Lopende onderzoeken

Slimmere opsporing bij de basisteams in Noord-Holland


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) heeft Crisislab een actieonderzoek uitgevoerd om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige praktijk wordt, mede door de gedrevenheid van rechercheurs, regelmatig te veel capaciteit ingezet op zaken die of nooit tot een veroordeling zullen komen of waar met veel minder werk hetzelfde resultaat in de rechtszaal kan worden behaald. Mede op basis van analyse van jurisprudentie hebben wij een handleiding Slimme Opsporing ontwikkeld die rechercheurs in de praktijk zou moeten helpen om slimmer om te (kunnen) gaan met het bewijsmateriaal. Crisislab heeft de implementatie van die handleiding begeleid en geëvalueerd. De bevindingen zullen binnenkort in de reeks politiewetenschap van het programma worden gepubliceerd.

Meer precies werd de implementatie van de handleiding begeleid bij de districtsrecherche in Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. In opdracht van de politie Noord-Holland voeren wij een soortgelijk begeleidingstraject uit voor de basisteams en de weegtafel ‘ZSM’ in Noord-Holland.

17 september, 2021  

Proportioneel veiligheidsbeleid voor bedienbare bruggen


In opdracht van de gemeente Rotterdam en provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen, voert Crisislab onderzoek uit naar de veiligheid van bedienbare bruggen in Nederland. De Europese machinerichtlijn vraagt om een analyse van en (bestuurlijk) besluit over wanneer een brug voldoende veilig is. Recente incidenten met bruggen die onderzocht zijn door de Onderzoeksraad voor Veiligheid benadrukken de urgentie van een dergelijke analyse om beargumenteerd te kunnen besluiten wanneer investeringen noodzakelijk zijn en wanneer niet. Doel van het onderzoek is daarmee om te komen tot een proportionele risicoanalyse voor redelijk veiligheidsbeleid van bedienbare bruggen in Nederland.

16 september, 2021  

Advies over organisatie toezicht in Amsterdam


In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Crisislab een onderzoek uit om tot een advies te komen over de organisatie van het toezicht in Amsterdam op horeca en kleinere evenementen waar het gaat om het gestelde in de APV en bijzondere wetten.

De vraag voor een advies is vanuit de organisaties THOR en VTH ontstaan omdat de samenwerking in de praktijk ingewikkeld is, zelfs als de taakverdeling ogenschijnlijk op hoofdlijnen helder is: THOR is voor ‘voor de gevel’ en VTH voor ‘achter de gevel’.

15 september, 2021  

Een proportionele omgang met handboringen in verdacht gebied


In opdracht van SIVOON voert Crisislab samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en ProRail een onderzoek uit naar het risico bij het uitvoeren van grondboringen (meer specifiek handboringen) in gebieden met een aannemelijke kans op aanwezigheid van onontplofte oorlogsresten (OO) c.q. verdacht gebied. Doel van het onderzoek is daarmee om te komen tot een proportionele risicoanalyse voor werkzaamheden met handboringen.

25 juni, 2021  

Evaluatie brandveiligheidsbeleid Nijmegen


In opdracht van Stadscontrol Nijmegen draagt Crisislab bij aan de evaluatie van het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan door de gemeente Nijmegen. Crisislab is verantwoordelijk voor de analyse van het beleid: past het bij de landelijke inzichten van Brandweer Nederland, bij de wetenschappelijke inzichten over vergunningverlening en toezicht op het terrein van brandveiligheid en past het bij de aankomende wetswijzigingen met betrekking tot brandveiligheid en de bebouwde leefomgeving.

17 februari, 2021  

Hoe om te gaan met actiegroepen?


In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet Crisislab een onderzoek naar een juiste omgang met actiegroepen. Een actiegroep is een samenwerkingsverband van personen dat zich richt op een bepaald doel.

In het onderzoek focussen we ons specifiek op actiegroepen die zich richten op de beïnvloeding van (lokaal) overheidsbeleid. Meer inzicht in hoe het lokaal bestuur kan omgaan met actiegroepen op een wijze die als correct wordt ervaren, is behulpzaam bij de lokale besluitvorming, in het bijzonder in het kader van de energietransitie.

