Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Evaluaties schietincident Utrecht openbaar

  Op 10-12-2019

  Op 10 december 2019 zijn verschillende evaluaties die in het kader van het schietincident in Utrecht dat op 18 maart 2019 plaatsvond en in opdracht van de gemeente...
  Lees meer >>

 • Verkenning ketensamenwerking rond zorgwekkend gedrag in HO

  Op 29-11-2019

  Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft met ondersteuning van Crisislab een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin hoger...
  Lees meer >>

 • FAB-CM nu ook voor de meldkamer

  Op 22-11-2019

  In opdracht van de veiligheidsregio Twente heeft Crisislab een opleiding voor calamiteitencoördinatoren (CaCo's) op de meldkamer ontwikkeld. De kern van de opleiding...
  Lees meer >>

 • CityDeal Zorg voor Veiligheid afgerond

  Op 06-11-2019

  Op 1 november 2019 is de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de stad afgesloten. Dit was een samenwerking tussen zes gemeenten en het Rijk om te experimenteren met...
  Lees meer >>

 • De kwestie: terechte noodkreet politie?

  Op 14-10-2019

  In de rubriek 'de kwestie' van De Telegraaf van zaterdag 12 oktober 2019 betoogt Ira Helsloot waarom hij de noodkreet van Erik Akerboom, dat de politie een vuurwerkverbod...
  Lees meer >>

 • Webinar ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

  Op 27-09-2019

  Vanuit het programma ‘De Zorg Brandveilig’, een initiatief vanuit de Brancheorganisaties Zorg, het ministerie van VWS en Brandweer Nederland, wordt een...
  Lees meer >>

 • Nieuw advies gaswinning in vaststellingsbesluit 2019-2020

  Op 26-09-2019

  Het hooglerarenpanel waar Ira Helsloot lid van is, heeft in augustus 2019 een advies uitgebracht over de berekening van en omgang met het risico van geïnduceerde...
  Lees meer >>

 • Toeval of structureel incidentalisme op Kijfhoek?

  Op 13-06-2019

  In opdracht van ProRail heeft Crisislab in de maanden november 2018 - april 2019 een onderzoek uitgevoerd naar vijf 'incidenten' die in de zomer van 2018 plaatsvonden op...
  Lees meer >>

 • Ira Helsloot nieuwe voorzitter railAlert

  Op 09-06-2019

  Ira Helsloot is sinds medio 2019 de nieuwe voorzitter van de Stichting railAlert. Deze stichting houdt zich als onafhankelijke brancheorganisatie onder meer bezig met de...
  Lees meer >>

 • Er is niets mis met straatgezag politie

  Op 27-05-2019

  In opdracht van Politie en Wetenschap heeft Crisislab een observatief onderzoek uitgevoerd naar het straatgezag van de politie in Nederland. Onderzoekers zijn daarvoor...
  Lees meer >>

 • Inzichten herijking bodemsaneringsbeleid

  Op 09-05-2019

  Het Nederlandse bodemsaneringsbeleid is de resultante van ruim veertig jaar beleidsontwikkeling. Een belangrijke aanjagende kracht was op verschillende momenten de...
  Lees meer >>

 • Beleidsdoorlichting van de ILT naar Tweede Kamer

  Op 13-04-2019

  Crisislab heeft meegewerkt aan een beleidsdoorlichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Op 12 april 2019 hebben de bewindslieden van het ministerie van...
  Lees meer >>

 • De noodhulp van de politie kan efficiënter

  Op 08-03-2019

  Regelmatig zijn er signalen dat er te weinig politiecapaciteit is om al het politiewerk uit te voeren. De wissel die de noodhulporganisatie - dit is de suborganisatie...
  Lees meer >>

 • Inzichten in proportioneel asbestbeleid

  Op 05-03-2019

  Crisislab heeft samen met TNO, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit in Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar gezondheidsrisico’s in verschillende...
  Lees meer >>

 • Tussenrapportage Visitatiecommissie

  Op 01-02-2019

  De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, waarvan Ira Helsloot lid is, heeft haar eerste (tussen)rapportage opgeleverd. Deze is op 1 februari 2019 door de minister...
  Lees meer >>

 • Verdediging proefschrift door Ron de Wit

  Op 27-01-2019

  Op donderdag 31 januari 2019 om 12.30 uur verdedigde Ron de Wit, plaatsvervangend commandant bij brandweer Twente en tevens extern promovendus bij Crisislab, aan de...
  Lees meer >>

 • Lid Raad van advies voor NVWA

  Op 22-01-2019

  Ira Helsloot is per 1 januari 2019 lid geworden van de Raad van advies Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De Raad van advies...
  Lees meer >>

 • Evaluatie besluitvormingsproces gevelbeplating Hogeschool Rotterdam

  Op 27-12-2018

  Door de Hogeschool Rotterdam is eind 2017 geconstateerd dat bij één van haar gebouwen de gevelbeplating niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. Het bestuur van de...
  Lees meer >>

 • Evaluatie oliemorsing tanker Bow Jubail

  Op 15-12-2018

  Op zaterdagmiddag 23 juni 2018 kwam de tanker Bow Jubail in aanvaring met een steiger in de Petroleumhaven in Rotterdam. Hierdoor is ruim 200 ton stookolie vrijgekomen...
  Lees meer >>

 • Waanzinnig disproportioneel asbestbeleid

  Op 06-11-2018

  Op 16 oktober 2018 is door de Tweede Kamer een wijziging van de Wet milieubeheer aangenomen waarin wordt gesteld dat na 2024 er geen asbest op de Nederlandse daken meer...
  Lees meer >>

