Een risicobenadering voor zwemlocaties

Auteurs: Ira Helsloot, David de Vries en Arjen Schmidt
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Verschijningsdatum: juni 2013

Beschrijving:

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (IenM) heeft Crisislab onderzoek gedaan naar het nut en de proportionaliteit van de invoering van een risicobenadering in de nieuwe zwemwaterregelgeving. Onder een risicobenadering wordt, in dit geval, verstaan: een verplichting voor houders van zwemlocaties om de risico’s bij hun gelegenheid te (laten) inventariseren, te (laten) analyseren en vervolgens passende maatregelen te moeten nemen om deze risico’s te verkleinen.

Conclusie is, uitgaande van de randvoorwaarden die door de literatuur voor een risicobenadering wordt gesteld, dat het domein van zwemlocaties zich leent voor een risicobenadering. Dit komt vooral door de variëteit van risico’s op en tussen locaties. Echter, voordat kan worden overgegaan tot de eventuele invoering van een risicobenadering zullen de risico’s beter kenbaar moeten worden gemaakt en zal tussen de verschillende stakeholders duidelijkheid en overeenstemming moeten ontstaan over noodzakelijke (minimale) maatregelen om de risico’s te verkleinen. Crisislab stelt hierbij dat zwemmen een vrijwillige activiteit is en – in het verlengde van die gedachte – dat niet alle risico’s kunnen en moeten worden weggenomen.

Het hele rapport kunt u hier downloaden.