Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Jaarverslag 2020 Raad van Advies voor de risicobeoordeling door de NVWA naar Tweede Kamer

  Op 26-04-2022

  Met enige vertraging is het jaarverslag over 2020 van de Raad van Advies voor de risicobeoordeling door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de NVWA...
  Lees meer >>

 • 17 juni 2022: symposium burgerbetrokkenheid bij de energietransitie

  Op 11-04-2022

  Het omgaan met de energietransitie vergt veel van bestuurders. Een van de uitdagingen waar bestuurders voor staan is het meenemen en betrekken van de samenleving in de...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid voor beweegbare bruggen

  Op 06-04-2022

  In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam heeft Crisislab onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van beweegbare...
  Lees meer >>

 • Kan de opsporing slimmer?

  Op 07-03-2022

  Sinds enkele jaren wordt er gesproken over ‘de derde crisis in de opsporing’, dat wil zeggen dat er door de politie te weinig misdrijven worden onderzocht. In...
  Lees meer >>

 • Lid wetenschappelijke begeleidingscommissie Wwm

  Op 07-02-2022

  Ira Helsloot is benoemd tot lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie die de commissie Wet wapens en munitie bijstaat (Staatscourant 2022, 3320). De commissie...
  Lees meer >>

 • Hoe groot is catastrofe van de coronamaatregelen?

  Op 10-01-2022

  Andreas Voss en Ira Helsloot hebben het in een tweegesprek in De Gelderlander over het échte effect van de coronamaatregelen en de opstelling van het OMT daarbij. Het...
  Lees meer >>

 • Advies Technische Veiligheidscommissie Chemelot afgerond

  Op 10-11-2021

  Op verzoek van de Provincie Limburg en de gemeenten rondom het industriecomplex Chemelot heeft de Technische Veiligheidscommissie Chemelot (TVC) een advies opgesteld hoe...
  Lees meer >>

 • Laat actiegroepen meedenken

  Op 04-11-2021

  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Crisislab een onderzoek naar een succesvolle omgang met actiegroepen uitgevoerd. In het onderzoek...
  Lees meer >>

 • Pas op voor symbolisch overheidsbeleid in cyberdomein

  Op 11-10-2021

  Al geruime tijd en recentelijk weer in aanloop naar Prinsjesdag wordt er door verschillende deskundigen in het cyberdomein gepleit voor een zwaardere rol van de...
  Lees meer >>

 • Hoe kunnen OvD’s brandweer het verschil maken?

  Op 16-09-2021

  Na vijf jaar intensief onderzoek te hebben gedaan naar een andere werkwijze voor OvD's van de brandweer om tijdens repressief optreden het verschil te kunnen maken, zijn...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking naar Tweede Kamer

  Op 26-08-2021

  De bestuurlijk handreiking die Crisislab in opdracht van het ministerie van EZK als penvoerder van de bestuurlijke werkgroep Bestuurlijk Omgaan met Veiligheidsrisico’s...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking omgaan met risico’s energietransitie

  Op 25-06-2021

  De energietransitie is het onvermijdelijke gevolg van het recent gesloten Klimaatakkoord dat bedrijfsleven en overheden de opdracht geeft om de energievoorziening te...
  Lees meer >>

 • Eindrapport Commissie Defensie en Veiligheid

  Op 22-06-2021

  De visitatiecommissie Defensie en Veiligheid waar Ira Helsloot lid van was, heeft haar derde en eindrapport ‘Ruimte voor veiligheid’ op 21 juni 2021 aan de minister...
  Lees meer >>

 • Verzekerde aansprakelijkheid werkt

  Op 21-06-2021

  Ira Helsloot legt in een interview met het verbond van verzekeraars uit waarom verzekerde risicoaansprakelijkheid een verstandig instrument is om redelijke veiligheid te...
  Lees meer >>

 • De kosten van voorzorg: de prikpauze van AstraZeneca leidde tot extra doden

  Op 03-05-2021

  In maart 2021 heerste in heel Europa grote maatschappelijke zorg over een mogelijke bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Uit voorzorg laste minister van VWS in ons land...
  Lees meer >>

 • Rol adviesraden bij pandemieën

  Op 25-02-2021

  Op 18 februari 2021 vond de werkconferentie Crisisparaatheid: van reactief naar anticiperend advies voor beleid plaats georganiseerd door de Gezondheidsraad, de WRR en...
  Lees meer >>

 • Coronabeleid is riskant en zaait verdeeldheid

  Op 02-01-2021

  In het Financieel Dagblad opinieert HerstelNL waar Ira Helsloot onderdeel van uitmaakt dat het coronabeleid riskant is en verdeeldheid zaait. HerstelNL riep al eerder op...
  Lees meer >>

 • Oproep voor een rationeel coronabeleid

  Op 04-12-2020

  Crisislab ondersteunt de oproep van Herstel-NL om over te gaan op meer risico gestuurde coronamaatregelen die zullen leiden tot minder gezondheidsschade en minder...
  Lees meer >>

 • Wanneer elke losse stoeptegel een crisis kan worden

  Op 03-12-2020

  'Wie kijkt naar hoe de laatste jaren crisisbeheersing door de overheid zich heeft ontwikkeld, kan alleen maar constateren dat het steeds lastig lijkt te worden om de...
  Lees meer >>

 • Wat is rol van de raad tijdens de coronacrisis?

