Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Twee reflectiedocumenten over de energietransitie

  Op 27-06-2024

  De bestuurlijke werkgroep BOVEN, die door Crisislab wordt ondersteund, heeft twee reflectiedocumenten voor lokaal bestuurders opgesteld m.b.t. de energietransitie. Het...
  Lees meer >>

 • Regeldruk: over de rol van de overheid, zorgprofessio-nals en beroepsvereniging

  Op 21-06-2024

  Hans Smit, Ira Helsloot en Kees Kramers hebben voor Arts en Auto een opiniestuk geschreven over de administratieve last die alle verantwoordingsregels in de zorg met zich...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidskader ProRail

  Op 10-06-2024

  ProRail heeft als uitvloeisel van haar missie en visie als kernresultaat benoemd ‘een veilig en betrouwbaar spoor’. De te behalen kernresultaten zijn verder...
  Lees meer >>

 • Aankondiging: conferentie over de energietransitie

  Op 06-06-2024

  Op 27 juni a.s. organiseert het ministerie van EZK een internationale conferentie in de Sociëteit De Witte, Plein 24 Den Haag. Thema is de balans tussen risico’s en...
  Lees meer >>

 • Handvat risicomanagement OO voor gemeenten

  Op 04-06-2024

  Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten ondersteunt gemeenten op verschillende wijzen in de omgang met ontplofbare oorlogsresten (OO). In opdracht van het...
  Lees meer >>

 • De scheidrechterfunctie van de burgemeester

  Op 29-04-2024

  De burgemeester lijkt in onze waarneming steeds meer een nieuwe scheidsrechtersfunctie op veiligheidsgebied te krijgen. Het lijkt erop dat mede dankzij de regionalisering...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid beweegbare bruggen

  Op 14-04-2024

  In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam heeft Crisislab in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van...
  Lees meer >>

 • Naar risicogericht toezicht in Amsterdam

  Op 02-02-2024

  In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Crisislab in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van het toezicht op de horeca en evenementen. Meer precies...
  Lees meer >>

 • Risicobeoordeling UXO Noordzee

  Op 08-12-2023

  De bodem van de Noordzee is van groot belang voor Nederland, zowel voor het leggen van infrastructuur voor de energietransitie als voor zandwinning voor de...
  Lees meer >>

 • Kennisdocument proportionele omgang Ontplofbare Oorlogsresten

  Op 21-11-2023

  De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in oktober 2023 nieuw beleid vastgesteld voor de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten (OO). De doelstelling van het beleid is...
  Lees meer >>

 • Geen industrie is pas een risico!

  Op 24-10-2023

  Friso de Zeeuw en Ira Helsloot hebben in twee opinie-artikelen in de NRC en de Volkskrant de huidige te eenzijdige focus op de risico’s die industriële activiteiten...
  Lees meer >>

 • Onderzoek brand NOM-woningen Arnhem

  Op 06-10-2023

  In opdracht van woningcorporatie Portaal heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd uit naar de brand in Arnhem die op 18 juni 2023 plaatsvond en waarbij vier woningen...
  Lees meer >>

 • Een instrument om risico’s af te wegen

  Op 19-09-2023

  Elke bestuurder of volksvertegenwoordiger die beslissingen moet nemen over de energietransitie kent het onbevredigende gevoel wel. De energietransitie moet vanwege onder...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen

  Op 17-09-2023

  In het voorjaar van 2022 heeft Crisislab in opdracht van diverse provinciale en gemeentelijke brugbeheerders een onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke (on)veiligheid...
  Lees meer >>

 • Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 14-09-2023

  In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met...
  Lees meer >>

 • Stop met ingeblikte agenten

  Op 05-07-2023

  In het tijdschrift Blauw roept Ira Helsloot de politie op om te investeren in gebiedsgebonden politiezorg door het doorbreken van de noodhulpfixatie. U kunt het...
  Lees meer >>

 • Het begeleiden van handboringen: noodzakelijk of nodeloos?

  Op 27-06-2023

  De huidige praktijk is dat wanneer er gewerkt wordt in gebieden met een verhoogde kans op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (in jargon: verdacht gebied), de...
  Lees meer >>

 • De noodhulpfixatie staat verbindende politie in de weg

  Op 17-05-2023

  Astrid Scholtens en Ira Helsloot roepen in het tijdschrift Burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (editie 104) burgemeesters op om de politie te...
  Lees meer >>

 • Overzicht OO: mist er wat?

