Archief

Geen industrie is pas een risico!


Friso de Zeeuw en Ira Helsloot hebben in twee opinie-artikelen in de NRC en de Volkskrant de huidige te eenzijdige focus op de risico’s die industriële activiteiten onvermijdelijk met zich mee brengen bekritiseerd:

In de NRC van 9 oktober (en 8 oktober in de online-versie) betogen ze dat de recente rapportage van het RIVM die alleen kijkt naar de risico’s die Tata veroorzaakt nodeloze onrust veroorzaakt omdat het RIVM geen context biedt waaruit blijkt dat de extra risico’s helemaal niet zo groot zijn. Uit een reactie van het RIVM blijkt dat zij hier bewust voor kiest. Lees hier het antwoord van Ira en Friso op die reactie van het RIVM.

In de Volkskrant van 23 oktober 2023 leggen ze uit dat de huidige juridisering een zinvol publiek debat over wat maatschappelijk aanvaarbare risico’s zijn niet helpt. De niet door de redactie ingekorte versie vindt u hier.

24 oktober, 2023  

Onderzoek brand NOM-woningen Arnhem


In opdracht van woningcorporatie Portaal heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd uit naar de brand in Arnhem die op 18 juni 2023 plaatsvond en waarbij vier woningen geheel zijn uitgebrand nadat in een van de woningen brand was uitgebroken. De brandweer kon de brand vanwege de bijzondere bouwwijze gedurende lange tijd niet bedwingen. Het betreft zogenaamde nul op de meter woningen (NOM-woningen) waarvan Portaal graag wilde weten wat de invloed van de specifieke kenmerken daarvan op het brandverloop is geweest en of deze kenmerken proportioneel zijn aan te passen om het evident ongewenste brandverloop te voorkomen.

De rapportage kunt u hier downloaden.

 

 

6 oktober, 2023  

Een instrument om risico’s af te wegen


Elke bestuurder of volksvertegenwoordiger die beslissingen moet nemen over de energietransitie kent het onbevredigende gevoel wel. De energietransitie moet vanwege onder andere het grote risico op klimaatverandering. Maar onvermijdelijk introduceren we daarmee, als met elke menselijke activiteit, ook nieuwe risico’s. Bij de besluitvorming en in gesprekken met de samenleving komt dan de terechte vraag naar voren ‘hoeveel groter of kleiner zijn die nieuwe risico’s vergeleken met de bestaande risico’s die met het gebruik van fossiele brandstoffen samenhangen?’ Op die vraag was het lastig een precies antwoord te geven dat de samenleving inzicht geeft op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.

Het Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN) heeft, mogelijk gemaakt door het ministerie van EZK en uitgevoerd door Crisislab, de handschoen opgepakt. We hebben een risicomengpaneel ontwikkeld: een instrument waarmee oude en nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s met elkaar vergeleken kunnen worden. Door de nieuwe initiatieven komt er zoals al gezegd vaak een nieuwe risicobron in de leefomgeving van omwonenden bij. Wat dikwijls vergeten wordt, is dat er hiermee ook een risicobron verdwijnt of vermindert. Met behulp van dit instrument kan dit nu wel inzichtelijk worden gemaakt.

Het risicomengpaneel bestaat uit vier producten:

 

19 september, 2023  

Proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen


In het voorjaar van 2022 heeft Crisislab in opdracht van diverse provinciale en gemeentelijke brugbeheerders een onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke (on)veiligheid van beweegbare bruggen en in dat licht advies gegeven over de proportionaliteit van huidige en toekomstige veiligheidsmaatregelen. In ons onderzoeksrapport Nog meer investeren, een brug te ver? hebben we het individueel overlijdensrisico (IR) berekend voor een gemiddelde wegverkeersdeelnemer en deze afgezet tegen de reguliere veiligheidsnorm in gangbaar Nederlands veiligheidsbeleid.

De provincie Noord-Holland heeft Crisislab naar aanleiding van dit eerdere onderzoek gevraagd om eenzelfde methode toe te passen om sluisbeheerders advies te geven over proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen in Nederland.

In ons onderzoeksrapport De sluizen open voor nieuwe investeringen? hebben we daarom het IR berekend voor een gemiddelde vaarverkeersdeelnemer (uitgesplitst naar beroeps- en pleziervaartuigen) en deze afgezet tegen de hierboven genoemde veiligheidsnorm.

