Lopende onderzoeken

Evaluatie calamiteitenplan Portaal


In opdracht van het bestuur van woningcorporatie Portaal voert Crisislab een evaluatie uit van haar calamiteitenplan.

19 november, 2023  

UXO-risk: putting it al together


Onontplofte explosieven op de zeebodem (UXO) zijn een risico voor werkzaamheden op de zeebodem zoals kabelleggen voor windparken op de Noordzee. Momenteel wordt hier op basis van worst case aannames preventief beleid gevoerd door TennneT. In de afgelopen jaren is door TenneT veel onderzoek uitgevoerd naar de verschillende aspecten van het UXO-risico zoals kans op aantreffen, kans op explosie en mogelijke effecten. Aan Crisislab is gevraagd de resultaten van die onderzoeken te vertalen naar een voorstel voor proportioneel UXO beleid.

26 oktober, 2023  

Handvat risicomanagement OO voor gemeenten


Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten ondersteunt gemeenten op verschillende wijzen in de omgang met ontplofbare oorlogsresten (OO). Voor die ondersteuning heeft het kenniscentrum aan Crisislab gevraagd een handvat op te stellen voor gemeenten hoe zij hun OO-beleid kunnen baseren op risicomanagement. Het handvat dient inzichtelijk te maken welke afwegingen daarbij nodig zijn.

Parallel aan het ontwikkelen van de handreiking wordt een OO-risicomatrix opgesteld waarin het type OO wordt afgezet tegen verschillende elementen van proportioneel OO-beleid.

20 september, 2023  

Kantelpunten perronveiligheid


Er bestaat al lange tijd een zorg over het risico dat door de drukte op perrons mensen in de spoorbak geduwd kunnen worden. Eerder onderzoek van Crisislab liet zien dat dit wereldwijd nog niet lijkt te zijn voorgekomen. Een reden daarvoor kan zijn dat vervoersbedrijven en stationbeheerders zeer alert zijn en preventief maatregelen nemen.

De vraag van NS, ProRail en ministerie van IenW aan een consortium van Arane en Crisislab is wat de kantelpunten in bijvoorbeeld personenaantallen op het perron zijn waarboven het risico op perronveiligheidsincidenten onacceptabel toeneemt. Wat zijn daarvoor dan ook proportioneel te nemen maatregelen?

12 mei, 2023  

Ondersteuning werkgroep BOVEN


Net als de afgelopen twee jaren ondersteunen wij in opdracht van het ministerie van EZK de werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN).

De werkgroep BOVEN, waarin lokale en regionale collega-bestuurders zijn verenigd, is opgericht om lokale en regionale overheden te helpen bij de energietransitie. Bij de realisering van de energietransitie spelen lokale en regionale overheden immers een cruciale rol en komen bestuurders voor complexe opgaven te staan. Meer precies zoekt BOVEN naar manieren om het bestuurlijke perspectief op veiligheids- en gezondheidsrisico’s te combineren met de bestuurlijke opgave om de energietransitie te realiseren.

Onze ondersteuning bestaat in 2023 onder meer uit de volgende activiteiten:

  • het organiseren symposium van BOVEN en representatie tijdens 2 andere RES-congressen
  • het opstellen van een bestuurlijke handreiking over decentrale energieopslag
  • het opstellen van een bestuurlijke handreiking over goede praktijken van communicatie en participatie van de samenleving bij de energietransitie.

 

De afgelopen twee jaar hebben wij de werkgroep BOVEN onder meer ondersteund door:

 

 

16 februari, 2023  

Opstellen proportioneel veiligheidskader ProRail


ProRail heeft als uitvloeisel van haar missie en visie als kernresultaat benoemd ‘een veilig en betrouwbaar spoor’. De te behalen kernresultaten zijn verder geconcretiseerd in 7 strategische prioriteiten. Eén van die prioriteiten is het opstellen van een integrale lange-termijn-ontwikkelagenda voor het spoor. Een geoperationaliseerde visie op wat ‘goede’ veiligheid op het spoor is, is daartoe noodzakelijk.

Daarom heeft ProRail aan Crisislab gevraagd om haar afdeling veiligheid te ondersteunen bij het opstellen van een proportioneel veiligheidskader om veiligheidsrisico’s onderbouwd af te kunnen wegen. ProRail zal dit veiligheidskader ook gebruiken in discussies met andere (overheids)partijen in het kader van vergunningverlening of toezicht.