We onderzoeken hiervoor de kenmerken van de (leden van) actiegroepen en de strategieën die zij toepassen, de reactie van de overheid op deze strategieën en relateren dit aan de mate van ervaren correcte overheidsreactie en succes van een actiegroep.

21 december, 2020  

Praktijkproef met Brzo-bedrijven om samen te leren van incidenten


In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop heeft Crisislab een Handreiking Beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie opgesteld. Gelijktijdig voerde IT consultant CGI een onderzoek uit naar de mogelijkheden om zogeheten ‘blockchain technologie’ toe te passen in het veiliger maken van Brzo-bedrijven. Met behulp van financiering van het ministerie van VWS worden deze twee projecten nu gecombineerd. Een kleine groep Brzo-bedrijven (Shell, LyondellBasel, BASF, Dow en Teijin Aramid) zal onder begeleiding van Crisislab en CGI een praktijkproef uitvoeren waarin geprobeerd wordt samen te leren van incidenten. CGI heeft daarvoor een blockchain applicatie ontwikkeld die de deelnemende bedrijven in staat stelt om volledig anoniem bijna-incidenten met elkaar te delen. Crisislab zal deze praktijkproef ondersteunen door, met de opgevoerde bijna incidenten als uitgangspunt, leersessies te organiseren waarbinnen het gedachtegoed uit de door Crisislab ontwikkelde handreiking centraal zal staan, en de deelnemende bedrijven uitgenodigd worden met elkaar in gesprek te gaan om zo gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen.

3 december, 2020  

Ontlabelen van de noodhulp


In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan worden aan gebiedsgebonden politiewerk.

Deze ondersteuning is een vervolg van ons onderzoek Naar een efficiëntere noodhulp. In dit onderzoek, dat we ook in opdracht van P&W hebben mogen uitvoeren, hebben we drie experimenten in drie verschillende basisteams uitgevoerd om de noodhulp beoogd efficiënter vorm te geven. Een van de drie experimenten was het ontlabelen van de noodhulp. De ervaringen die we daarmee hebben opgedaan, worden gebruikt bij het traject in de Hoeksche Waard.

1 november, 2020  

Aanvullende analyse brandveiligheid Oostlijn Amsterdam


Begin 2020 heeft Crisislab, in samenwerking met het internationale adviesbureau WSP, in opdracht van de Dienst Metro & Tram van de gemeente Amsterdam een review uitgevoerd naar eerdere rapportages over de brandveiligheid van de metro-Oostlijn in Amsterdam. Conclusie van deze review was dat dit nog onvoldoende inzicht opleverde om uitspraken te kunnen doen over de daadwerkelijke brandveiligheid, en dat hiervoor aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

In samenwerking met WSP en het FESG, een adviesbureau verbonden aan de Universiteit van Gent, wordt dit onderzoek in 2020 en 2021 uitgevoerd. De rol van Crisislab hierbij is om met de (internationale) partners vast te stellen wat de uitgangspunten zijn bij dit onderzoek, zodat dit voldoet an zowel de wetenschappelijke kaders als aan de eisen in de Nederlandse context van het onderzoek. Verder draagt Crisislab er zorg voor dat de opbrengsten richting Metro & Tram en andere stakeholders, zoals het GVB en de Veiligheidsregio,  worden gecommuniceerd zodat dat het Bevoegd Gezag voldoende informatie heeft om met kennis over de brandveiligheid in de metro-Oostlijn te besluiten. Naast een analyse van de huidige stand van zaken qua brandveiligheid, zal deze rapportage ook adviseren over mogelijke of eventueel noodzakelijke maatregelen.

18 september, 2020  

Veiligheidsopleiding voor medewerkers Rijksvastgoedbedrijf


In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelt en doceert Crisislab een veiligheidsopleiding voor RVB-medewerkers. De opleiding is een variant van de vernieuwde Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA opleiding die is ontwikkeld in opdracht van de SSVV (zie actuele ontwikkelingen SSVV). VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, en VCA voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers; dit is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het door ons ontwikkelde FABCM-model dient als basis voor zowel de vernieuwde VOL-VCA opleiding als voor de veiligheidsopleiding van het Rijksvastgoedbedrijf.

