Bestuurlijke handreiking risico’s waterstoftoepassingen

In opdracht van het ministerie van EZK stelt Crisislab een bestuurlijke handreiking risico’s waterstoftoepassingen op.

Over de risico’s van het gebruik van waterstof is inmiddels veel technisch onderzoek beschikbaar o.a. door de OESO, het IFV vanuit hulpverleningsperspectief en door het meerjarige Waterstof Veiligheid Innovatie Programma. De ministeries van EZK, IenW en BZK werken samen aan een tijdelijk beleidskader voor veiligheid van waterstof. Dit moet houvast geven voor aanbieders, vergunningverleners en toezichthouders in de fase waarin veiligheidsnormen voor nieuwe toepassingen van waterstof of op een grotere schaal nog niet in voldoende detail zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Daarnaast brengt het ministerie van IenW een aantal factsheets uit over de risico’s van waterstof.

De vergunningverlening voor waterstofinitiatieven zal veelal door het lokaal bevoegd gezag moeten gebeuren.

Ondanks de vele initiatieven is er voor bestuurders en raadsleden geen handreiking beschikbaar die inzicht geeft in de risico’s van waterstofgebruik ook in vergelijk met andere dagelijkse risico’s en kan ondersteunen bij de politieke en bestuurlijke afwegingen rond het toelaten van transport, opslag en toepassing van waterstof.