Werkhistorie

Hieronder treft u een overzicht van de onderzoeken, adviesopdrachten en trainingen die door Crisislab in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, gerangschikt per opdrachtgever (op alfabetische volgorde) en beginnend vanaf 2009, het jaar waarin Crisislab is opgericht. Verschillende onderzoekers hebben hun expertise op het terrein van crisisonderzoek en –advisering reeds in de jaren voor 2009 opgebouwd (zie de publicatielijsten van verschillende medewerkers).

 

Opdrachtgevers Onderzoeken/adviesopdrachten
Actiz
Advocatenkantoor Boekel De Nerée
Aedes en corporaties Talis, Woonbron, Vestia en Mitros
A+O VVT
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Brandweer Drenthe
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
 • Nulmeting HOvD-B (2103).
 • Nulmeting compagniescommandanten (2013).
 • Evalueren van leider COPI en team tijdens COPI meerdaagse (2013).
Brandweer Friesland
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
Brandweer Gelderland Zuid
 • Training commandovoering OvD-B (2011/2014).
 • Training over het door Crisislab ontwikkelde commandovoeringsmodel FAB-CM tijdens vakbekwaamheidsdagen (2012).
Brandweer Groningen
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
Brandweer Twente
 • Implementatie van het door Crisislab ontwikkelde commandovoeringsmodel FAB-CM voor (Hoofd)Officieren van Dienst brandweer (2013/2014).
Brancheorganisaties Zorg
Chemelot Site Permit (CSP)
Crisislab
Dienst Metro
 • Review governance veiligheid metro Amsterdam (2014).
Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR)
Europese Commissie
G4S
Gemeente Almelo
 • Ondersteuning crisisorganisatie bij datalek gemeente Almelo (2016).
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam, gemeente Zaandam en de provincie Noord-Holland
Gemeente De Bilt
Gemeente Den Haag
Gemeente Ede
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, omgevingsdienst regio Nijmegen en woningcorporatie Talis
 • Begeleiding van een pilot om tot een meer proportionele wijze te komen om met brandveiligheid om te gaan (2018).
Gemeente Soesterberg
Gemeente Uithoorn
 • Begeleiding werksessies ruimtelijke ordeningsproblematiek BRZO-bedrijf Amsteldijk beheer (voormalig Cindu) (2012).
Gemeente Utrecht
Gemeente Valkenburg
 • Advisering van het bestuur van Valkenburg over de brandveiligheid van de kerstmarkt in de Valkenburgse grotten (2018).
Gemeente Waalwijk
Gemeente Wageningen
Gemeente Waterland
Gemeente Zeist
GHOR Nederland
Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam
Havenbedrijf, Rijkswaterstaat & TenneT
Hogeschool Rotterdam
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
 • Ontwikkelen toetsingskader zelfredzaamheid (2011).
Leisurelands (voormalig RGV)
MBO Raad
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen Infrastructuur en Milieu)
 • Reflectie door Ira Helsloot (samen met prof. dr. Roel in ‘t Veld en prof. dr. Bert Kwee) op een beleidsevaluatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport uitgevoerd door bureau Kwint (2018).
 • Een risicobenadering voor zwemlocaties (2013).
Ministerie van Justitie en Veiligheid

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nationaal Coördinator Groningen
Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO)
 • Herschrijven les- en leerstof incidentbestrijding voor nautische medewerkers (2017).
Nationale politie
 • Visie op de omgang met de opsporing van hennepteelt (2016).
NVBR
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
Nederlandse Spoorwegen (NS)
NIBHV
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Platform31
Programma Duurzame Veiligheid 2030
Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO)
Programma Politie en Wetenschap
ProRail
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
 • Bijdrage aan optimalisatie interne veiligheidscultuur (2013).
 • Ondersteuning opstellen Bestuurlijke netwerkenkaarten crisisbeheersing (2011).
 • Ondersteuning opstellen Leidraad bestuurlijke omgang met incidenten (2011).
Provincie Utrecht
Radboudumc Nijmegen
 • Evaluatie van de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen (2018).
Radboud Universiteit Nijmegen
Regionale ambulancedienst Brabant Midden-West-Noord
Rijkswaterstaat
 • Afwegingskader Rijkswaterstaat Veiligheid en crisismanagement (consortium met Berenschot)(2016).
 • Advisering nationaal tunnelregisseur (2011).
SIVOON
Stichting Maatschappij en Veiligheid
Stichting Platform Transportveiligheid
Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV)
Talis
The World Bank
 • Training Griekse brandweerofficieren in Athene in effectieve en proportionele brandveiligheidinspecties (2018).
 • Advisering veiligheidsregulering in Griekenland (2017).
 • Advisering beleid veiligheidsregulering in Griekenland (2016).
 • Advisering beleid brandveiligheid in Peru (2013).
 • Advisering beleid brandveiligheid in Azerbeidzjan (2011, 2012).
 • Advisering Kirgizië over de herziening van haar inspectiestelsel (2011).
Unibarge The Netherlands
 • Evaluatie crisisoefening Dolphin (2012).
Van Citters Beheer
Veiligheidsberaad
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Veiligheidsregio Drenthe
Veiligheidsregio Flevoland
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Groningen
 • Evaluatie van de crisisbeheersingsstuctuur in de veiligheidsregio Groningen (2011)
Veiligheidsregio’s Kennemerland en Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Limburg Noord
Veiligheidsregio Twente
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland
Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Opstellen visie op bestel fysieke veiligheidszorg (2011, in consortium met COT).
VOMI & SSVV
Vrije Universiteit Amsterdam
 • Evaluatie oefening crisisorganisatie VU (2016).
 • Ondersteuning vormgeving crisisorganisatie voor het College van Bestuur en de evaluatie ervan (2011).
WODC
(De) Zorg Brandveilig