Lopende onderzoeken

Slimme brandveiligheid in Nijmegen


De gemeente Nijmegen, veiligheidsregio Gelderland-Zuid, omgevingsdienst regio Nijmegen en woningcorporatie Talis willen in een pilot verkennen of er niet een meer proportionele wijze is om met brandveiligheid om te gaan. Door de verantwoordelijkheid meer bij Talis te laten liggen en effectief gebruik te maken van het gelijkwaardigheidsprincipe zou meer brandveiligheid tegen lagere kosten bereikt moeten worden.  Crisislab begeleidt deze pilot.

Share Button

2 mei, 2017  

Quick scan Radboud Universiteit


In opdracht van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit voert Crisislab een quick scan uit naar de calamiteitenorganisatie van de universiteit. Dit gebeurt naar aanleiding van de brand op het dak van het Spinoza gebouw op 14 februari 2017. De vraag die in de quick scan centraal staat, is of de huidige calamiteitenorganisatie van de RU ‘op orde’ is, zodat er adequaat kan worden opgetreden bij incidenten.

Share Button

1 mei, 2017  

Opleiden en oefenen voor Twente


Crisislab ondersteunt in 2017 de veiligheidsregio Twente bij de implementatie van haar doorontwikkelde crisisorganisatie onder andere door het waarnemen van de CoPI’s als onderdeel van de integrale crisisoefeningen: in Twente worden COPI en het gemeentelijke crisisteam altijd in combinatie beoefend. Ook wordt een tweedaagse georganiseerd waarin de ‘gouden lijn’ van Leider COPI en Operationeel Leider wordt beoefend en hun staf wordt opgeleid.

Share Button

26 april, 2017  

Politiegezag en (on)gehoorzaam burgergedrag


In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een onderzoek uit om de mate van ‘straat’gezag van de politie in kaart te brengen en te duiden welke betekenis dit heeft voor de politiepraktijk. Bijvoorbeeld wordt bekeken welk gedrag politieagenten vertonen in interactie met burgers en vice versa en wat motieven van burgers zijn om (on)gehoorzaam te zijn aan de politie.

 

Share Button

6 februari, 2017  

Proportionaliteit bij het zoeken naar blindgangers


In opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkelt Crisislab een methode voor een proportionele bepaling van het zoekgebied bij een indicatie voor blindgangers uit WO II. Op basis van statistiek en ongevallencijfers doet Crisislab wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen om het beleid effectief èn efficiënt te laten zijn.

Vliegtuigbombardementen uit WO II staan bekend om de grote aantallen blindgangers. Deze blindgangers kunnen bij bouwwerkzaamheden gevaar opleveren, bijvoorbeeld doordat vanwege heien de kans op onverwachte explosies toeneemt. Om het gevaar van blindgangers te minimaliseren, doen Nederlandse gemeenten preventief onderzoek naar blindgangers in gebieden waar gebouwd gaat worden. In Amsterdam speelt de problematiek van blindgangers in het bijzonder omdat de hoofdstad door de geallieerden zwaar is gebombardeerd.

Preventieve opsporing van explosieven en ruiming van eventuele bommen is een kostbare aangelegenheid. De gemeente Amsterdam vraagt zich in de eerste plaats af of de kosten in evenwicht zijn met de baten. De vraag aan Crisislab is te onderzoeken welk gebieden in redelijkheid onderzocht zouden moeten worden, wil het beleid proportioneel zijn. Het vertrekpunt is dat het beleid niet proportioneel is wanneer er meer geld wordt uitgegeven aan het voorkomen van schade dan dat er door dat beleid aan schade wordt voorkomen.
In de tweede plaats is de vraag van de gemeente Amsterdam of er een statistische methode is om het zoekgebied af te bakenen. Op dit punt werkt Crisislab samen met de Universiteit van Utrecht.

Share Button

10 januari, 2017  

Risicoanalyse Hoger Onderwijs


Crisislab voert voor het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) een risicoanalyse uit. In de risicoanalyse staat de Europese dimensie centraal: de (nieuwe) risico’s die voortkomen uit de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen in Europa. Hierbij is er ook aandacht voor risicobeheersende maatregelen en het kostenaspect daarvan, zodat het verantwoordelijke bestuur onderbouwd kan besluiten in welk risico wel of niet geïnvesteerd moet worden.

Het programma IV-HO is ondergebracht bij SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Het programma IV-HO wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De rapportage wordt in het Engels opgeleverd zodat het ook op EU-niveau kan worden gedeeld.

Share Button

5 december, 2016  

Adviezen over de omgang met CE


Crisislab adviseert (en heeft geadviseerd) de gemeenten Haarlemmermeer, Zeist, Soesterberg en de provincie Utrecht over de omgang met het risico van onontplofte conventionele explosieven bij bouwwerkzaamheden en recreatie. Basis voor de adviezen is het proportionele afwegingskader dat Crisislab samen met het Platform Blindgangers heeft opgesteld met als centraal uitgangspunt ‘wat er ligt, ligt er goed’. Actief beleid is alleen nodig als de bodem ‘beroerd’ wordt.

Share Button

28 november, 2016  

Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid


In opdracht van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) evalueert Crisislab de betekenis van het VCA-stelsel in de praktijk. Op basis hiervan adviseert Crisislab de SSVV over het stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte kwalificatie bij aannemersbedrijven in o.a. de (petrochemische) industrie en de bouw.

