Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden

Auteurs: Ira Helsloot en Astrid Scholtens
Uitgeverij: Boom | Lemma uitgevers
ISBN 978-94-6236-556-8
Verschijningsdatum: april 2015

Voorkant 27 voorbeelden

Beschrijving:

De risico-regelreflex is een term die sinds zijn introductie in 2010 steeds meer gebruikt wordt. Het verschijnsel wordt breed herkend onder bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, wetenschappers en journalisten maar wordt op uiteenlopende manieren geduid. Deze publicatie geeft een uitgebreide definitie van de risico-regelreflex, die duidelijk maakt dat het gaat om de valkuil om na het bekend worden van een risico of naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die in wezen ondoordacht zijn. Zulke maatregelen kunnen de vorm hebben van wet- en regelgeving, normstelling, toezicht of voorzieningen.

Adequaat omgaan met de risico-regelreflex is een van de voorwaarden van goed bestuur. Het herkennen van de reflex is een belangrijke eerste stap in het vermijden ervan. Daarom worden in dit boek voor het eerst de aanjagende krachten benoemd die ertoe kunnen leiden dat overheden of andere organisaties zich gedwongen voelen om met snelle en vaak drastische risicobeperkende maatregelen te komen. De aanjagende krachten gaan vaak vergezeld van typerende uitspraken die als symptomen opgevat kunnen worden. Een bekende uitspraak is bijvoorbeeld ‘Dit mag nooit meer gebeuren.’ Ook worden de dempende krachten in beeld gebracht waarmee de risico-regelreflex voorkomen kan worden.

De hoofdmoot van het boek bestaat uit de beschrijving van het openbare debat in de volksvertegenwoordiging en de media rond 27 voorbeelden, met telkens een korte analyse van de aanjagende en dempende krachten die daar te zien zijn. De voorbeelden bevinden zich vooral in het fysieke en het sociale domein, met een enkele uitzondering zoals de maatregelen tegen uitkeringsfraude. Negen voorbeelden spelen zich af binnen een gemeente, zestien binnen de rijksoverheid en twee Belgische voorbeelden sluiten de reeks af.

In de bijlage is een aantal Nederlandse en internationale publicaties opgenomen waarin andere casuistiek te vinden is, met uiteenlopende methodiek en mate van detaillering.

Het boek is gebaseerd op de inzichten die tussen 2010 en 2014 ontwikkeld zijn door het interdepartementale programma Risico’s en verantwoordelijkheden.

U kunt het boek hier bestellen of hier downloaden.

In het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (nr. 3, 2015) treft u een samenvatting van het boek aan.