 • Evaluatie toezicht- en handhavingsproces kinderopvang van De Bilt

  Op 30-10-2018

  Naar aanleiding van een zedenincident op een buitenschoolse opvang in De Bilt dat in augustus 2017 bekend werd, voerde Crisislab in opdracht van de gemeente een evaluatie...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Advies nut en noodzaak inspectiecertificering in de zorg

  Op 29-11-2019

  Zorginstellingen ondervinden problemen met het sinds 2012 het verplichte certificeren van brandmeld- en ontruimingsinstallaties (MBI en OAI). De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft zich de (terechte) vraag gesteld of deze verplichting proportioneel...
  Lees meer >>

 • Opstellen handreiking risico’s energietransitie

  Op 28-11-2019

  De energietransitie is het onvermijdelijke gevolg van het recent gesloten Klimaatakkoord dat bedrijfsleven en overheden de opdracht geeft om de energievoorziening te verduurzamen. De energietransitie is daarmee nationaal beleid dat op regionaal- en...
  Lees meer >>

 • Review gebruik pbm’s voor ambulancepersoneel bij extreem geweld

  Op 20-11-2019

  In opdracht van de RAV Brabant Midden-West-Noord voert Crisislab een review uit over het door de Ambulancezorg Nederland aangedragen advies voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor ambulancepersoneel in situaties waarin...
  Lees meer >>

 • Review methodiek Gezondheidsraad

  Op 15-11-2019

  Werknemers kunnen bij werkzaamheden blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Het beschermingsbeleid hiertegen moet zoals alle veiligheidsbeleid proportioneel zijn met het risico. De Gezondheidsraad adviseert hierover. In opdracht van de...
  Lees meer >>

 • Proportioneel beoordelingskader perronveiligheid

  Op 27-09-2019

  Uit risicoanalyses van de afgelopen jaren blijkt dat de perronveiligheid onder druk staat als gevolg van het toenemende aantal reizigers. Veel stations zijn niet berekend op deze passagiersaantallen. Als gevolg daarvan is de transfercapaciteit voor...
  Lees meer >>

 • Evaluatie praktijkwerking nieuw evenementenbeleid Amsterdam

  Op 11-07-2019

  In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Crisislab een evaluatie uit naar de werking in de praktijk van het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam. In maart 2018 heeft de gemeente dit nieuwe evenementenbeleid vastgesteld voor de...
  Lees meer >>

 • Opleiden CaCo’s

  Op 08-03-2019

  In opdracht van de veiligheidsregio Twente leidt Crisislab de calamiteitencoördinatoren (CaCo's) in Twente op. De opleiding en oefencyclus die daarvoor door ons speciaal wordt ontwikkeld, sluit aan bij de crisisorganisatie die, afwijkend van de...
  Lees meer >>

 • Publieksonderzoek in regio Brabant Zuid Oost

  Op 07-03-2019

  In opdracht van de veiligheidsregio Brabant Zuid Oost voert Crisislab een onderzoek uit naar wat burgers vinden van de opkomsttijden van de hulpverleningsdiensten in hun gemeente.    ...
  Lees meer >>

 • Onderzoek naar voetbalgeweld

  Op 01-02-2019

  Crisislab ondersteunt de UEFA bij een langer lopend onderzoek naar de mogelijkheden voetbal gerelateerd geweld effectief te beheersen. Door de UEFA is een model hiervoor ontwikkeld dat in een meerjaren onderzoeksprogramma gevalideerd moet...
  Lees meer >>

 • Opstellen aanvullend advies methodologie bepaling aardbevingsrisico Groningen

  Op 30-01-2019

  De minister van EZK, Erik Wiebes, heeft een panel van drie hoogleraren gevraagd om een methodologisch oordeel te geven over de huidige wijze van berekening van het aardbevingsrisico en een advies hoe (beter) om zou moeten worden gegaan met de...
  Lees meer >>

 • Risicocommunicatie door Nederlandse chemiesector en overheid

  Op 05-11-2018

  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert Crisislab een onderzoek uit dat inzicht moet geven in de huidige risicocommunicatiepraktijken tussen de Nederlandse chemiesector/overheid en burgers en deze te beoordelen op basis...
  Lees meer >>

 • Bouwstenen voor proportioneel bodembeleid Havenbedrijf

  Op 11-10-2018

  In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam stelt Crisislab bouwstenen op voor het nieuw op te stellen bodembeleid ten aanzien van asbest verontreinigde grond. Medio dit jaar is duidelijk geworden dat er een discrepantie is ontstaan tussen het...
  Lees meer >>

 • Ondersteuning VRNHN en VRBZO bij OvD-traject

  Op 10-10-2018

  De Veiligheidsregio Noord Holland Noord (NHN) is naar aanleiding van een duikongeval in 2015 een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt...
  Lees meer >>

 • Deelname visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

  Op 13-09-2018

  Vanaf 13 september 2018 maakt Ira Helsloot deel uit van de door de minister van Defensie ingestelde visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet zal de commissie de komende drie jaar op onafhankelijke wijze de...
  Lees meer >>

 • Pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 28-06-2018

  In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is...
  Lees meer >>

 • Safety Deal – Leren van incidenten

  Op 30-03-2018

  In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop geeft Crisislab uitvoering aan de Safety Deal ‘leren van incidenten’. Binnen de (petro-)chemische industrie heeft men de duidelijke ambitie om het aantal incidenten zoveel mogelijk te reduceren....
  Lees meer >>

 • Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

  Op 16-09-2016

  In opdracht van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) evalueert Crisislab de betekenis van het VCA-stelsel in de praktijk. Op basis hiervan adviseert Crisislab de SSVV over het stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en...
  Lees meer >>

 • Slimmere opsporing

  Op 10-04-2016

  In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->