Lopende onderzoeken

Advies inrichting calamiteitenorganisatie RUMC


In opdracht van het Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) voert Crisislab een onderzoek uit om de Raad van Bestuur te adviseren over een ‘juiste’ inrichting van de calamiteitenorganisatie. We richten ons daarbij op zowel de organisatie van de calamiteitenorganisatie als de inhoudelijke taakstelling van de calamiteitenorganisatie.

Share Button

21 december, 2017  

Quickscan overlast Marken


In de gemeentelijke kern Marken ervaren verschillende bewoners al geruime tijd ernstige overlast van een buurtbewoner. De overlast bestaat uit pesterijen en mogelijke schending van de privacy door de buurtbewoner.

De gemeente heeft de stichting Crisislab gevraagd om een quickscan uit te voeren die de gemeente kan helpen bij de besluitvorming over de te nemen acties rondom deze als door de bewoners zeer bedreigend ervaren situatie. Gesprekken met de bewoners maken onderdeel uit van de quickscan.

Crisislab benoemt op voorhand nadrukkelijk dat een uitkomst van de quickscan kan zijn dat er niets (meer) te doen valt omdat er voor de gemeente simpelweg geen zinvolle acties (meer) mogelijk zijn die passen binnen haar taken en bevoegdheden en/of omdat de kosten van mogelijke acties niet in verhouding staan tot de baten ervan.

Share Button

20 december, 2017  

Evaluatie zedenincident De Bilt


Naar aanleiding van een zedenincident op een buitenschoolse opvang in De Bilt voert Crisislab in opdracht van de gemeente een evaluatie uit. Doel van de evaluatie is om te kijken hoe het gemeentelijke toezichts- en handhavingsproces is ingericht en uitgevoerd en of het incident op de buitenschoolse mogelijk aanleiding geeft tot aanpassingen.

Belangrijk kernpunt in al ons onderzoek is dat wij streven naar redelijk en proportioneel veiligheidsbeleid en daarom ook uitgaan van de wijze waarop mensen in de praktijk (moeten) handelen. Dit houdt onder andere in dat incidenten, hoe vreselijk deze ook zijn, niet per definitie hoeven te leiden tot aanpassing van vaak goed doordacht (gemeentelijk) beleid.

Share Button

19 december, 2017  

Eerste hulpverlening in treinen


In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS) voert crisislab een onderzoek uit naar wettelijke verplichtingen voor en realisatie van eerste hulpverlening in treinen.

Share Button

3 december, 2017  

Proportionele bodemsanering


In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling bodem, voert Crisislab een verkenning uit naar wat proportionele bodemsaneringsbeleid in die gemeente inhoudt, dat wil zeggen saneringsbeleid waarbij de kosten van sanering in verhouding tot de baten ervan staan.

Share Button

2 december, 2017  

Bijdrage aan nieuw stoffenbeleid SZW


Crisislab draagt bij aan een verkenning voor het nieuwe beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor bescherming tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We doen dat door het schrijven van een hoofdstuk over de omgang met onzekere risico’s en het probleem van het gebruik van verschillende modellen bij de blootstellen aan stoffen.

Share Button

1 december, 2017  

Inzicht in brandrisico’s in de zorg


Door het programma De Zorg Brandveilig is opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een digitaal instrument, de BrandWijzer, waarmee zorgorganisaties zelf de risico-gestuurde brandveiligheid van hun gebouwen in kaart kunnen brengen. Hierbij gaat het om het beschrijven wat de kernaspecten zijn van het brandrisico in de verschillende typen zorginstellingen en welke maatregelen dat risico beheersen. In essentie gaat het om de extra benodigde vluchttijd (mogelijk ook om extra brandoorzaken), de mogelijk resulterende extra slachtoffers in vergelijking tot de standaardaannames van het Bouwbesluit en de koppeling aan passende (bovenwettelijke) brandbeheersingsmaatregelen uit de verschillende vlakken van het Stuurwiel Brandveiligheid dat al eerder is ontwikkeld.

Penvoerder voor de opdracht is Crisislab. Verder werken aan de ontwikkeling mee het Instituut Fysieke Veiligheid, bureau Nieman, Octaaf Advies en het COT.

Share Button

6 oktober, 2017  

Evaluatie samenwerkingsproces VRF en Lelystad Schiphol Airport


In opdracht van de Veiligheidsregio Flevoland voert Crisislab een evaluatie uit naar het proces van samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en Lelystad Schiphol Airport op gebied van brandweerzorg op de luchthaven. Aan de beoogde samenwerking is dit jaar een eind gekomen en bekeken of leerpunten van betekenis zijn voor een toekomstige (andere) samenwerking.

