Onderzoek non-conformiteiten ProRail Rotterdamse haven

In 2019 is ProRail geconfronteerd met een serie aan non-conformiteiten op vooral het deel van de infrastructuur die ProRail in de Rotterdamse haven beheert. Het gaat om wat ProRail zelf de ‘17+3 infraproblemen’ noemt maar ook om 19 situaties waarin een last onder dwangsom is opgelegd aan ProRail. Onder non-conformiteiten verstaan we situaties waarin de feitelijke situatie afwijkt van de formeel beschreven situatie (en daarmee vaak van wat vergund is). Wij gebruiken met opzet deze beoogd neutrale duiding van de aangetroffen situaties omdat het op voorhand niet zomaar duidelijk is dat een non-conformiteit ook een daadwerkelijk risico voor veiligheid of de bedrijfsvoering met zich meebrengt (en daarmee dus ‘niet erg’ is).

De centrale vraag in het onderzoek is: Is er sprake van een (onderliggende) samenhang tussen de non-conformiteiten aan de infrastructuur beheerd door ProRail en zo ja wat is een adequate aanpak van die onderliggende oorzaak of oorzaken?