  Op 01-12-2020

  In opdracht van de rekenkamercommissie van 's Hertogenbosch heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd naar de rol van de gemeenteraad tijdens een langdurende...
  Lees meer >>

 • Actualisatie literatuurstudie Corona

  Op 10-11-2020

  Crisislab heeft haar literatuuronderzoek uit augustus 2020 geactualiseerd met wat er tot medio oktober 2020 bekend was over (de maatregelen van) het coronavirus. Het...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Evaluatie brand in Lottum

  Op 16-05-2022

  Op 19 maart 2022 vond in een agrarische bedrijfsloods in Lottum een grote uitslaande brand plaats. In opdracht van de veiligheidsregio Limburg Noord voert Crisislab een evaluatie uit van het multidisciplinair optreden tijdens deze brand....
  Lees meer >>

 • Integraal afwegingskader energietransitie

  Op 22-02-2022

  De nieuwe Omgevingswet heeft als doelstelling om het bevoegd gezag meer ruimte te bieden om een integrale afweging te maken door, binnen bepaalde grenzen, te mogen ‘plussen en minnen’ met risico’s. Ingewikkeld voor lokaal bestuurders is daarbij...
  Lees meer >>

 • Wetenschappelijke ondersteuning SIVOON

  Op 19-01-2022

  NGinfra (Next Generation Infrastructures) is een samenwerkingsverband van zes grote organisaties in Nederland (Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens) dat kijkt naar oplossingen voor de infrastructuur van de...
  Lees meer >>

 • Advies toekomstbestendige AGS-functie in de VRR

  Op 14-01-2022

  In opdracht van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voert Crisislab onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de functie ‘Adviseur Gevaarlijke Stoffen’ (AGS), die al sinds jaar en dag belegd is bij het zogenaamde...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijk symposium risico’s energietransitie

  Op 29-11-2021

  Op verzoek van de bestuurlijke werkgroep Bestuurlijk Omgaan met Veiligheidsrisico’s van de ENergietransitie (BOVEN) bestaande uit wethouders, burgemeesters en gedeputeerden en in opdracht van het ministerie van EZK organiseert Crisislab een...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke handreiking risico’s waterstoftoepassingen

  Op 28-11-2021

  In opdracht van het ministerie van EZK stelt Crisislab een bestuurlijke handreiking risico's waterstoftoepassingen op. Over de risico’s van het gebruik van waterstof is inmiddels veel technisch onderzoek beschikbaar o.a. door de OESO, het IFV...
  Lees meer >>

 • Slimmere opsporing bij de basisteams in Noord-Holland

  Op 17-09-2021

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) heeft Crisislab een actieonderzoek uitgevoerd om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de...
  Lees meer >>

 • Advies over organisatie toezicht in Amsterdam

  Op 15-09-2021

  In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Crisislab een onderzoek uit om tot een advies te komen over de organisatie van het toezicht in Amsterdam op horeca en kleinere evenementen waar het gaat om het gestelde in de APV en bijzondere wetten. De...
  Lees meer >>

 • Een proportionele omgang met handboringen in verdacht gebied

  Op 25-06-2021

  In opdracht van SIVOON voert Crisislab samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en ProRail een onderzoek uit naar het risico bij het uitvoeren van grondboringen (meer specifiek handboringen) in gebieden met een aannemelijke kans op...
  Lees meer >>

 • Evaluatie brandveiligheidsbeleid Nijmegen

  Op 17-02-2021

  In opdracht van Stadscontrol Nijmegen draagt Crisislab bij aan de evaluatie van het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan door de gemeente Nijmegen. Crisislab is verantwoordelijk voor de analyse van het beleid: past het bij de landelijke...
  Lees meer >>

 • Praktijkproef met Brzo-bedrijven om samen te leren van incidenten

  Op 03-12-2020

  In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop heeft Crisislab een Handreiking Beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie opgesteld. Gelijktijdig voerde IT consultant CGI een onderzoek uit naar de mogelijkheden om zogeheten...
  Lees meer >>

 • Ontlabelen van de noodhulp

  Op 01-11-2020

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan...
  Lees meer >>

 • Aanvullende analyse brandveiligheid Oostlijn Amsterdam

  Op 18-09-2020

  Begin 2020 heeft Crisislab, in samenwerking met het internationale adviesbureau WSP, in opdracht van de Dienst Metro & Tram van de gemeente Amsterdam een review uitgevoerd naar eerdere rapportages over de brandveiligheid van de metro-Oostlijn in...
  Lees meer >>

 • Veiligheidsopleiding voor medewerkers Rijksvastgoedbedrijf

  Op 01-09-2020

  In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelt en doceert Crisislab een veiligheidsopleiding voor RVB-medewerkers. De opleiding is een variant van de vernieuwde Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA opleiding die is...
  Lees meer >>

 • Is er tijdsdruk op het spoor?

  Op 20-01-2020

  In opdracht van ProRail heeft Crisislab in 2018/2019 een onderzoek uitgevoerd naar de integrale veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Gekeken is of er onderliggende oorzaken waren die de vijf incidenten die in de zomer van 2018 zouden kunnen...
  Lees meer >>

 • Flitsoefeningen bij het Radboudumc

  Op 18-08-2019

  In 2018 heeft Crisislab de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen geëvalueerd. Een van de aanbevelingen die hierbij gedaan is, betreft het regelmatig beoefenen van kernfunctionarissen middels korte flitsoefeningen. Deze oefeningen worden...
  Lees meer >>

 • Pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 28-06-2018

  In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is...
  Lees meer >>

 • Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

  Op 16-09-2016

  Door het bestuur van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is Crisislab aangewezen als stelseltoezichthouder op het VCA-stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->