We concluderen dat het IR voor pleziervaart ruim voldoet aan de norm. Voor beroepsvaart geldt dat het IR niet voldoet aan de norm. Tegelijkertijd stellen we vast dat uit de incidenthistorie blijkt dat incidenten in of bij sluizen lang niet altijd overduidelijk aan de sluis te wijten zijn, maar meer aan de risico’s van beroepsvaart (zoals het knappen van trossen). De sluisbeheerder is maar één van de verantwoordelijke partijen voor de veiligheid van sluizen, waardoor veiligheidsmaatregelen van sluisbeheerders zich altijd zullen moeten verhouden tot de inspanningen van andere stakeholders in de beroepsvaart.

De rapportage kunt u hier lezen.

17 september, 2023  

Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen


In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om met name verouderde gebouwen op een proportionele wijze brandveilig te krijgen. Onderkend werd door alle partijen dat het ingewikkeld is voor overheidsadviseurs om de verantwoordelijkheid te dragen voor een gelijkwaardige oplossing die immers per definitienet van de standaardregels afwijkt.

Crisislab is in eerste instantie gevraagd om het proces te begeleiden om tot een nieuwe praktijk van advisering, toezicht en handhaving op brandveiligheid te komen, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar meer centraal staat. In samenspraak met een breed samengestelde werkgroep vanuit alle betrokken organisaties is een andere invulling van het proces van vergunningverlening voorgesteld die vanaf 2017 in een pilotfase ‘proportionele brandveiligheid’ met betrokken partijen is uitgeprobeerd.

De pilot heeft gedurende de eerste twee jaar geleid tot een aantal procesdocumenten die zijn vastgesteld door alle pilotdeelnemers. De proof of the pudding was echter de toepassing in een drietal concrete casus. De eerste casus zou daarbij parallel aan de nieuwe wijze van vergunningverlening ook nog ‘ouderwets’ getoetst worden door de VRGZ en ODRN. In 2022 heeft de stuurgroep geconstateerd dat deze eerste casus leek te zijn vastgelopen op een verschil in inzicht tussen de adviseurs van het bevoegd gezag en die van Talis. Een tussentijdse gang naar landelijke adviescommissie gelijkwaardigheid had daarin ook geen oplossing gebracht.

Op verzoek van de stuurgroep heeft Crisislab een evaluatie van het proces uitgevoerd gericht op een doorstart van de pilot. De conclusie moest echter zijn dat voor die doorstart geen draagvlak was.

De evaluatie vindt u hier en de brief waarmee deze door het college aan de Nijmeegse raad is aangeboden hier.

14 september, 2023  

Stop met ingeblikte agenten


In het tijdschrift Blauw roept Ira Helsloot de politie op om te investeren in gebiedsgebonden politiezorg door het doorbreken van de noodhulpfixatie.

U kunt het artikel hier lezen.

Al eerder riepen Astrid Scholtens en Ira Helsloot in het tijdschrift Burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de burgemeesters op om de politie hierbij te helpen. Dit artikel kunt u hier lezen.

5 juli, 2023  

Het begeleiden van handboringen: noodzakelijk of nodeloos?


De huidige praktijk is dat wanneer er gewerkt wordt in gebieden met een verhoogde kans op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (in jargon: verdacht gebied), de mogelijke explosieven worden opgespoord óf dat werkzaamheden onder begeleiding van een OOO-deskundige plaatsvinden. Dit laatste is het geval ook bij handboringen.

Crisislab heeft samen met Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland (SIVOON) een onderzoek uitgevoerd naar het risico van het zetten van handmatige boringen in verdacht gebied. De conclusie is helder: met een eenvoudige veldwerkinstructie is het risico nihil en bijvoorbeeld veel kleiner dan het werken met andere gevaarlijke stoffen. Het treffen van onnodige beheersmaatregelen is niet alleen onredelijk maar kan bovendien tot onveilige situaties leiden.

In NG Infra Magazine is een artikel gepubliceerd over dit onderzoek. In het artikel roepen we op tot een ‘goed gesprek’ om de arbeidssituatie werkelijk veiliger te maken. Het artikel is hier te vinden.

27 juni, 2023  

De noodhulpfixatie staat verbindende politie in de weg


Astrid Scholtens en Ira Helsloot roepen in het tijdschrift Burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (editie 104) burgemeesters op om de politie te helpen de noodhulpfixatie te doorbreken zodat zij zich echt kan ontwikkelen tot de gewenste verbindende politie.

Het artikel kunt u hier lezen.

Ira Helsloot doet dezelfde oproep aan de politie in het tijdschrift Blauw. Dit artikel kunt u hier lezen.

17 mei, 2023  

Overzicht OO: mist er wat?


