Lopende onderzoeken

Analyse brandontwikkeling modulaire eenheden Riekerhaven


Op zondag 13 november 2022 vond een brand plaats in een complex van modulaire eenheden in Riekerhaven in Amsterdam. In opdracht van woonstichting Lieven de Key voert Crisislab, samen met voormalig lector brandpreventie René Hagen, een onderzoek uit naar de brandontwikkeling in relatie tot de wettelijke vereisten, de volgens de vergunning noodzakelijke en de feitelijk aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen, en de mogelijkheid voor aanvullende (proportionele) brandveiligheidsmaatregelen.

23 november, 2022  

Analyse 20 cases brandveiligheid en constructieve veiligheid


In opdracht van de gemeente Nijmegen voert Crisislab een systematische analyse uit van 20 cases brandveiligheid en constructieve veiligheid. Dit is een verdieping op de beleidsevaluatie die in 2021 door de gemeente Nijmegen is uitgevoerd en waaraan Crisislab heeft bijgedragen.

 

30 juni, 2022  

Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen


In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is gevraagd om het proces te begeleiden om tot een nieuwe praktijk van advisering, toezicht en handhaving op brandveiligheid te komen, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar meer centraal staat.

Op basis van een verkenning naar de toepassing van het gelijkwaardigheidsprincipe heeft Crisislab een andere invulling van het proces van vergunningverlening voorgesteld die vanaf 2017 in een pilotfase ‘proportionele brandveiligheid’ met betrokken partijen is uitgeprobeerd.

De pilot was er meer precies op gericht om te verkennen of dit andere proces woningcorporatie Talis haar primaire verantwoordelijkheid voor brandveiligheid kan laten dragen terwijl het bevoegd gezag (gemeente en gemandateerde Omgevingsdienst Regio Nijmegen; ODRN) en haar adviseur (de Veiligheidsregio Gelderland Zuid; VRGZ) hun wettelijke verantwoordelijkheid voor toezicht op de brandveiligheid toch adequaat kunnen invullen. De opbrengst zou moeten zijn dat Talis, makkelijker dan nu, gebruik kan maken van het gelijkwaardigheidsprincipe om tot een proportionele invulling van de brandveiligheidseisen te komen zonder dat het bevoegd gezag en haar adviseurs dit vanuit een gepercipieerde medeverantwoordelijkheid op voorhand.

De pilot heeft gedurende de eerste twee jaar geleid tot een aantal procesdocumenten die zijn vastgesteld door alle pilotdeelnemers. De proof of the pudding was echter de toepassing in een drietal concrete casus. De eerste casus zou daarbij parallel aan de nieuwe wijze van vergunningverlening ook nog ‘ouderwets’ getoetst worden door de VRGZ en ODRN. Nu in 2022 heeft de stuurgroep geconstateerd dat deze eerste casus lijkt te zijn vastgelopen op een verschil in inzicht tussen de adviseurs van het bevoegd gezag en die van Talis. Een tussentijdse gang naar landelijke adviescommissie gelijkwaardigheid heeft nog geen oplossing gebracht.

Aan Crisislab is gevraagd om een evaluatie van het proces uit te voeren gericht op een doorstart van de pilot.

24 juni, 2022  

Integraal afwegingskader energietransitie


De nieuwe Omgevingswet heeft als doelstelling om het bevoegd gezag meer ruimte te bieden om een integrale afweging te maken door, binnen bepaalde grenzen, te mogen ‘plussen en minnen’ met risico’s. Ingewikkeld voor lokaal bestuurders is daarbij dat de wet ook een effectgebaseerde benadering in het beleid voor omgevingsveiligheid nastreeft (effectgebieden, aandachtsgebieden, voorschriftgebieden) waarbij bestuurders hun ruimtelijke beslissingen moeten verantwoorden zonder echter bestuurlijk houvast te hebben door bijvoorbeeld de kwantificering van wat voldoende veilig is.

Op dit moment is er geen ondersteuning voor lokale en provinciale bestuurders die hen helpt om die integrale afweging te maken. Adviezen over alle mogelijke risico’s komen veelal gefragmenteerd op het bestuurlijke niveau aan en daar ontbreekt dan een instrument om die verschillende risico’s onderling te wegen maar ook om de nieuwe risico’s te vergelijken met de voordelen van de energietransitie waardoor ‘oude’ risico’s verminderen of verdwijnen.

