Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen

In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is gevraagd om het proces te begeleiden om tot een nieuwe praktijk van advisering, toezicht en handhaving op brandveiligheid te komen, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar meer centraal staat.

Op basis van een verkenning naar de toepassing van het gelijkwaardigheidsprincipe heeft Crisislab een andere invulling van het proces van vergunningverlening voorgesteld die vanaf 2017 in een pilotfase ‘proportionele brandveiligheid’ met betrokken partijen is uitgeprobeerd.

De pilot was er meer precies op gericht om te verkennen of dit andere proces woningcorporatie Talis haar primaire verantwoordelijkheid voor brandveiligheid kan laten dragen terwijl het bevoegd gezag (gemeente en gemandateerde Omgevingsdienst Regio Nijmegen; ODRN) en haar adviseur (de Veiligheidsregio Gelderland Zuid; VRGZ) hun wettelijke verantwoordelijkheid voor toezicht op de brandveiligheid toch adequaat kunnen invullen. De opbrengst zou moeten zijn dat Talis, makkelijker dan nu, gebruik kan maken van het gelijkwaardigheidsprincipe om tot een proportionele invulling van de brandveiligheidseisen te komen zonder dat het bevoegd gezag en haar adviseurs dit vanuit een gepercipieerde medeverantwoordelijkheid op voorhand.

De pilot heeft gedurende de eerste twee jaar geleid tot een aantal procesdocumenten die zijn vastgesteld door alle pilotdeelnemers. De proof of the pudding was echter de toepassing in een drietal concrete casus. De eerste casus zou daarbij parallel aan de nieuwe wijze van vergunningverlening ook nog ‘ouderwets’ getoetst worden door de VRGZ en ODRN. Nu in 2022 heeft de stuurgroep geconstateerd dat deze eerste casus lijkt te zijn vastgelopen op een verschil in inzicht tussen de adviseurs van het bevoegd gezag en die van Talis. Een tussentijdse gang naar landelijke adviescommissie gelijkwaardigheid heeft nog geen oplossing gebracht.

Aan Crisislab is gevraagd om een evaluatie van het proces uit te voeren gericht op een doorstart van de pilot.