Het is voor de overheid altijd van belang om rationeel en proportioneel veiligheidsbeleid na te streven. Veiligheidseuro’s kunnen immers maar een keer worden uitgegeven. Het disproportioneel investeren in kleine risico’s (in plaats van in grote risico’s) is daarmee juist onveilig. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ is daarmee niet correct.

Een belangrijke voorwaarde voor proportioneel veiligheidsbeleid is het inzichtelijk maken van het objectieve risico. Als het om het beleid rondom ontplofbare oorlogsresten (OO) die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven in de bodem gaat, is het belangrijk om rekening te houden met zowel de kans als het effect van mogelijke explosie. Het huidige beleid heeft vooral aandacht voor het mogelijk grote effect van de uitwerking (en daarmee dus niet naar de kans). Om meer inzicht te krijgen in het objectieve risico (dus de kans dat een OO) hebben we daarom een overzicht opgesteld met al de bij ons bekende incidenten met OO. Wij danken de experts van Rijkswaterstaat (van Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO)) voor de input die zij hebben geleverd.

Het overzicht met incidenten kunt u hier vinden.

Het is een uitgebreide zoektocht geweest om tot deze lijst met OO-gerelateerde incidenten te komen, waarbij we verschillende bronnen hebben geraadpleegd. Desondanks is het natuurlijk mogelijk dat dit overzicht niet volledig/compleet is. Mochten er incidenten missen, dan vullen we deze graag aan. Hiervoor hebben wij een aantal spelregels bedacht. Deze spelregels staan ook in de lijst met incidenten.

Wij nodigen iedereen uit om deze lijst aan te vullen zodat we een (nog) completere objectieve risico-inschatting kunnen maken en we Nederland op deze manier samen een stukje veiliger kunnen maken!

11 mei, 2023  

Gezond verstand


Ira Helsloot herhaalt in een interview met arbo-online de mantra van Crisislab aan de hand van concrete voorbeelden. Alle veiligheidsbeleid heeft ook negatieve effecten zodat je kosten en baten van veiligheidsmaatregelen goed moet afwegen. Daarbij kun je niet zomaar vertrouwen op modellen die door voorzichtige, smal denkende experts in elkaar zijn gezet. Gezond verstand om een vergelijk te maken met andere dagelijkse risico’s en op basis daarvan stoer te adviseren en beslissen is noodzakelijk, zo stelt hij.

Het online-artikel kunt u hier lezen.

Het artikel is ook verschenen in het blad Arbo wat u hier kunt downloaden.

21 april, 2023  

Publieksonderzoek: Wat denken inwoners over bommen en granaten?


Ieder jaar voeren studenten van de Radboud Universiteit een publieksonderzoek uit: ze bevragen willekeurige personen op straat naar hun opvattingen over een bepaalde risicobron. Dit jaar was het thema ontplofbare oorlogsresten (OO). Het publieksonderzoek vond plaats op 24 februari 2023 in Arnhem.

Bestuurders en haar adviseurs gaan vaak uit van de irrationele burger die onvrijwillige onveiligheden niet aanvaart en accepteert. De conclusie kan wederom, op basis van dit onderzoek, niet anders zijn dan dat inwoners wel rationeel met veiligheidsproblematieken om kunnen gaan maar dat wij onderzoekers, adviseurs en bestuurders de inwoners wel de goede vragen moeten stellen en van de juiste informatie moeten voorzien. Dit geldt ook (of juist!) voor het risico dat ontplofbare oorlogsresten in de ondergrond met zich meebrengen.

De rapportage kunt u hier downloaden.

 

Eerdere publieksonderzoeken die door Crisislab zijn uitgevoerd en te vinden zijn op onze website zijn:

 

14 april, 2023  

Evaluatie VTH-beleid Nijmegen


In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Crisislab een analyse uitgevoerd van haar VTH-beleid op het domein fysieke veiligheid. Dit is een verdieping op de beleidsevaluatie die in 2021 door de gemeente Nijmegen is uitgevoerd en waaraan Crisislab heeft bijgedragen.

De bevindingen zijn beschreven in het boek De spanning tussen beleid en praktijk in twintig casus over vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het boek geeft inzicht in de verschillen tussen rationeel beleid enerzijds en de complexe praktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving anderzijds. Het is daarmee een aanrader voor alle gemeenten in Nederland die een wettelijke plicht hebben om eigen beleid vast te stellen over de organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-beleid).

