Integraal veiligheidsbeleid in het MBO

De MBO Raad heeft een herziene visie op Integrale Veiligheid voor het MBO geformuleerd, waarin een verbinding gemaakt dient te worden tussen vier pijlers van veiligheid, namelijk: een veilige leer- en werkomgeving, veiligheid in het curriculum, veiligheid bij incidenten en veilige infrastructuur. Om deze visie meer handen en voeten te geven, is Crisislab gevraagd te helpen met het uitwerken van een servicedocument, waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geschetst hoe een MBO-instelling de verbinding kan leggen tussen deze pijlers, zodat er meer integraal veiligheidsbeleid ontstaat. Voor dit servicedocument worden meerdere minipilots, verspreid over het land georganiseerd waarin dergelijke goede praktijkvoorbeelden uitgeprobeerd of nader uitgezocht worden. Ook hierin ondersteunt Crisislab.

Begin 2019 kunnen alle MBO-instellingen reageren op een conceptversie van het servicedocument. In de loop van 2019 wordt aan de hand van deze input het servicedocument verder aangescherpt en kunnen de onderwijsinstellingen het servicedocument implementeren. Op basis van de daarmee opgedane ervaringen zal het servicedocument na ongeveer een jaar geëvalueerd worden, en waar nodig worden aangepast.