Lopende onderzoeken

Integraal veiligheidsbeleid in het MBO


De MBO Raad heeft een herziene visie op Integrale Veiligheid voor het MBO geformuleerd, waarin een verbinding gemaakt dient te worden tussen vier pijlers van veiligheid, namelijk: een veilige leer- en werkomgeving, veiligheid in het curriculum, veiligheid bij incidenten en veilige infrastructuur. Om deze visie meer handen en voeten te geven, is Crisislab gevraagd te helpen met het uitwerken van een servicedocument, waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geschetst hoe een MBO-instelling de verbinding kan leggen tussen deze pijlers, zodat er meer integraal veiligheidsbeleid ontstaat. Voor dit servicedocument worden meerdere minipilots, verspreid over het land georganiseerd waarin dergelijke goede praktijkvoorbeelden uitgeprobeerd of nader uitgezocht worden. Ook hierin ondersteunt Crisislab.

Begin 2019 kunnen alle MBO-instellingen reageren op een conceptversie van het servicedocument. In de loop van 2019 wordt aan de hand van deze input het servicedocument verder aangescherpt en kunnen de onderwijsinstellingen het servicedocument implementeren. Op basis van de daarmee opgedane ervaringen zal het servicedocument na ongeveer een jaar geëvalueerd worden, en waar nodig worden aangepast.

Share Button

27 december, 2018  

Hoe veilig is de keten op Kijfhoek?


In opdracht van ProRail voert Crisislab een onderzoek uit naar wat vier incidenten die in de zomer van 2018 op het rangeer- en heuvelterrein Kijfhoek plaatsvonden, betekenen voor de integrale veiligheid. Bekeken wordt of er een samenhang is tussen de incidenten die mogelijk duidt op een structureel veiligheidsprobleem dat zou moeten worden aangepakt. En zo ja, op welke wijze? Op voorhand kan niet uitgesloten worden dat er geen achterliggende oorzaak is voor de incidenten en het dus slechts toeval is dat er schijnbaar meer (grotere) incidenten dit jaar hebben plaatsgevonden.

Share Button

27 november, 2018  

Risicocommunicatie door Nederlandse chemiesector en overheid


In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert Crisislab een onderzoek uit dat inzicht moet geven in de huidige risicocommunicatiepraktijken tussen de Nederlandse chemiesector/overheid en burgers en deze te beoordelen op basis van de wetenschappelijke inzichten over risicocommunicatie. Dit inzicht kan door overheden en bedrijven benut worden om hun risicocommunicatiepraktijken te verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Roadmap 3 ‘Transparante en beveiligde sector’ dat onderdeel uitmaakt van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

Share Button

5 november, 2018  

Bouwstenen voor proportioneel bodembeleid Havenbedrijf


In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam stelt Crisislab bouwstenen op voor het nieuw op te stellen bodembeleid ten aanzien van asbest verontreinigde grond. Medio dit jaar is duidelijk geworden dat er een discrepantie is ontstaan tussen het momenteel gehanteerde palet van maatregelen en de daadwerkelijke risico’s als het gaat om bodemverontreiniging. Meer proportioneel bodembeleid is daarom gewenst, dat wil zegge dat de kosten en veiligheidsbaten van bodembeleid in een redelijke verhouding tot elkaar staan. Wat redelijk is kan gekwantificeerd worden op basis van de gebruikelijke normen zoals die bijvoorbeeld door de Gezondheidsraad zijn voorgesteld.

Share Button

11 oktober, 2018  

Ondersteuning VRNHN en VRBZO bij OvD-traject


De Veiligheidsregio Noord Holland Noord (NHN) is naar aanleiding van een duikongeval in 2015 een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt gekeken wat de menselijk factoren (human factors) betekenen voor het repressieve optreden van brandweermensen.

Twee jaar onderzoek heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de OvD. Vanaf februari 2018 wordt aan de hand van een experiment bekeken of a) het ontwerp uitvoerbaar is en b) de OvD ten opzichte van de bevelvoerders daardoor ook het verschil heeft kunnen maken. Het experiment vindt plaats tijdens echte incidenten en heeft een doorlooptijd van ten minste ander half jaar. Het door Crisislab ontwikkelde commandovoeringsmodel FAB-CM maakt onderdeel uit van dit ontwerp.

Aan het experiment doen ook de veiligheidsregio’s Brabant Zuid Oost, Twente en Zaanstreek Waterland mee. Crisislab ondersteunt de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (VRBZO) door het optreden van de OvD’s te analyseren. De OvD’s zijn daartoe uitgerust met een bodycam en nemen het eigen optreden op. Wij analyseren de filmbeelden aan de hand van een speciaal voor dit traject ontworpen (digitale) analysetool.