Crisislab functioneert voor de SSVV als ‘kritische vriend’. Dat wil zeggen ‘speaking scientific truth’ met de intentie om tot een nog beter product te komen dat de veiligheid van de branche dient op een proportionele wijze, namelijk dat de kosten en baten wel met elkaar in verhouding staan.

Share Button

16 september, 2016  

Slimmere opsporing


In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige praktijk wordt, mede door de gedrevenheid van rechercheurs, regelmatig teveel capaciteit ingezet op zaken die of nooit tot een veroordeling zullen komen of waar met veel minder werk hetzelfde resultaat in de rechtszaal kan worden behaald. Mede op basis van analyse van jurisprudentie wordt een handleiding ontwikkeld die rechercheurs in de praktijk moet helpen. Crisislab begeleidt de implementatie van die handleiding en evalueert het resultaat ervan.

Share Button

10 april, 2016  

De noodhulp praktisch herontworpen


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap voert Crisislab samen met vier basisteams van politie een actieonderzoek uit om tot een betere benutting van de noodhulpcapaciteit voor handhaving te komen. We ontwikkelen daartoe een aantal (noodhulp)concepten en testen deze op efficiency en implementeerbaarheid. Voor het opstellen van deze concepten wordt gebruikt gemaakt van onder andere de initiatieven die op dit moment al landelijk plaatsvinden en wetenschappelijke kennis over sturing in het algemeen en die van de politie in het bijzonder.

Share Button

7 april, 2016  

Ondersteuning brandweer Noord Holland Noord


De veiligheidsregio Noord Holland Noord is een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt gekeken wat de cognitieve psychologische kant waarop (brandweer)mensen onder tijdsdruk beslissen betekent voor het repressieve optreden.

Share Button

18 februari, 2016  

Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies (COncORDE)


As part of the European Commission’s Seventh Framework Programme (FP7) Crisislab participates in the 3 year research, technological development and demonstration project COncORDE, which has started in May 2014.

COncORDE stands for ‘Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies’ and aims to develop a web-based (real-time) application that will facilitate (medical) emergency responders as well as a resilient community during medical emergencies. Improving the operational information exchange between people requiring emergency medical help, the responders and a resilient community through a shared information space will help individuals to coordinate their efforts better and (more) adequately execute their operational tasks. The better provision of information will also facilitate more adequate decision making. Furthermore, the COncORDE system is expected to have significant impact on the preparedness of a community and on the accumulation of evidence for best practices, as it aims to capture the flow of an incident, and use it to evaluate, audit, as well as train emergency response services.

The COncORDE consortium is an international consortium which consists of 14 research and/or technology development as well as emergency response partners. Led by Cambridge University Hospital (United Kingdom) the consortium furthermore consists, besides Crisislab, of partners from:

  • Greece (Hellenic Rescue Team, European Dynamics, and National Center for Scientific Research),
  • Finland (Technical Research Centre of Finland),
  • Cyprus (University of Cyprus),
  • Turkey (Koc University),
  • Belgium (Public Safety Communication Europe),
  • Ireland (Konnekt- Able Technologies)
  • Portugal (Environmental Systems Research Institute en INOVA+),
  • Romania (SIVECO) and
  • Norway (Crisis Training AS).

 

For more information about the COncORDE project, see the brochure or http://www.concorde-project.eu

November 2015: COncORDE’s first newsletter can be found here.

June 2016: COncORDE’s second newsletter can be found here.

September 2016: Crisislab together with the University of Cyprus and Cambridge University Hospital has published the article ‘Integrated modelling of medical emergency response process for improved coordination and decision support’ in Healthcare Technology Letters. The article is based upon the results of Task 2.3: “COncORDE conceptual framework modelling” and models both the COncORDE conceptual framework as well as the medical response process. The article can be found here.

Februari 2017: COncORDE’s third newsletter can be found here.

 

In opdracht van de Europese Commissie participeert Crisislab samen met partners uit verschillende Europese landen in het driejarige Europese FP7-onderzoeksproject COncORDE. Het onderzoek is in mei 2014 formeel van start gegaan.

In Concorde dat staat voor ‘Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies’ wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van een (real-time) applicatie ter ondersteuning en training van (medische) hulpverleners bij de triage van slachtoffers tijdens crisissituaties.

Crisislab werkt binnen dit project samen met onderzoekers en hulpverleners uit het Verenigd Koninkrijk (Cambridge University Hospital), Griekenland (Hellenic Rescue Team, European Dynamics en National Center for Scientific Research), Finland (Technical Research Centre of Finland), Cyprus (University of Cyprus), Turkije (Koc University), België (Public Safety Communication Europe), Ierland (Konnekt- Able Technologies) Portugal (Environmental Systems Research Institute en INOVA+), Roemenië (SIVECO) en Noorwegen (Crisis Training AS).

Meer informatie over het project kunt u lezen in de brochure of op http://www.concorde-project.eu

Crisislab, the University of Cyprus en Cambridge University Hospital publiceerden in september 2016 een eerste artikel in Healthcare technology Letters: ‘Integrated modelling of medical emergency response process for improved coordination and decision support’. Het artikel treft u hier

De eerste nieuwsbrief van het project (november 2015) kunt u hier vinden.

De tweede nieuwsbrief (juni 2016) kunt u hier vinden.

De derde nieuwsbrief (februari 2017) kunt u hier vinden.

Share Button

9 juni, 2014