Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Taken en bevoegdheden van gemeenten bij ontplofbare oorlogsresten

  Op 06-10-2022

  Enkele jaren geleden is door het Platform Blindgangers een eerste aanzet gedaan om de ‘rollen en verantwoordelijkheden’ rondom de (preventieve) omgang met ontplofbare...
  Lees meer >>

 • Iedere tijd zijn eigen nationale crises?

  Op 30-09-2022

  Er gaat geen maand voorbij, zo lijkt het, of we hebben te maken met een nieuwe nationale crisis: klimaat, corona, stikstof, gaswinning in Groningen, een massale instroom...
  Lees meer >>

 • Opbrengst symposium burgerbetrokkenheid energietransitie

  Op 29-09-2022

  Het omgaan met de energietransitie vergt veel van bestuurders. Een van de uitdagingen waar bestuurders voor staan is het meenemen en betrekken van de samenleving in de...
  Lees meer >>

 • Omgaan met langetermijnrisico’s

  Op 15-08-2022

  Bas Heerma, extern promovendus bij Crisislab, heeft op 29 juni 2022 in De Balie tijdens een discussiebijeenkomst over ‘hoe rekening te houden met de volgende...
  Lees meer >>

 • Een persoonlijke noot: vader en zoon bij Crisislab

  Op 30-06-2022

  Voor een keer een persoonlijke noot over twee bijzondere medewerkers van Crisislab. In het magazine NGInfra (nr. 2, juni 2022) vertellen Marijn (de 'next generation') en...
  Lees meer >>

 • Nieuwe plasmatechnologie, nieuw proportioneel veiligheidsbeleid

  Op 13-06-2022

  Door NWO / NWA is een projectvoorstel geselecteerd van een consortium waarin Ira Helsloot deelneemt. Het vierjarige project ‘Integral Safe and Sustainable-by-Design...
  Lees meer >>

 • Jaarverslag 2020 Raad van Advies voor de risicobeoordeling door de NVWA naar Tweede Kamer

  Op 26-04-2022

  Met enige vertraging is het jaarverslag over 2020 van de Raad van Advies voor de risicobeoordeling door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de NVWA...
  Lees meer >>

 • 17 juni 2022: symposium burgerbetrokkenheid bij de energietransitie

  Op 11-04-2022

  Het omgaan met de energietransitie vergt veel van bestuurders. Een van de uitdagingen waar bestuurders voor staan is het meenemen en betrekken van de samenleving in de...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid voor beweegbare bruggen

  Op 06-04-2022

  In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam heeft Crisislab onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van beweegbare...
  Lees meer >>

 • Kan de opsporing slimmer?

  Op 07-03-2022

  Sinds enkele jaren wordt er gesproken over ‘de derde crisis in de opsporing’, dat wil zeggen dat er door de politie te weinig misdrijven worden onderzocht. In...
  Lees meer >>

 • Lid wetenschappelijke begeleidingscommissie Wwm

  Op 07-02-2022

  Ira Helsloot is benoemd tot lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie die de commissie Wet wapens en munitie bijstaat (Staatscourant 2022, 3320). De commissie...
  Lees meer >>

 • Hoe groot is catastrofe van de coronamaatregelen?

  Op 10-01-2022

  Andreas Voss en Ira Helsloot hebben het in een tweegesprek in De Gelderlander over het échte effect van de coronamaatregelen en de opstelling van het OMT daarbij. Het...
  Lees meer >>

 • Advies Technische Veiligheidscommissie Chemelot afgerond

  Op 10-11-2021

  Op verzoek van de Provincie Limburg en de gemeenten rondom het industriecomplex Chemelot heeft de Technische Veiligheidscommissie Chemelot (TVC) een advies opgesteld hoe...
  Lees meer >>

 • Laat actiegroepen meedenken

  Op 04-11-2021

  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Crisislab een onderzoek naar een succesvolle omgang met actiegroepen uitgevoerd. In het onderzoek...
  Lees meer >>

 • Pas op voor symbolisch overheidsbeleid in cyberdomein

  Op 11-10-2021

  Al geruime tijd en recentelijk weer in aanloop naar Prinsjesdag wordt er door verschillende deskundigen in het cyberdomein gepleit voor een zwaardere rol van de...
  Lees meer >>

 • Hoe kunnen OvD’s brandweer het verschil maken?

