Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Advies Technische Veiligheidscommissie Chemelot afgerond

  Op 10-11-2021

  Op verzoek van de Provincie Limburg en de gemeenten rondom het industriecomplex Chemelot heeft de Technische Veiligheidscommissie Chemelot (TVC) een advies opgesteld hoe...
  Lees meer >>

 • Laat actiegroepen meedenken

  Op 04-11-2021

  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Crisislab een onderzoek naar een succesvolle omgang met actiegroepen uitgevoerd. In het onderzoek...
  Lees meer >>

 • Pas op voor symbolisch overheidsbeleid in cyberdomein

  Op 11-10-2021

  Al geruime tijd en recentelijk weer in aanloop naar Prinsjesdag wordt er door verschillende deskundigen in het cyberdomein gepleit voor een zwaardere rol van de...
  Lees meer >>

 • Hoe kunnen OvD’s brandweer het verschil maken?

  Op 16-09-2021

  Na vijf jaar intensief onderzoek te hebben gedaan naar een andere werkwijze voor OvD's van de brandweer om tijdens repressief optreden het verschil te kunnen maken, zijn...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking naar Tweede Kamer

  Op 26-08-2021

  De bestuurlijk handreiking die Crisislab in opdracht van het ministerie van EZK als penvoerder van de bestuurlijke werkgroep Bestuurlijk Omgaan met Veiligheidsrisico’s...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking omgaan met risico’s energietransitie

  Op 25-06-2021

  De energietransitie is het onvermijdelijke gevolg van het recent gesloten Klimaatakkoord dat bedrijfsleven en overheden de opdracht geeft om de energievoorziening te...
  Lees meer >>

 • Eindrapport Commissie Defensie en Veiligheid

  Op 22-06-2021

  De visitatiecommissie Defensie en Veiligheid waar Ira Helsloot lid van was, heeft haar derde en eindrapport ‘Ruimte voor veiligheid’ op 21 juni 2021 aan de minister...
  Lees meer >>

 • Verzekerde aansprakelijkheid werkt

  Op 21-06-2021

  Ira Helsloot legt in een interview met het verbond van verzekeraars uit waarom verzekerde risicoaansprakelijkheid een verstandig instrument is om redelijke veiligheid te...
  Lees meer >>

 • De kosten van voorzorg: de prikpauze van AstraZeneca leidde tot extra doden

  Op 03-05-2021

  In maart 2021 heerste in heel Europa grote maatschappelijke zorg over een mogelijke bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Uit voorzorg laste minister van VWS in ons land...
  Lees meer >>

 • Rol adviesraden bij pandemieën

  Op 25-02-2021

  Op 18 februari 2021 vond de werkconferentie Crisisparaatheid: van reactief naar anticiperend advies voor beleid plaats georganiseerd door de Gezondheidsraad, de WRR en...
  Lees meer >>

 • Coronabeleid is riskant en zaait verdeeldheid

  Op 02-01-2021

  In het Financieel Dagblad opinieert HerstelNL waar Ira Helsloot onderdeel van uitmaakt dat het coronabeleid riskant is en verdeeldheid zaait. HerstelNL riep al eerder op...
  Lees meer >>

 • Oproep voor een rationeel coronabeleid

  Op 04-12-2020

  Crisislab ondersteunt de oproep van Herstel-NL om over te gaan op meer risico gestuurde coronamaatregelen die zullen leiden tot minder gezondheidsschade en minder...
  Lees meer >>

 • Wanneer elke losse stoeptegel een crisis kan worden

  Op 03-12-2020

  'Wie kijkt naar hoe de laatste jaren crisisbeheersing door de overheid zich heeft ontwikkeld, kan alleen maar constateren dat het steeds lastig lijkt te worden om de...
  Lees meer >>

 • Wat is rol van de raad tijdens de coronacrisis?

  Op 01-12-2020

  In opdracht van de rekenkamercommissie van 's Hertogenbosch heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd naar de rol van de gemeenteraad tijdens een langdurende...
  Lees meer >>

 • Actualisatie literatuurstudie Corona

  Op 10-11-2020

  Crisislab heeft haar literatuuronderzoek uit augustus 2020 geactualiseerd met wat er tot medio oktober 2020 bekend was over (de maatregelen van) het coronavirus. Het...
  Lees meer >>

 • Drie negatieve effecten van coronabeleid op volksgezondheid

  Op 01-11-2020

  Nog steeds worden de enorme negatieve effecten van ons huidige coronabeleid op de volksgezondheid gebagatelliseerd. Luchthartig wordt gezegd dat ‘de volksgezondheid...
  Lees meer >>

 • Review beoordelingsmethoden Gezondheidsraad

  Op 09-10-2020

  Ira Helsloot en Jaap Hanekamp de wijze waarop de Gezondheidsraad (GR) een drietal recente stofadviezen heeft opgesteld kritisch beschouwd. Hun oordeel is dat er: a)...
  Lees meer >>

 • Onderzoek problematiek Rotterdamse Havenspoorlijn naar TK

  Op 05-10-2020

  In opdracht van ProRail voerde Crisislab in 2020 een onderzoek uit naar de problematiek op de Rotterdamse Havenemplacementen. Het ging om 17 door ProRail...
  Lees meer >>

 • Darwin gaat ons helpen

  Op 03-09-2020

  Jan Kremer en Ira Helsloot gaan in een blog in op twee zeer recente en relevante wetenschappelijke ontdekkingen over het corona-virus. Een studie in Cell laat zien...
  Lees meer >>

 • What do we know about the coronavirus?