De start van de opleiding is vanwege corona opgeschort tot nader order.

1 september, 2020  

Is er tijdsdruk op het spoor?


In opdracht van ProRail heeft Crisislab in 2018/2019 een onderzoek uitgevoerd naar de integrale veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Gekeken is of er onderliggende oorzaken waren die de vijf incidenten die in de zomer van 2018 zouden kunnen verklaren. De bevindingen zijn beschreven in de rapportage Toeval of structureel incidentalisme? Vijf ‘incidenten’ op Kijfhoek in de zomer van 2018 nader beschouwd.

In het bijzonder is tijdens het onderzoek gekeken of het werken onder tijdsdruk van betrokkenen (verkeersleiding, aannemers en machinisten) een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn geweest. Dit bleek uiteindelijk niet het geval; de omstandigheden op Kijkhoek maken dat tijdsdruk geen aantoonbare medeoorzaak was van de vijf incidenten. In de gesprekken die in het kader van het onderzoek zijn gehouden kwam echter wel naar voren dat die tijdsdruk wel degelijk zou spelen op het doorgaande spoor/ personenvervoer.

In opdracht van ProRail voert Crisislab een onderzoek uit waar de centrale onderzoeksvraag is: Ervaren uitvoerende medewerkers die tijdens projecten en onderhoudswerkzaamheden op het doorgaande spoor werken tijdsdruk en zo ja, leidt dit ook tot onveilige situaties? 

De onveilige situaties hebben betrekking op arbeids(on)veiligheid (dus voor uitvoerende medewerkers) en op spoor(on)veiligheid (dus de veilige berijdbaarheid van treinen). Onder onveilige situaties verstaan we bijna-incidenten en incidenten.

 

20 januari, 2020  

Flitsoefeningen bij het Radboudumc


In 2018 heeft Crisislab de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen geëvalueerd. Een van de aanbevelingen die hierbij gedaan is, betreft het regelmatig beoefenen van kernfunctionarissen middels korte flitsoefeningen. Deze oefeningen worden sinds 2019 georganiseerd door Crisislab, in samenwerking met Bestuurs- en Beleidslab. Het gaat dan om een maandelijkse oefening met het (kern) Crisis Beleidsteam (CBT) en minimaal tweemaal per jaar een oefening met de Raad van Bestuur.

18 augustus, 2019  

Pilot brandveiligheid Nijmegen


In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is gevraagd om het proces begeleiden om tot een nieuwe praktijk van advisering, toezicht en handhaving op brandveiligheid te komen, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar meer centraal staat. In de eerste fase is een verkenning gedaan naar de toepassing van het gelijkwaardigheidsprincipe. In de tweede fase vindt nu een nadere uitwerking plaats van de inbedding hiervan in de vergunningverlening waarvoor Crisislab een nieuwe werkwijze heeft voorgesteld. Crisislab zal de betrokken partijen begeleiden bij een pilotfase waarin deze werkwijze wordt geïntroduceerd. Mocht de werkwijze aanslaan dan zal deze verder wordt geïntroduceerd.

28 juni, 2018  

Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid


Door het bestuur van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is Crisislab aangewezen als stelseltoezichthouder op het VCA-stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte kwalificatie bij aannemersbedrijven in o.a. de (petrochemische) industrie en de bouw.

Crisislab functioneert voor de SSVV als ‘kritische vriend’. Dat wil zeggen ‘speaking scientific truth’ met de intentie om tot een nog beter product te komen dat de veiligheid van de branche dient op een proportionele wijze, namelijk dat de kosten en baten van veiligheidsinvesteringen met elkaar in verhouding staan. In 2016 heeft dit geleid tot een 100 dagen kritisch advies wat de aanleiding was voor een herziening van de opleiding voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-)VCA.

16 september, 2016