Share Button

28 september, 2017  

Zoeken naar blindgangers: de Amsterdamse methode verder verfijnd


Door Crisislab en de Nijmeegse hoogleraar Eric Cator is een methode ontwikkeld om het verdacht gebied bij bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen. Deze methode is Amsterdams medio 2017 beleid geworden.

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt de methode verfijnd voor enkele specifieke situaties zoals de situatie dat er wegens opsporingswerkzaamheden al bekend is dat op bepaalde oppervlakken zeker geen blindgangers liggen.

Share Button

18 september, 2017  

Evaluatie incident Woerden


In opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht voert Crisislab een evaluatie uit naar de redding en berging van een bouwvakker die op 12 mei tijdens sloopwerkzaamheden van het stadhuis in Woerden bekneld raakte. Meer precies zal de vraag beantwoord worden hoe de besluitvorming door de operationele leidinggevenden ter plaatse (dus tot en met COPI-niveau) heeft plaatsgevonden omtrent het redden en bergen van het slachtoffer. De operationele hulpverleners van de regio zijn ondersteund door het landelijk team Specialistische Technische Hulpverlening (STH).

Share Button

7 september, 2017  

Evaluatie van incidenten in het hoger onderwijs


In opdracht van het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs evalueert Crisislab een aantal incidenten binnen het Nederlands hoger onderwijs. De incidenten die onderzocht worden, zijn verschillend van aard. In de evaluatie van de incidenten is onder andere aandacht voor de crisiscommunicatie tijdens de incidenten.

Share Button

26 juli, 2017  

CityDeal Zorg voor een veilige stad


Ira Helsloot is landelijk projectleider voor de CityDeal Zorg voor een veilige stad waarin zeven gemeenten en het Rijk proberen tot een betere verbinding van het sociaal domein met het veiligheidsdomein te komen.

Share Button

25 juli, 2017  

Slimme brandveiligheid in Nijmegen


De gemeente Nijmegen, veiligheidsregio Gelderland-Zuid, omgevingsdienst regio Nijmegen en woningcorporatie Talis willen in een pilot verkennen of er niet een meer proportionele wijze is om met brandveiligheid om te gaan. Door de verantwoordelijkheid meer bij Talis te laten liggen en effectief gebruik te maken van het gelijkwaardigheidsprincipe zou meer brandveiligheid tegen lagere kosten bereikt moeten worden.  Crisislab begeleidt deze pilot.

Share Button

2 mei, 2017  

Opleiden en oefenen voor Twente


Crisislab ondersteunt in 2017 de veiligheidsregio Twente bij de implementatie van haar doorontwikkelde crisisorganisatie onder andere door het waarnemen van de CoPI’s als onderdeel van de integrale crisisoefeningen: in Twente worden COPI en het gemeentelijke crisisteam altijd in combinatie beoefend. Ook wordt een tweedaagse georganiseerd waarin de ‘gouden lijn’ van Leider COPI en Operationeel Leider wordt beoefend en hun staf wordt opgeleid.

Share Button

26 april, 2017  

Politiegezag en (on)gehoorzaam burgergedrag


In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een onderzoek uit om de mate van ‘straat’gezag van de politie in kaart te brengen en te duiden welke betekenis dit heeft voor de politiepraktijk. Bijvoorbeeld wordt bekeken welk gedrag politieagenten vertonen in interactie met burgers en vice versa en wat motieven van burgers zijn om (on)gehoorzaam te zijn aan de politie.

 

Share Button

6 februari, 2017  

Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid


In opdracht van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) evalueert Crisislab de betekenis van het VCA-stelsel in de praktijk. Op basis hiervan adviseert Crisislab de SSVV over het stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte kwalificatie bij aannemersbedrijven in o.a. de (petrochemische) industrie en de bouw.

Crisislab functioneert voor de SSVV als ‘kritische vriend’. Dat wil zeggen ‘speaking scientific truth’ met de intentie om tot een nog beter product te komen dat de veiligheid van de branche dient op een proportionele wijze, namelijk dat de kosten en baten wel met elkaar in verhouding staan.

Share Button

16 september, 2016  

Slimmere opsporing


In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige praktijk wordt, mede door de gedrevenheid van rechercheurs, regelmatig teveel capaciteit ingezet op zaken die of nooit tot een veroordeling zullen komen of waar met veel minder werk hetzelfde resultaat in de rechtszaal kan worden behaald. Mede op basis van analyse van jurisprudentie wordt een handleiding ontwikkeld die rechercheurs in de praktijk moet helpen. Crisislab begeleidt de implementatie van die handleiding en evalueert het resultaat ervan.

