worden, zijn verschillend van aard. In de evaluatie van de incidenten is onder andere aandacht voor de crisiscommunicatie tijdens de incidenten.

Share Button

26 juli, 2017  

CityDeal Zorg voor een veilige stad


Ira Helsloot is landelijk projectleider voor de CityDeal Zorg voor een veilige stad waarin zeven gemeenten en het Rijk proberen tot een betere verbinding van het sociaal domein met het veiligheidsdomein te komen.

Share Button

25 juli, 2017  

Politiegezag en (on)gehoorzaam burgergedrag


In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een onderzoek uit om de mate van ‘straat’gezag van de politie in kaart te brengen en te duiden welke betekenis dit heeft voor de politiepraktijk. Bijvoorbeeld wordt bekeken welk gedrag politieagenten vertonen in interactie met burgers en vice versa en wat motieven van burgers zijn om (on)gehoorzaam te zijn aan de politie.

 

Share Button

6 februari, 2017  

Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid


In opdracht van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) evalueert Crisislab de betekenis van het VCA-stelsel in de praktijk. Op basis hiervan adviseert Crisislab de SSVV over het stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte kwalificatie bij aannemersbedrijven in o.a. de (petrochemische) industrie en de bouw.

Crisislab functioneert voor de SSVV als ‘kritische vriend’. Dat wil zeggen ‘speaking scientific truth’ met de intentie om tot een nog beter product te komen dat de veiligheid van de branche dient op een proportionele wijze, namelijk dat de kosten en baten wel met elkaar in verhouding staan.

Share Button

16 september, 2016  

Slimmere opsporing


In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige praktijk wordt, mede door de gedrevenheid van rechercheurs, regelmatig teveel capaciteit ingezet op zaken die of nooit tot een veroordeling zullen komen of waar met veel minder werk hetzelfde resultaat in de rechtszaal kan worden behaald. Mede op basis van analyse van jurisprudentie wordt een handleiding ontwikkeld die rechercheurs in de praktijk moet helpen. Crisislab begeleidt de implementatie van die handleiding en evalueert het resultaat ervan.

Share Button

10 april, 2016  

De noodhulp praktisch herontworpen


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap voert Crisislab samen met vier basisteams van politie een actieonderzoek uit om tot een betere benutting van de noodhulpcapaciteit voor handhaving te komen. We ontwikkelen daartoe een aantal (noodhulp)concepten en testen deze op efficiency en implementeerbaarheid. Voor het opstellen van deze concepten wordt gebruikt gemaakt van onder andere de initiatieven die op dit moment al landelijk plaatsvinden en wetenschappelijke kennis over sturing in het algemeen en die van de politie in het bijzonder.

Share Button

7 april, 2016