Scan beleid en organisatie VHV Dronten

In opdracht van de gemeente Dronten voert Crisislab een scan uit naar het beleid van de afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid (VHV) in relatie tot de organisatie van de afdeling. Onder beleid verstaan we meer precies de risicoanalyse en de resulterende prioritering van taken. Onder organisatie verstaan we de toedeling en verdeling van capaciteit en expertise passend bij het beleid. De centrale vraag die beantwoord moet worden is of het huidige beleid en de organisatie ‘voldoende’ is om als gemeente redelijkerwijs te kunnen zeggen dat men inzicht en controle heeft over de risico’s die zich in Dronten kunnen voordoen.