Meer informatie over het OvD-traject Tussen brandweermens en supermens kunt u vinden in een artikeltje Veiliger werken door een andere werkwijze van de OvD? of in de rapportage Naar een andere werkwijze voor de OvD? – deel 1.

U kunt hier lezen hoe het traject van de Veiligheidsregio NHN zich verhoudt tot het traject Situationele Commandovoering van het IFV.

Share Button

10 oktober, 2018  

Deelname visitatiecommissie Defensie en Veiligheid


Vanaf 13 september 2018 maakt Ira Helsloot deel uit van de door de minister van Defensie ingestelde visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet zal de commissie de komende drie jaar op onafhankelijke wijze de voortgang en de doelbereiking van het plan van aanpak “Een veilige Defensie-organisatie” voor de periode 2018–2020 toetsen. Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de dodelijke ongevallen in Ossendrecht en Kidal, en van het rapport van de commissie Van der Veer. De conclusie is dat de veiligheidscultuur bij Defensie tekortschiet. Het plan van aanpak bestaat uit veertig maatregelen om de veiligheid bij Defensie als werk-, leef-, en leeromgeving te vergroten.

De beide andere leden van de commissie zijn: Patrick Cammaert en Josette van Doorn. Cammaert diende tijdens diverse VN missies en is sinds 2008 in verschillende rollen betrokken bij vredes- en veiligheidsaangelegenheden voor de Verenigde Naties in New York. Van Doorn is werkzaam op het gebied van operationele veiligheid in de chemische sector.

De visitatiecommissie rapporteert jaarlijks over haar bevindingen aan de Minister van Defensie.

De brief van de minister van Defensie treft u hier, en het instellingsbesluit in de Staatscourant hier.

Share Button

13 september, 2018  

Evaluatie tanker Bow Jubail


Op zaterdagmiddag 23 juni 2018 kwam de Bow Jubail in aanvaring met een steiger in de Petroleumhaven in Rotterdam. Hierdoor is ruim 200 ton stookolie vrijgekomen die zich heeft verspreid over onder andere de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas en de Oude Maas. Ook havens, kades en oevers raakten vervuild door het vrijkomen van de vele hoeveelheid olie.

In opdracht van Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR) voert Crisislab een lerende evaluatie uit naar de inzet van DHMR die zich voor een belangrijk deel richtte op het voorkomen van de verspreiding. Op zondag 24 juni heeft DHMR een crisisteam geformeerd om de opruimwerkzaamheden samen met RWS in de havens en op de rivier gecoördineerd te laten plaatsvinden.

Ook andere instanties, waaronder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, evalueren het incident, ieder met een eigen focus.

Share Button

24 juli, 2018  

Bouwstenen voor proportioneel uitvoerings- en handhavingsbeleid


In opdracht van de gemeente Den Haag levert Crisislab een aantal bouwstenen aan die zij kan gebruiken bij het opstellen van een proportioneel uitvoerings- en handhavingsbeleid voor het omgevingstoezicht op bedrijfsmatige asbestsanering. Onder ‘proportioneel’ verstaan we dat de kosten en baten van het toezicht in een redelijke verhouding staan. Wat redelijk is kan gekwantificeerd worden op basis van de gebruikelijke normen daarvoor zoals die bijvoorbeeld door de Gezondheidsraad zijn voorgesteld. Andere verstandige grondprincipes zijn bijvoorbeeld dat toezicht bij voorkeur niet dubbel wordt uitgevoerd en dat partijen binnen de eigen verantwoordelijkheid blijven.

Share Button

22 juli, 2018  

Pilot brandveiligheid Nijmegen


In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is gevraagd om het proces begeleiden om tot een nieuwe praktijk van advisering, toezicht en handhaving op brandveiligheid te komen, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar meer centraal staat. In de eerste fase is een verkenning gedaan naar de toepassing van het gelijkwaardigheidsprincipe. In de tweede fase vindt nu een nadere uitwerking plaats van de inbedding hiervan in de vergunningverlening waarvoor Crisislab een nieuwe werkwijze heeft voorgesteld. Crisislab zal de betrokken partijen begeleiden bij een pilotfase waarin deze werkwijze wordt geïntroduceerd. Mocht de werkwijze aanslaan dan zal deze verder wordt geïntroduceerd.

Share Button

28 juni, 2018  

Opstellen advies versterking huizen Groningen


De minister van EZK, Erik Wiebes, heeft een panel van drie hoogleraren gevraagd om een methodologisch oordeel te geven over de huidige wijze van berekening van het aardbevingsrisico en een advies hoe (beter) om zou moeten worden gegaan met de versterking van huizen tegen dat risico. Prof. dr. Ira Helsloot is één van de hoogleraren van het panel. Verder bestaat het panel uit prof. dr. Eric Cator (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. dr. Jan Rots (TU Delft).

Het eerste deel is eind juni 2018 opgeleverd en treft u hier. Het maakt onderdeel uit van het advies van de Mijnraad dat op 2 juli 2018 aan de minister werd gegeven.