Share Button

10 april, 2016  

De noodhulp praktisch herontworpen


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap voert Crisislab samen met vier basisteams van politie een actieonderzoek uit om tot een betere benutting van de noodhulpcapaciteit voor handhaving te komen. We ontwikkelen daartoe een aantal (noodhulp)concepten en testen deze op efficiency en implementeerbaarheid. Voor het opstellen van deze concepten wordt gebruikt gemaakt van onder andere de initiatieven die op dit moment al landelijk plaatsvinden en wetenschappelijke kennis over sturing in het algemeen en die van de politie in het bijzonder.

Share Button

7 april, 2016  

Ondersteuning brandweer Noord Holland Noord


De veiligheidsregio Noord Holland Noord is een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt gekeken wat de cognitieve psychologische kant waarop (brandweer)mensen onder tijdsdruk beslissen betekent voor het repressieve optreden.

Share Button

18 februari, 2016  

Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies (COncORDE)


As part of the European Commission’s Seventh Framework Programme (FP7) Crisislab participates in the 3 year research, technological development and demonstration project COncORDE, which has started in May 2014.

COncORDE stands for ‘Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies’ and aims to develop a web-based (real-time) application that will facilitate (medical) emergency responders as well as a resilient community during medical emergencies. Improving the operational information exchange between people requiring emergency medical help, the responders and a resilient community through a shared information space will help individuals to coordinate their efforts better and (more) adequately execute their operational tasks. The better provision of information will also facilitate more adequate decision making. Furthermore, the COncORDE system is expected to have significant impact on the preparedness of a community and on the accumulation of evidence for best practices, as it aims to capture the flow of an incident, and use it to evaluate, audit, as well as train emergency response services.

The COncORDE consortium is an international consortium which consists of 14 research and/or technology development as well as emergency response partners. Led by Cambridge University Hospital (United Kingdom) the consortium furthermore consists, besides Crisislab, of partners from:

  • Greece (Hellenic Rescue Team, European Dynamics, and National Center for Scientific Research),
  • Finland (Technical Research Centre of Finland),
  • Cyprus (University of Cyprus),
  • Turkey (Koc University),
  • Belgium (Public Safety Communication Europe),
  • Ireland (Konnekt- Able Technologies)
  • Portugal (Environmental Systems Research Institute en INOVA+),
  • Romania (SIVECO) and
  • Norway (Crisis Training AS).

 

For more information about the COncORDE project, see the brochure or http://www.concorde-project.eu

November 2015: COncORDE’s first newsletter can be found here.

June 2016: COncORDE’s second newsletter can be found here.

September 2016: Crisislab together with the University of Cyprus and Cambridge University Hospital has published the article ‘Integrated modelling of medical emergency response process for improved coordination and decision support’ in Healthcare Technology Letters. The article is based upon the results of Task 2.3: “COncORDE conceptual framework modelling” and models both the COncORDE conceptual framework as well as the medical response process. The article can be found here.

February 2017: COncORDE’s third newsletter can be found here.

August 2017: A short evaluation of the second pilot in Thessaloniki by Crisislab can be found here.

 

In opdracht van de Europese Commissie participeert Crisislab samen met partners uit verschillende Europese landen in het driejarige Europese FP7-onderzoeksproject COncORDE. Het onderzoek is in mei 2014 formeel van start gegaan.

In Concorde dat staat voor ‘Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies’ wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van een (real-time) applicatie ter ondersteuning en training van (medische) hulpverleners bij de triage van slachtoffers tijdens crisissituaties.

Crisislab werkt binnen dit project samen met onderzoekers en hulpverleners uit het Verenigd Koninkrijk (Cambridge University Hospital), Griekenland (Hellenic Rescue Team, European Dynamics en National Center for Scientific Research), Finland (Technical Research Centre of Finland), Cyprus (University of Cyprus), Turkije (Koc University), België (Public Safety Communication Europe), Ierland (Konnekt- Able Technologies) Portugal (Environmental Systems Research Institute en INOVA+), Roemenië (SIVECO) en Noorwegen (Crisis Training AS).

Meer informatie over het project kunt u lezen in de brochure of op http://www.concorde-project.eu

Crisislab, the University of Cyprus en Cambridge University Hospital publiceerden in september 2016 een eerste artikel in Healthcare technology Letters: ‘Integrated modelling of medical emergency response process for improved coordination and decision support’. Het artikel treft u hier

De eerste nieuwsbrief van het project (november 2015) kunt u hier vinden.

De tweede nieuwsbrief (juni 2016) kunt u hier vinden.

De derde nieuwsbrief (februari 2017) kunt u hier vinden.

Een korte evaluatie door Crisislab van de tweede pilot in Thessaloniki kunt u hier vinden.

Share Button

9 juni, 2014