In opdracht van het ministerie van EZK ontwikkelt Crisislab een hulpmiddel voor bestuurders om integrale veiligheidsafwegingen te kunnen maken specifiek voor de energietransitie. Hiervoor wordt een ‘risico-mengpaneel’ ontwikkeld waardoor inzichtelijk wordt welke veiligheidsconsequenties nieuwe activiteiten voor de energietransitie hebben op de omwonenden. Bij vergunningverlening kan dit dan betrokken worden in de verantwoording.

22 februari, 2022  

Wetenschappelijke ondersteuning SIVOON


NGinfra (Next Generation Infrastructures) is een samenwerkingsverband van zes grote organisaties in Nederland (Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens) dat kijkt naar oplossingen voor de infrastructuur van de toekomst. Bestaande kennis van de partners wordt gedeeld, maar voor problematieken waar nog geen (eenduidige) oplossing voor is, wordt in opdracht van NGinfra wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Een van de thema’s binnen NGinfra is het Ontplofbare Oorlogsresten (OO), georganiseerd in de (thema)groep SIVOON (Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland). Het doel van deze themagroep is om een eenduidig en proportioneel beleid tot stand te brengen op het gebied van OO.

Ook op dit terrein blijken feiten vaak te ontbreken. Crisislab helpt SIVOON om tot de juiste onderzoeksvragen en inzichten te komen zodat (alleen) relevant onderzoek wordt gestart en uiteindelijk proportioneel veiligheidsbeleid rondom OO tot stand kan worden gebracht. Onder proportioneel veiligheidsbeleid verstaan wij beleid waarbij de kosten en baten in evenwicht zijn.

19 januari, 2022  

Beter leren van incidenten door railAlert


In opdracht van railAlert ondersteunt Crisislab bij het traject om railAlert beter te laten leren van incidenten.

6 januari, 2022  

Slimmere opsporing bij de basisteams in Noord-Holland


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) heeft Crisislab een actieonderzoek uitgevoerd om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige praktijk wordt, mede door de gedrevenheid van rechercheurs, regelmatig te veel capaciteit ingezet op zaken die of nooit tot een veroordeling zullen komen of waar met veel minder werk hetzelfde resultaat in de rechtszaal kan worden behaald. Mede op basis van analyse van jurisprudentie hebben wij een handleiding Slimme Opsporing ontwikkeld die rechercheurs in de praktijk zou moeten helpen om slimmer om te (kunnen) gaan met het bewijsmateriaal. Crisislab heeft de implementatie van die handleiding begeleid en geëvalueerd. De bevindingen zullen binnenkort in de reeks politiewetenschap van het programma worden gepubliceerd.

Meer precies werd de implementatie van de handleiding begeleid bij de districtsrecherche in Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. In opdracht van de politie Noord-Holland voeren wij een soortgelijk begeleidingstraject uit voor de basisteams en de weegtafel ‘ZSM’ in Noord-Holland.

17 september, 2021  

Een proportionele omgang met handboringen in verdacht gebied


In opdracht van SIVOON voert Crisislab samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en ProRail een onderzoek uit naar het risico bij het uitvoeren van grondboringen (meer specifiek handboringen) in gebieden met een aannemelijke kans op aanwezigheid van onontplofte oorlogsresten (OO) c.q. verdacht gebied. Doel van het onderzoek is daarmee om te komen tot een proportionele risicoanalyse voor werkzaamheden met handboringen.

25 juni, 2021  

Ontlabelen van de noodhulp


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan worden aan gebiedsgebonden politiewerk.

Deze ondersteuning is een vervolg van ons onderzoek Naar een efficiëntere noodhulp. In dit onderzoek, dat we ook in opdracht van P&W hebben mogen uitvoeren, hebben we drie experimenten in drie verschillende basisteams uitgevoerd om de noodhulp beoogd efficiënter vorm te geven. Een van de drie experimenten was het ontlabelen van de noodhulp. De ervaringen die we daarmee hebben opgedaan, worden gebruikt bij het traject in de Hoeksche Waard.

1 november, 2020  

Flitsoefeningen bij het Radboudumc


In 2018 heeft Crisislab de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen geëvalueerd. Een van de aanbevelingen die hierbij gedaan is, betreft het regelmatig beoefenen van kernfunctionarissen middels korte flitsoefeningen. Deze oefeningen worden sinds 2019 georganiseerd door Crisislab, in samenwerking met Bestuurs- en Beleidslab. Het gaat dan om een maandelijkse oefening met het (kern) Crisis Beleidsteam (CBT) en minimaal tweemaal per jaar een oefening met de Raad van Bestuur.

18 augustus, 2019