  Op 11-05-2023

  Het is voor de overheid altijd van belang om rationeel en proportioneel veiligheidsbeleid na te streven. Veiligheidseuro’s kunnen immers maar een keer worden...
  Lees meer >>

 • Gezond verstand

  Op 21-04-2023

  Ira Helsloot herhaalt in een interview met arbo-online de mantra van Crisislab aan de hand van concrete voorbeelden. Alle veiligheidsbeleid heeft ook negatieve effecten...
  Lees meer >>

 • Publieksonderzoek: Wat denken inwoners over bommen en granaten?

  Op 14-04-2023

  Ieder jaar voeren studenten van de Radboud Universiteit een publieksonderzoek uit: ze bevragen willekeurige personen op straat naar hun opvattingen over een bepaalde...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Wat zijn acceptabele veiligheidsrisico’s van de Oostbrug Amsterdam?

  Op 21-06-2024

  De gemeente Amsterdam denkt momenteel na over nieuwe oeververbindingen specifiek voor voetgangers en fietsers over het IJ die Amsterdam Noord en Centrum beter moeten verbinden. Het meest ver is de gemeente met het ontwerp voor de Oostbrug. Deze...
  Lees meer >>

 • Review proportionaliteit renovatie Balgstuwen

  Op 10-06-2024

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een kosten-batenanalyse uitgevoerd van de mogelijke renovatie van enkele balgstuwen die onderdeel uitmaken van het stelsel van BWO-keringen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze zijn...
  Lees meer >>

 • Advies optimale lange termijn aanpak voor oude hoogbouw

  Op 08-06-2024

  In de herstelperiode na de Tweede Wereldoorlog zijn diverse nieuwe constructiemethodes gebruikt om hoogbouw te realiseren. Een betonbesparende methode was het gebruik van tralieliggers. Al deze hoogbouw is nu over de ‘ontwerpleeftijd’ heen zodat...
  Lees meer >>

 • Opstellen veiligheidsnormen overwegen

  Op 29-04-2024

  De veiligheid van overwegen staat na enkele recente incidenten in het beleidsmatige brandpunt van belangstelling. Geconstateerd is dat er momenteel geen expliciete veiligheidsnormering beleidsmatig is vastgesteld zodat (ook) niet geanalyseerd kan...
  Lees meer >>

 • Ondersteuning OECD

  Op 16-02-2024

  Crisislab ondersteunt de OECD bij enkele projecten op het gebied van redelijk veiligheidsbeleid en slimme vergunningverlening voor de energietransitie in o.a. Litouwen....
  Lees meer >>

 • Tweedaagse bijscholing crisisorganisatie Twente

  Op 29-01-2024

  In opdracht van de Veiligheidsregio Twente verzorgt Crisislab een tweedaagse waarin de ruggengraat van de crisisorganisatie (de gouden lijn genoemd) wordt bijgeschoold. Ongeveer tien jaar geleden introduceerde de veiligheidsregio met ondersteuning...
  Lees meer >>

 • Evaluatie calamiteitenplan Portaal

  Op 19-11-2023

  In opdracht van het bestuur van woningcorporatie Portaal voert Crisislab een evaluatie uit van haar calamiteitenplan....
  Lees meer >>

 • UXO-risk: putting it al together

  Op 26-10-2023

  Onontplofte explosieven op de zeebodem (UXO) zijn een risico voor werkzaamheden op de zeebodem zoals kabelleggen voor windparken op de Noordzee. Momenteel wordt hier op basis van worst case aannames preventief beleid gevoerd door TennneT. In de...
  Lees meer >>

 • Kantelpunten perronveiligheid

  Op 12-05-2023

  Er bestaat al lange tijd een zorg over het risico dat door de drukte op perrons mensen in de spoorbak geduwd kunnen worden. Eerder onderzoek van Crisislab liet zien dat dit wereldwijd nog niet lijkt te zijn voorgekomen. Een reden daarvoor kan zijn...
  Lees meer >>

 • Ondersteuning werkgroep BOVEN

  Op 16-02-2023

  Net als de afgelopen twee jaren ondersteunen wij in opdracht van het ministerie van EZK de werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN). De werkgroep BOVEN, waarin lokale en regionale collega-bestuurders...
  Lees meer >>

 • Ontlabelen van de noodhulp

  Op 01-11-2020

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->