  Op 22-08-2020

  Crisislab was commissioned by Mojo (event organizer) to carry out a literature study on what was known about several aspects of the COVID-19 virus until mid-August 2020....
  Lees meer >>

 • Wat is bekend over het coronavirus?

  Op 21-08-2020

  Crisislab heeft in opdracht van Mojo (organisator van evenementen) een literatuuronderzoek mogen uitvoeren naar wat er tot medio augustus 2020 bekend was over het...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Bestuurlijk symposium risico’s energietransitie

  Op 29-11-2021

  Op verzoek van de bestuurlijke werkgroep Bestuurlijk Omgaan met Veiligheidsrisico’s van de ENergietransitie (BOVEN) bestaande uit wethouders, burgemeesters en gedeputeerden en in opdracht van het ministerie van EZK organiseert Crisislab een...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking risico’s waterstoftoepassingen

  Op 28-11-2021

  In opdracht van het ministerie van EZK stelt Crisislab een bestuurlijke handreiking risico's waterstoftoepassingen op. Over de risico’s van het gebruik van waterstof is inmiddels veel technisch onderzoek beschikbaar o.a. door de OESO, het IFV...
  Lees meer >>

 • Slimmere opsporing bij de basisteams in Noord-Holland

  Op 17-09-2021

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) heeft Crisislab een actieonderzoek uitgevoerd om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid voor bedienbare bruggen

  Op 16-09-2021

  In opdracht van de gemeente Rotterdam en provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen, voert Crisislab onderzoek uit naar de veiligheid van bedienbare bruggen in Nederland. De Europese machinerichtlijn vraagt om een analyse van en...
  Lees meer >>

 • Advies over organisatie toezicht in Amsterdam

  Op 15-09-2021

  In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Crisislab een onderzoek uit om tot een advies te komen over de organisatie van het toezicht in Amsterdam op horeca en kleinere evenementen waar het gaat om het gestelde in de APV en bijzondere wetten. De...
  Lees meer >>

 • Een proportionele omgang met handboringen in verdacht gebied

  Op 25-06-2021

  In opdracht van SIVOON voert Crisislab samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en ProRail een onderzoek uit naar het risico bij het uitvoeren van grondboringen (meer specifiek handboringen) in gebieden met een aannemelijke kans op...
  Lees meer >>

 • Evaluatie brandveiligheidsbeleid Nijmegen

  Op 17-02-2021

  In opdracht van Stadscontrol Nijmegen draagt Crisislab bij aan de evaluatie van het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan door de gemeente Nijmegen. Crisislab is verantwoordelijk voor de analyse van het beleid: past het bij de landelijke...
  Lees meer >>

 • Praktijkproef met Brzo-bedrijven om samen te leren van incidenten

  Op 03-12-2020

  In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop heeft Crisislab een Handreiking Beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie opgesteld. Gelijktijdig voerde IT consultant CGI een onderzoek uit naar de mogelijkheden om zogeheten...
  Lees meer >>

 • Ontlabelen van de noodhulp

  Op 01-11-2020

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan...
  Lees meer >>

 • Aanvullende analyse brandveiligheid Oostlijn Amsterdam

  Op 18-09-2020

  Begin 2020 heeft Crisislab, in samenwerking met het internationale adviesbureau WSP, in opdracht van de Dienst Metro & Tram van de gemeente Amsterdam een review uitgevoerd naar eerdere rapportages over de brandveiligheid van de metro-Oostlijn in...
  Lees meer >>

 • Veiligheidsopleiding voor medewerkers Rijksvastgoedbedrijf

  Op 01-09-2020

  In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelt en doceert Crisislab een veiligheidsopleiding voor RVB-medewerkers. De opleiding is een variant van de vernieuwde Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA opleiding die is...
  Lees meer >>

 • Is er tijdsdruk op het spoor?

  Op 20-01-2020

  In opdracht van ProRail heeft Crisislab in 2018/2019 een onderzoek uitgevoerd naar de integrale veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Gekeken is of er onderliggende oorzaken waren die de vijf incidenten die in de zomer van 2018 zouden kunnen...
  Lees meer >>

 • Flitsoefeningen bij het Radboudumc

  Op 18-08-2019

  In 2018 heeft Crisislab de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen geëvalueerd. Een van de aanbevelingen die hierbij gedaan is, betreft het regelmatig beoefenen van kernfunctionarissen middels korte flitsoefeningen. Deze oefeningen worden...
  Lees meer >>

 • Pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 28-06-2018

  In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is...
  Lees meer >>

 • Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

  Op 16-09-2016

  Door het bestuur van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is Crisislab aangewezen als stelseltoezichthouder op het VCA-stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->