Opstellen proportioneel veiligheidskader ProRail

ProRail heeft als uitvloeisel van haar missie en visie als kernresultaat benoemd ‘een veilig en betrouwbaar spoor’. De te behalen kernresultaten zijn verder geconcretiseerd in 7 strategische prioriteiten. Eén van die prioriteiten is het opstellen van een integrale lange-termijn-ontwikkelagenda voor het spoor. Een geoperationaliseerde visie op wat ‘goede’ veiligheid op het spoor is, is daartoe noodzakelijk.

Daarom heeft ProRail aan Crisislab gevraagd om haar afdeling veiligheid te ondersteunen bij het opstellen van een proportioneel veiligheidskader om veiligheidsrisico’s onderbouwd af te kunnen wegen. ProRail zal dit veiligheidskader ook gebruiken in discussies met andere (overheids)partijen in het kader van vergunningverlening of toezicht.

Dit veiligheidskader moet daarom helpen om uitvoering te geven aan het proces van risicobeheersing, mede door begrippen als ‘ALARP’ en ‘standstill’ meetbaar te definiëren. Verder moet in het veiligheidskader aandacht zijn voor de verschillende ‘soorten’ veiligheid waar ProRail mee van doen heeft: arboveiligheid van werkenden aan het spoor, spoorveiligheid van de infrastructuur voor reizigers, verkeersveiligheid van reizigers die overwegen passeren, en de omgevingsveiligheid vanwege ongevallen op het spoor.

Zoals altijd moeten deze verschillende vormen van veiligheid (mede vanwege de discussies met andere (overheids)partijen) afgewogen worden met elkaar en met andere belangen die door het spoorvervoer worden gediend. Het op te stellen veiligheidskader zal dus behulpzaam zijn om deze belangen op managementniveau op een integrale manier af te wegen.