Of zoals burgemeester Hubert Bruls in zijn voorwoord stelt: ‘We kunnen simpelweg niet berusten in de kloof tussen goede bedoelingen en een weerbarstige praktijk. Het dilemma hoe wij kunnen zorgen voor een meer risico- gerichte uitvoering in de huidige complexe samenleving, moet breed besproken worden. Want deze uitdaging, zo durf ik wel te zeggen, is niet uniek voor de gemeente Nijmegen en haar uitvoeringsdiensten. Het is mogelijk zo dat dit juist in Nijmegen zichtbaar wordt, omdat we serieus werk willen maken van de drie principes voor verstandig veiligheidsbeleid. Elders zal de komst van de nieuwe Omgevingswet, die nog meer een beroep zal doen op een verstandige lokale afweging, zomaar kunnen leiden tot de bestuurlijke ontdekking dat dezelfde problemen spelen.’

U kunt het boek hier bestellen.

8 april, 2023  

Meld u aan: Blame-free leren na incidenten in de energietransitie


Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Een risicoloze samenleving bestaat niet waardoor er met en bij elke nieuwe en oude techniek incidenten zullen plaatsvinden. Hierdoor zijn er ook rond de energietransitie en alle hieraan gerelateerde nieuwe technieken (waterstof, windturbines, geothermie, etc.) incidenten te verwachten.

Over hoe het openbaar bestuur met de incidenten in de (energie)transitie om moet gaan, is nog weinig bekend. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) brengt daarom medio april 2023 een advies uit over ‘leren in transities’. Het ROB-advies bevat aanbevelingen op hoofdlijnen voor Rijk en lokaal bestuurders maar moet nog handen en voeten krijgen in de praktijk.

In het jaarlijkse symposium van de werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN) wordt dit thema concreet toegepast op de energietransitie en staat de vraag centraal: hoe kunnen gemeenten en provincies op een juiste manier omgaan met incidenten, die onvermijdelijk zijn, tijdens de energietransitie?

U vindt hier het uitgebreide programma.

U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar info@crisislab.nl.

Over de werkgroep BOVEN

De werkgroep BOVEN, waarin lokale en regionale collega-bestuurders zijn verenigd, is opgericht om lokale en regionale overheden te helpen bij de energietransitie. Bij de realisering van de energietransitie spelen lokale en regionale overheden immers een cruciale rol en komen bestuurders voor complexe opgaven te staan. Meer precies zoekt BOVEN naar manieren om het bestuurlijke perspectief op veiligheids- en gezondheidsrisico’s te combineren met de bestuurlijke opgave om de energietransitie te realiseren.

De afgelopen twee jaar heeft de werkgroep BOVEN met ondersteuning van Crisislab:

4 april, 2023  

Goede zorg vergt stoer besturen


Ira Helsloot pleit in een interview in LOC waardevolle zorg voor scherpere keuzes waardoor met hetzelfde geld betere zorg kan worden verleend. Hiervoor moeten vakmensen in de zorg weer meer eigen beslissingsbevoegdheid krijgen. Maar dat gaat alleen werken als ‘we’ met zijn allen achter die vakmensen blijven staan als het een keer fout gaat: ‘Iemand moet hardop durven uitspreken dat ongelukken bij goede zorg horen’.

Het artikel kunt u hier downloaden.

24 maart, 2023  

Onderzoek brandveiligheid Riekerhaven


Op verzoek van woonstichting Lieven de Key heeft Crisislab samen met lector brandveiligheid em. René Hagen een onderzoek verricht naar de brandveiligheid van (tijdelijk) wooncomplex Riekerhaven in Amsterdam en de betekenis daarvan voor andere soortgelijke complexen in het bezit van de woonstichting. Naar aanleiding van een brand in november 2022, waarbij een woonblok van het complex afbrandde, wilde Lieven de Key met spoed weten welke maatregelen tijdelijk en structureel noodzakelijk waren voor een voldoende brandveiligheid van het complex, d.w.z. op het wettelijk vastgelegde niveau.

Het onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

 

 

 

14 maart, 2023  

Voorgestelde wetswijzing Wpg niet verstandig


Ira Helsloot heeft desgevraagd een position paper geschreven voor de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in verband met de bestrijding van een epidemie. Deze wetswijzing is op dit moment bij de Eerste Kamer in behandeling. Het betreft de beoogd eerste tranche van verdere wijziging van de Wpg ter versterking van de pandemische paraatheid. Ira Helsloot is kritisch over de noodzaak en richting van de voorgestelde wetswijziging.

De position paper kunt u hier downloaden.