Het tweede en laatste deel van het advies van de hoogleraren zal eind juli verschijnen.

Share Button

3 juni, 2018  

Onderzoek inzichten voor proportioneel asbestbeleid


In samenwerking met de Universiteit Utrecht en TNO onderzoekt Crisislab wat proportioneel asbestbeleid is in een aantal standaardcasus zoals het verwijderen van vensterbanken van asbestcement. Dit onderzoek dat in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes wordt uitgevoerd, moet helpen het Nederlandse asbestbeschermingsbeleid meer wetenschappelijk onderbouwd te maken.

Share Button

24 april, 2018  

UXO in de Noordzee


Crisislab werkt samen met Expload en Saricon aan een verkenning wat proportioneel beleid moet zijn voor de omgang met onontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem van de Noordzee (UXO in vaktermen). De opdrachtgever is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam.

Share Button

22 april, 2018  

Wat is water-robuuste infrastructuur?


Crisislab werkt als onderaannemer van Twijnstra Gudde mee aan een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar wat een verstandige bescherming is van de vitale infrastructuur tegen de dreiging van overstromingen.

Share Button

20 april, 2018  

Safety Deal – Leren van incidenten


In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop geeft Crisislab uitvoering aan de Safety Deal ‘leren van incidenten’. Binnen de (petro-)chemische industrie heeft men de duidelijke ambitie om het aantal incidenten zoveel mogelijk te reduceren. Hiervoor is het ook van belang om (continu) te leren van incidenten, bijna-ongevallen (near misses) en onveilige situaties. De Safety Deal ‘Leren van incidenten’ wil het leerproces verder verkennen en optimaliseren door onder andere de gesignaleerde barrières (risico-regelreflex, transparantieparadox) weg te nemen. Er wordt in het kader van deze Safety Deal onder andere een aantal pilots georganiseerd waarin diverse leermethodieken in de praktijk worden uitgetest.

Share Button

30 maart, 2018  

Proportionele bodemsanering


In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling bodem, voert Crisislab een verkenning uit naar wat proportionele bodemsaneringsbeleid in die gemeente inhoudt, dat wil zeggen saneringsbeleid waarbij de kosten van sanering in verhouding tot de baten ervan staan.

Share Button

2 december, 2017  

CityDeal Zorg voor een veilige stad


Ira Helsloot is landelijk projectleider voor de CityDeal Zorg voor een veilige stad waarin zeven gemeenten en het Rijk proberen tot een betere verbinding van het sociaal domein met het veiligheidsdomein te komen.

Share Button

25 juli, 2017  

Politiegezag en (on)gehoorzaam burgergedrag


In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een onderzoek uit om de mate van ‘straat’gezag van de politie in kaart te brengen en te duiden welke betekenis dit heeft voor de politiepraktijk. Bijvoorbeeld wordt bekeken welk gedrag politieagenten vertonen in interactie met burgers en vice versa en wat motieven van burgers zijn om (on)gehoorzaam te zijn aan de politie.

 

Share Button

6 februari, 2017  

Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid


In opdracht van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) evalueert Crisislab de betekenis van het VCA-stelsel in de praktijk. Op basis hiervan adviseert Crisislab de SSVV over het stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte kwalificatie bij aannemersbedrijven in o.a. de (petrochemische) industrie en de bouw.

Crisislab functioneert voor de SSVV als ‘kritische vriend’. Dat wil zeggen ‘speaking scientific truth’ met de intentie om tot een nog beter product te komen dat de veiligheid van de branche dient op een proportionele wijze, namelijk dat de kosten en baten wel met elkaar in verhouding staan.

Share Button

16 september, 2016  

Slimmere opsporing


In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige praktijk wordt, mede door de gedrevenheid van rechercheurs, regelmatig teveel capaciteit ingezet op zaken die of nooit tot een veroordeling zullen komen of waar met veel minder werk hetzelfde resultaat in de rechtszaal kan worden behaald. Mede op basis van analyse van jurisprudentie wordt een handleiding ontwikkeld die rechercheurs in de praktijk moet helpen. Crisislab begeleidt de implementatie van die handleiding en evalueert het resultaat ervan.

Share Button

10 april, 2016  

De noodhulp praktisch herontworpen


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap voert Crisislab samen met vier basisteams van politie een actieonderzoek uit om tot een betere benutting van de noodhulpcapaciteit voor handhaving te komen. We ontwikkelen daartoe een aantal (noodhulp)concepten en testen deze op efficiency en implementeerbaarheid. Voor het opstellen van deze concepten wordt gebruikt gemaakt van onder andere de initiatieven die op dit moment al landelijk plaatsvinden en wetenschappelijke kennis over sturing in het algemeen en die van de politie in het bijzonder.

Share Button

7 april, 2016