Promovendi

Op deze pagina treft u de afgeronde en nog lopende promotie-onderzoeken van Crisislab aan.

Lopende promotie-onderzoeken

Ron de Wit – Veiligheidsregio Twente

Toepassing van kosten-baten analyse in het domein brandweerzorg

Kosten-baten analyse is een instrument dat kan worden gebruikt bij besluitvorming rondom veiligheidsvraagstukken. Op het terrein van verkeersveiligheid is het inzichtelijk maken van de kosten en baten van verkeersveiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld aanleg van drempels) heel gewoon (zie bijvoorbeeld de website van de stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid, SWOV). Binnen het domein brandweerzorg wordt dit instrument echter beperkt gebruikt. Het promotieonderzoek richt zich op het opzetten van kosten-baten analyses (KBA’s) voor concrete thema’s in dit domein. Een eerste deelonderzoek betreft het ontwikkelen van een KBA voor het thema ‘openbaar meldsysteem’ (OMS). Dit is een systeem waarmee automatische brandmeldingen worden doorgemeld naar de meldkamer van de brandweer. Wat kost dit systeem de samenleving en wat levert het op? Later zullen de thema’s ‘opkomsttijden’, ‘bluswatervoorziening’ en ‘specialistische taken’ aan de orde komen.

Bernard Groot – GGD Drenthe

De operationeel leider is een belangrijke sleutelfunctionaris van de Nederlandse crisismanagement-organisatie. Hij/zij heeft als taak de inzet van de operationele diensten te coördineren en de burgemeester te adviseren op tactisch/strategisch niveau. In de praktijk komt er echter weinig van die rol terecht. Dit onderzoek wil de oorzaken voor dat falen achterhalen, hoe dit probleem al jaren kan blijven bestaan en welke tweede orde verbeter-richtingen mogelijk zijn.

Het onderzoeksvoorstel is hier te vinden.

Afgerond promotie-onderzoek

Jelle Groenendaal – Crisislab

Commandovoering in frontlijnorganisaties

Dit PhD onderzoek richt zich op de vraag of en hoe in frontlijnorganisaties leidinggevenden het commando kunnen voeren, dat wil zeggen dat leidinggevenden aanwezig zijn in de frontlijn en opdrachten geven die onmiddellijk moeten worden uitgevoerd. Hoewel hulpverleningsdiensten als brandweer en politie traditioneel dergelijke leidinggevende functies hebben, is nog weinig bekend over het effect van commandovoering in de praktijk.

Het promotieonderzoek van Jelle Groenendaal geeft een eerste inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden voor commandovoering in frontlijnorganisaties en in verschillende methoden om dat verschijnsel te onderzoeken zoals serious gaming en het gebruik van helmcamera’s tijdens echte incidenten.

Jelle was tot 1 januari 2015 zowel onderzoeker als promovendus bij Crisislab. Op 29 juni 2015 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onder begeleiding van Ira Helsloot.

U kunt het proefschrift hier bestellen en hier als pdf-bestand downloaden.

Bas Kolen – HKV Lijn in water

Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response

Wat is de beste evacuatiestrategie bij dreigende overstroming? Rampenplannen zetten vooral in op ‘preventief evacueren’. Maar dat is niet altijd haalbaar of slim? Inzetten op ‘verticale evacuatie’ als basisstrategie, naar een hogere verdieping of droge plek in het overstroomde gebied, is verstandiger, toont Bas Kolen in zijn proefschrift aan. ‘Nu kan het gebeuren dat we mensen de verkeerde kant op sturen.’ Als hulpmiddel heeft hij daarom ook een bijsluiter voor rampenplannen ontwikkeld.

Bas is op 9 oktober 2013 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onder begeleiding van Ira Helsloot.

Het proefschrift van Kolen is gefocust op het organisatie- en besluitvormingsproces omtrent massa-evacuaties bij de dreiging van een grote ramp (bijvoorbeeld een overstroming) en de relatie tussen verschillende overheden, hulpverleningsdiensten en burgers. In het onderzoek staan de onzekerheden bij het herkennen van gevaar, het uitleggen van gevaar, de vertaling naar de impact, het  besluitvormingproces over verschillende strategieën voor evacueren en de reacties van burgers en hulpverleningsdiensten centraal.

In het oktobernummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing geeft Bas Kolen een indruk van enkele conclusies uit zijn onderzoek.

Een exemplaar van het proefschrift kan worden opgevraagd via: b.kolen@hkv.nl

Margrethe Kobes – NIFV

De toepassing van serious gaming bij onderzoek naar het menselijk gedrag bij brand

Mensen gedragen zich in een noodsituatie anders dan in brandveiligheidsbeleid wordt aangenomen. Daardoor zijn brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen niet voldoende effectief in geval van nood. Dit blijkt uit onderzoek door Margrethe Kobes, waarin ze met serious gaming de interactie tussen de mens en omgeving onderzocht. Op 25 oktober 2010 is Margrethe als eerste promovendus bij Crisislab gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onder begeleiding van Ira Helsloot.

Voor het verkennen van de psychonomische wetmatigheden die ze zocht, ontwikkelde Kobes een nieuwe onderzoeksmethode die gebruik maakt van serious gaming. Daarmee kan het al of niet zelfredzame gedrag in noodsituaties op een virtuele, maar zeer realistische wijze worden onderzocht. Zo bleek dat laaggeplaatste groene vluchtbordjes effectiever zijn dan de gebruikelijke hooggeplaatste.

Een Nederlandse samenvatting van proefschrift van Margrethe kan hier gedownload worden, het hele Engelse proefschrift hier.