13 maart, 2023  

Demonstratierecht is niet hetzelfde als ‘attentierecht’


In het Parool van 11 maart betoogt Ira Helsloot dat het demonstratierecht geen ‘attentierecht’ is, dat wil zeggen dat het recht op meningsuiting niet betekent dat je ook recht hebt op dat de media aan je protest aandacht besteden. In dit verband is het kwalijk dat het Nederlandse College voor de Rechten van de mens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens selectief citeert.

Het artikel in het Parool kunt u hier te lezen.

12 maart, 2023  

Disproportionaliteit in explosievenopsporings-onderzoek


In het Brabants Dagblad wordt door Crisislab de disproportionaliteit van de explosievenopsporing in Nederland aangekaart. Jaarlijks worden er in Nederland miljoenen uit het Gemeentefonds uitgegeven aan explosievenopsporingsonderzoek voorafgaand aan bouwwerkzaamheden, terwijl er ook voor de privatisering van de explosievenopsporing geen incidenten met dodelijke slachtoffers door explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bekend waren tijdens deze werkzaamheden. De rekening daarvoor wordt grotendeels door het Rijk en deels door de gemeenten betaald. Dit is ook een raadslid uit Goirle opgevallen die er in de gemeenteraad vragen over stelde.

‘Bedrijven worden nodeloos verrijkt’, stelt Helsloot dan ook. ‘Ik ben daar fel op tegen omdat met dat geld ook betere sociale zorg in de gemeente kan worden betaald of verkeersmaatregelen waarmee wel aantoonbaar mensenlevens kunnen worden gered.’

Het hele artikel is hier te vinden.

In opdracht van het in 2021 opgerichte Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (OO) heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd om de taken en bevoegdheden die gemeenten hebben bij de omgang met OO te beschrijven inclusief eventuele onduidelijkheden over de invulling ervan (de zogenaamde witte vlekken). De rapportage kunt u hier downloaden.

Het Kenniscentrum OO heeft naar aanleiding van dit onderzoek een factsheet opgesteld voor gemeenten. Deze kunt u hier vinden (of op de website van het Kenniscentrum).

Crisislab heeft een hand-out voor gemeenten opgesteld waarin de drie bouwstenen voor proportioneel veiligheidsbeleid voor Onploftbare Oorlogsresten staan genoemd. Deze hand-out is gepresenteerd op 11 november 2022 bij een congres dat is georganiseerd door het Kenniscentrum-OO. De hand-out is hier te downloaden.

24 februari, 2023  

Een nieuw jaar, maar een niet zo’n nieuw geluid


Crisislab herhaalt ook dit jaar wat o.a. haar wetenschappelijk onderzoek al jaren geleden uitwees als het om een vuurverbod gaat, zie bijvoorbeeld de rubriek ‘de kwestie’ van De Telegraaf of het artikel ‘Moet je vuurwerk met één klap verbieden?’ in Trouw. Zolang het draagvlak voor vuurwerk bij een belangrijk deel van Nederland hoog is, is een (landelijk of lokaal) vuurwerkverbod praktisch en principieel onwenselijk. Principieel omdat in een democratische samenleving ook over risicovolle activiteiten een brede afweging gemaakt moet worden, dat wil zeggen breder kijkend dan alleen naar de negatieve effecten op veiligheid. Praktisch omdat handhaving van regels die niet door de samenleving gedragen worden onmogelijk is zonder draconische repressie.

Ira Helsloot heeft dit standpunt wederom in verschillende media naar voren gebracht: ‘Met het oog op morgen’, Trouw, het Reformatorisch Dagblad en de NOS.

3 januari, 2023  

Bijdrage Ira Helsloot aan essay-bundel wetenschappelijk instituut CDA


Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft op 8 december een essaybundel uitgebracht met kritische en opbouwende reflecties om lessen te trekken uit de coronaperiode. Ira Helsloot heeft daarin een bijdrage geleverd rondom de centrale lessen die volgens het WI-CDA getrokken kunnen worden: er was sprake van een eenzijdige medicalisering van de coronabestrijding waardoor andere waarden uit het oog werden verloren. Te weinig is door de regering getracht om de samenleving en de democratie in haar waarde te laten. Meer had aan de samenleving over kunnen worden gelaten. ‘Samen leven’ betekent ook respect voor mensen met een andere mening dan de heersende visie van infectieziektedeskundigen. Democratie moet niet zo makkelijk opzij worden gezet omdat dat de macht (met als altijd goede bedoelingen) beter uitkomt.

De essaybundel kunt u hier downloaden.

26 december, 2022