Deskundigenrapport ten behoeve van de Raad van State

Crisislab, ic. Prof. dr. Ira Helsloot, heeft op verzoek van partijen een deskundigenrapport geschreven ten behoeve van de Raad van State in een dispuut over het proces van vergunningverlening van een deel van Nieuw Hoog Catherijne.

Het deskundigenrapport volgt de volgende redeneerlijn. Bij de vergunningverlening cf. de Wabo van een bouwwerk dient op een integrale wijze gekeken te worden naar de veiligheidsvoorzieningen. Deze toets omvat een adequate toepassing van de Woningwet. Deze toepassing van de Woningwet omvat op haar beurt toetsing van de technische vereisten van het Bouwbesluit. De wetgever heeft expliciet onderkend dat er omstandigheden zijn waarin deze technische voorschriften niet volstaan; in die omstandigheden heeft het bevoegd gezag de taak om de invulling van de bredere verantwoordelijkheid van de vergunningaanvrager voor de veiligheid te toetsen. Kunstmatige splitsing van een vergunningaanvraag vanwege fasering van een bouwproces en aanwezigheid van enkele tienduizenden mensen zijn evidente voorbeelden van de hiervoor bedoelde omstandigheden.