Dit veiligheidskader moet daarom helpen om uitvoering te geven aan het proces van risicobeheersing, mede door begrippen als ‘ALARP’ en ‘standstill’ meetbaar te definiëren. Verder moet in het veiligheidskader aandacht zijn voor de verschillende ‘soorten’ veiligheid waar ProRail mee van doen heeft: arboveiligheid van werkenden aan het spoor, spoorveiligheid van de infrastructuur voor reizigers, verkeersveiligheid van reizigers die overwegen passeren, en de omgevingsveiligheid vanwege ongevallen op het spoor.

Zoals altijd moeten deze verschillende vormen van veiligheid (mede vanwege de discussies met andere (overheids)partijen) afgewogen worden met elkaar en met andere belangen die door het spoorvervoer worden gediend. Het op te stellen veiligheidskader zal dus behulpzaam zijn om deze belangen op managementniveau op een integrale manier af te wegen.

10 februari, 2023  

Opstellen nota Ontplofbare Oorlogsresten voor ‘s-Hertogenbosch


De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft recent een nieuw aanvullend vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (OO) laten uitvoeren. Hiermee heeft de gemeente inzicht in de locaties met mogelijke aanwezigheid van OO binnen de gemeente.

De volgende stap die de gemeente wil zetten, is het ontwikkelen van een eenduidige, proportionele omgang met OO bij processen en werkzaamheden binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit zijn ruimtelijke ontwikkelingen bij eigen werkzaamheden (als werkgever) en werkzaamheden door derden (als opdrachtgever). De gemeente wil de proportionele omgang met OO vastleggen in een Nota Ontplofbare Oorlogsresten.

Crisislab is gevraagd om te helpen bij het opstellen van de Nota Ontplofbare Oorlogsresten. Proportioneel veiligheidsbeleid houdt volgens Crisislab in dat 1) het rekening houdt met zowel kans als effect, 2) risico’s waardevrij worden omschreven en 3) het gebaseerd is op een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze drie aspecten zullen een plaats krijgen in de nota.

Eerder heeft Crisislab een hand-out voor gemeenten opgesteld waarin de drie bouwstenen voor proportioneel OO-veiligheidsbeleid staan genoemd. Deze hand-out is gepresenteerd op 11 november 2022 bij een congres dat is georganiseerd door het in 2021 opgerichte Kenniscentrum-OO. De hand-out is hier te downloaden.

Al eerder heeft Crisislab voor het Kenniscentrum OO een onderzoek uitgevoerd om de taken en bevoegdheden die gemeenten hebben bij de omgang met OO te beschrijven inclusief eventuele onduidelijkheden over de invulling ervan (de zogenaamde witte vlekken). De rapportage kunt u hier vinden.

9 februari, 2023  

Wetenschappelijke ondersteuning SIVOON


NGinfra (Next Generation Infrastructures) is een samenwerkingsverband van zes grote organisaties in Nederland (Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens) dat kijkt naar oplossingen voor de infrastructuur van de toekomst. Bestaande kennis van de partners wordt gedeeld, maar voor problematieken waar nog geen (eenduidige) oplossing voor is, wordt in opdracht van NGinfra wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Een van de thema’s binnen NGinfra is het Ontplofbare Oorlogsresten (OO), georganiseerd in de (thema)groep SIVOON (Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland). Het doel van deze themagroep is om een eenduidig en proportioneel beleid tot stand te brengen op het gebied van OO.

Ook op dit terrein blijken feiten vaak te ontbreken. Net als vorig jaar (2022) helpt Crisislab ook in 2023 SIVOON om tot de juiste onderzoeksvragen en inzichten te komen zodat (alleen) relevant onderzoek wordt gestart en uiteindelijk proportioneel veiligheidsbeleid rondom OO tot stand kan worden gebracht. Onder proportioneel veiligheidsbeleid verstaan wij beleid waarbij de kosten en baten in evenwicht zijn.

19 januari, 2023  

Ontlabelen van de noodhulp


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan worden aan gebiedsgebonden politiewerk.

Deze ondersteuning is een vervolg van ons onderzoek Naar een efficiëntere noodhulp. In dit onderzoek, dat we ook in opdracht van P&W hebben mogen uitvoeren, hebben we drie experimenten in drie verschillende basisteams uitgevoerd om de noodhulp beoogd efficiënter vorm te geven. Een van de drie experimenten was het ontlabelen van de noodhulp. De ervaringen die we daarmee hebben opgedaan, worden gebruikt bij het traject in de Hoeksche Waard.

1 november, 2020