Advies

Crisislab adviseert publieke en private organisaties over veiligheidsproblemen en de organisatie van veiligheid. Onze expertisegebieden bieden inzicht in de verschillende onderwerpen waarover wij adviseren.

Onze wetenschappelijke kennis, alsmede onze visie dat veiligheidsbeleid gebaseerd dient te zijn op kosten-baten analyses, staan centraal in ons advieswerk.

Een greep uit onze recente adviesopdrachten, waarvan de opdrachtgevers in enkele gevallen anoniem wensen te blijven:

 • Diverse mediatietrajecten tussen overheden onderling en tussen overheid en bedrijven rond vergunningverlening en handhaving
 • Advisering externe veiligheidsprobleem voor het Rijksinpassingsplan Bergermeer en de gemeente Uithoorn
 • Advisering crisiscommunicatie van een grote multinational
 • Advisering van een directie van een zorginstelling over een veiligheidsprobleem
 • Advisering over een efficiëntere vormgeving van de crisisorganisatie in de veiligheidsregio Drenthe. Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Crisisbeheersing in Drenthe’ en de rapportage Hoe doen we het effectiever en efficiënter in de regio Drenthe.
 • Advisering van het Veiligheidsberaad om te komen tot een nieuwe visie op de bevolkingszorg
 • Advisering van de veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland om te komen tot een realistischere bevolkingszorg
 • Advisering programma ‘Risico’s en verantwoordelijkheden’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Advisering over het BHV-beleid van het VU Ziekenhuis en het Radboud UMC
 • Advisering over de inrichting van een nieuwe afdeling binnen een brandweer;
 • Advisering over de visie veiligheidsbeleid van de provincie Noord-Brabant
 • Advisering over opleidingsprogramma medewerkers van een grote vervoerder van gevaarlijke stoffen in bulk.
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van het sociaal woningbrandrisicoprofiel en het opstellen van een handreiking.

 
Ook hebben we deelgenomen of nemen we deel aan (advies)commissies, zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur en de commissie Brandweer van het Veiligheidsberaad.

Wij adviseren bestuurders (publiek en privaat) desgevraagd ook tijdens crisissituaties. Voor crisisadvisering buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Ira Helsloot (06-51188627).