Werkhistorie

Hieronder treft u een overzicht van de onderzoeken, adviesopdrachten en trainingen die door Crisislab in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, gerangschikt per opdrachtgever (op alfabetische volgorde) en beginnend vanaf 2009, het jaar waarin Crisislab is opgericht. Verschillende onderzoekers hebben hun expertise op het terrein van crisisonderzoek en –advisering reeds in de jaren voor 2009 opgebouwd (zie de publicatielijsten van verschillende medewerkers).

Opdrachtgevers Onderzoeken/adviesopdrachten
Actiz
Advocatenkantoor Boekel De Nerée
Aedes en corporaties Talis, Woonbron, Vestia en Mitros
A+O VVT
Brancheorganisaties Zorg (BoZ)
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Brandweer Drenthe
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
 • Nulmeting HOvD-B (2103).
 • Nulmeting compagniescommandanten (2013).
 • Evalueren van leider COPI en team tijdens COPI meerdaagse (2013).
Brandweer Friesland
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
Brandweer Gelderland Zuid
 • Training commandovoering OvD-B (2011/2014).
 • Training over het door Crisislab ontwikkelde commandovoeringsmodel FAB-CM tijdens vakbekwaamheidsdagen (2012).
Brandweer Groningen
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
Brandweer Twente
 • Implementatie van het door Crisislab ontwikkelde commandovoeringsmodel FAB-CM voor (Hoofd)Officieren van Dienst brandweer (2013/2014).
(De) Brauw, Blackstone, Westbroek (advocatie)
 • Uitvoeren van een analyse van de versterkingsopgave in Groningen met als uitgangspunt het Mijnraadadvies van 2018 (2023/24).
Chemelot Site Permit (CSP)
Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB)
 • Ondersteuning bij het project ‘Van object- naar systeemveiligheid’ door het voorbereiden van vier workshops en het reflecteren op de opbrengst (2020).
Crisislab
Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR)
Europese Commissie
Expload
Gemeente Almelo
 • Ondersteuning crisisorganisatie bij datalek gemeente Almelo (2016).
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam, gemeente Zaandam en de provincie Noord-Holland
Gemeente De Bilt
Gemeente Den Haag
Gemeente Dronten
 • Scan van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid van de gemeente Dronten (2020).
Gemeente Ede
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, omgevingsdienst regio Nijmegen en woningcorporatie Talis
 • Begeleiding van een pilot om tot een meer proportionele wijze te komen om met brandveiligheid om te gaan (2018).
Gemeente Soesterberg
Gemeente Uithoorn
 • Begeleiding werksessies ruimtelijke ordeningsproblematiek BRZO-bedrijf Amsteldijk beheer (voormalig Cindu) (2012).
Gemeente Utrecht
Gemeente Valkenburg
 • Advisering van het bestuur van Valkenburg over de brandveiligheid van de kerstmarkt in de Valkenburgse grotten (2018).
Gemeente Velsen
Gemeente Waalwijk
Gemeente Wageningen
Gemeente Waterland
Gemeente Zeist
G4S
GHOR Nederland
Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam
Havenbedrijf, Rijkswaterstaat & TenneT
Hogeschool Rotterdam
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
 • Ontwikkelen toetsingskader zelfredzaamheid (2011).
Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten
Leisurelands (voormalig RGV)
MBO Raad
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen Infrastructuur en Milieu)
Ministerie van Justitie en Veiligheid

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mojo
Nationaal Coördinator Groningen
Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO)
 • Herschrijven les- en leerstof incidentbestrijding voor nautische medewerkers (2017).
Nationale politie
NVBR
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
Nederlandse Spoorwegen (NS)
NIBHV
NN-Advocaten
 • Opstellen van een overzicht over wat wetenschappelijk bekend is over de relatie tussen waarschuwingen (zoals d.m.v. borden) en menselijk gedrag (2024).
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Platform31
Portaal (woningcorporatie)
Programma Duurzame Veiligheid 2030
Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO)
Programma Politie en Wetenschap
ProRail
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam
Provincie Utrecht
Radboudumc Nijmegen
 • Tweemaal per jaar verzorgen van een oefening voor de Raad van Bestuur, in samenwerking met Bestuurs- en Beleidslab (2022 – 2023).
 • Verzorgen van maandelijkse flitsoefeningen voor het (kern) Crisis Beleidsteam (CBT) en tweemaal per jaar voor de Raad van Bestuur, in samenwerking met Bestuurs- en Beleidslab (2019 – 2021).
 • Evaluatie van de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen (2018).
Radboud Universiteit Nijmegen
(De) Reede advocatuur
 • Uitvoeren van een literatuurstudie naar wat bekend is over het struikelrisico tijdens werkzaamheden en hoe met dit risico zou moeten omgegaan redenerend vanuit het Nederlands veiligheidsbeleid (2024).
Regionale ambulancedienst Brabant Midden-West-Noord
railAlert
RHDHV
 • Review van gebruik selection tool voor snellere bepaling seismische sterkte woningen (2024).
Rekenkamercommissie gemeente ‘s Hertogenbosch
Rekenkamercommissie gemeente Woerden
Rijksvastgoedbedrijf
Rijkswaterstaat
 • Afwegingskader Rijkswaterstaat Veiligheid en crisismanagement (consortium met Berenschot)(2016).
 • Advisering nationaal tunnelregisseur (2011).
Rivas
Schiphol
 • Onderzoek naar de onderhoudsachterstand op Schiphol (2023).
SIVOON
Stichting Maatschappij en Veiligheid
Stichting Platform Transportveiligheid
Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV)
Summa College
Talis
TenneT & Rijkswaterstaat
The World Bank
 • Training Griekse brandweerofficieren in Athene in effectieve en proportionele brandveiligheidinspecties (2018).
 • Advisering veiligheidsregulering in Griekenland (2017).
 • Advisering beleid veiligheidsregulering in Griekenland (2016).
 • Advisering beleid brandveiligheid in Peru (2013).
 • Advisering beleid brandveiligheid in Azerbeidzjan (2011, 2012).
 • Advisering Kirgizië over de herziening van haar inspectiestelsel (2011).
UEFA
 • Ondersteuning bij een langer lopend onderzoek naar de mogelijkheden om voetbal gerelateerd geweld effectief te beheersen (2018-2019).
Unibarge The Netherlands
 • Evaluatie crisisoefening Dolphin (2012).
Van Citters Beheer
Veiligheidsberaad
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Veiligheidsregio Drenthe
Veiligheidsregio Flevoland
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Groningen
 • Evaluatie van de crisisbeheersingsstuctuur in de veiligheidsregio Groningen (2011)
Veiligheidsregio’s Kennemerland en Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsregio Twente
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland
Veiligheid Voorop
Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Opstellen visie op bestel fysieke veiligheidszorg (2011, in consortium met COT).
VOMI & SSVV
Vrije Universiteit Amsterdam
 • Evaluatie oefening crisisorganisatie VU (2016).
 • Ondersteuning vormgeving crisisorganisatie voor het College van Bestuur en de evaluatie ervan (2011).
WODC
Wooncorporatie Vivare
Woonstichting Lieven de Key
(Het) Zeeuws Landschap
 • Second opinion risico PFAS in de Hedwigepolder (2024).
(De) Zorg Brandveilig