  Op 16-09-2021

  Na vijf jaar intensief onderzoek te hebben gedaan naar een andere werkwijze voor OvD's van de brandweer om tijdens repressief optreden het verschil te kunnen maken, zijn...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking naar Tweede Kamer

  Op 26-08-2021

  De bestuurlijk handreiking die Crisislab in opdracht van het ministerie van EZK als penvoerder van de bestuurlijke werkgroep Bestuurlijk Omgaan met Veiligheidsrisico’s...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking omgaan met risico’s energietransitie

  Op 25-06-2021

  De energietransitie is het onvermijdelijke gevolg van het recent gesloten Klimaatakkoord dat bedrijfsleven en overheden de opdracht geeft om de energievoorziening te...
  Lees meer >>

 • Eindrapport Commissie Defensie en Veiligheid

  Op 22-06-2021

  De visitatiecommissie Defensie en Veiligheid waar Ira Helsloot lid van was, heeft haar derde en eindrapport ‘Ruimte voor veiligheid’ op 21 juni 2021 aan de minister...
  Lees meer >>

 • Verzekerde aansprakelijkheid werkt

  Op 21-06-2021

  Ira Helsloot legt in een interview met het verbond van verzekeraars uit waarom verzekerde risicoaansprakelijkheid een verstandig instrument is om redelijke veiligheid te...
  Lees meer >>

 • De kosten van voorzorg: de prikpauze van AstraZeneca leidde tot extra doden

  Op 03-05-2021

  In maart 2021 heerste in heel Europa grote maatschappelijke zorg over een mogelijke bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Uit voorzorg laste minister van VWS in ons land...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Analyse 20 cases brandveiligheid en constructieve veiligheid

  Op 30-06-2022

  In opdracht van de gemeente Nijmegen voert Crisislab een systematische analyse uit van 20 cases brandveiligheid en constructieve veiligheid. Dit is een verdieping op de beleidsevaluatie die in 2021 door de gemeente Nijmegen is uitgevoerd en waaraan...
  Lees meer >>

 • Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 24-06-2022

  In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen....
  Lees meer >>

 • Evaluatie brand in Lottum

  Op 16-05-2022

  Op 19 maart 2022 vond in een agrarische bedrijfsloods in Lottum een grote uitslaande brand plaats. In opdracht van de veiligheidsregio Limburg Noord voert Crisislab een evaluatie uit van het multidisciplinair optreden tijdens deze brand....
  Lees meer >>

 • Integraal afwegingskader energietransitie

  Op 22-02-2022

  De nieuwe Omgevingswet heeft als doelstelling om het bevoegd gezag meer ruimte te bieden om een integrale afweging te maken door, binnen bepaalde grenzen, te mogen ‘plussen en minnen’ met risico’s. Ingewikkeld voor lokaal bestuurders is daarbij...
  Lees meer >>

 • Wetenschappelijke ondersteuning SIVOON

  Op 19-01-2022

  NGinfra (Next Generation Infrastructures) is een samenwerkingsverband van zes grote organisaties in Nederland (Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens) dat kijkt naar oplossingen voor de infrastructuur van de...
  Lees meer >>

 • Advies toekomstbestendige AGS-functie in de VRR

  Op 14-01-2022

  In opdracht van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voert Crisislab onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de functie ‘Adviseur Gevaarlijke Stoffen’ (AGS), die al sinds jaar en dag belegd is bij het zogenaamde...
  Lees meer >>

 • Beter leren van incidenten door railAlert

  Op 06-01-2022

  In opdracht van railAlert ondersteunt Crisislab bij het traject om railAlert beter te laten leren van incidenten....
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking risico’s waterstoftoepassingen

  Op 28-11-2021

  In opdracht van het ministerie van EZK stelt Crisislab een bestuurlijke handreiking risico's waterstoftoepassingen op. Over de risico’s van het gebruik van waterstof is inmiddels veel technisch onderzoek beschikbaar o.a. door de OESO, het IFV...
  Lees meer >>

 • Slimmere opsporing bij de basisteams in Noord-Holland

  Op 17-09-2021

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) heeft Crisislab een actieonderzoek uitgevoerd om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de...
  Lees meer >>

 • Een proportionele omgang met handboringen in verdacht gebied

  Op 25-06-2021

  In opdracht van SIVOON voert Crisislab samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en ProRail een onderzoek uit naar het risico bij het uitvoeren van grondboringen (meer specifiek handboringen) in gebieden met een aannemelijke kans op...
  Lees meer >>

 • Ontlabelen van de noodhulp

  Op 01-11-2020

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan...
  Lees meer >>

 • Flitsoefeningen bij het Radboudumc

  Op 18-08-2019

  In 2018 heeft Crisislab de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen geëvalueerd. Een van de aanbevelingen die hierbij gedaan is, betreft het regelmatig beoefenen van kernfunctionarissen middels korte flitsoefeningen. Deze oefeningen worden...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->