Archief

Derde advies WMA openbaar


In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bracht de Werkgroep Maatgevende Aardbevingsbelasting (WMA) op 4 november 2016 een advies uit voor een proportionele, simpele, transparante en robuuste toets op aardbevingsbestendigheid van de chemische industrie in Groningen. Het advies volgt uit het eerdere advies van de commissie Meijdam van december 2015. Ira Helsloot was lid van de commissie Meijdam en voorzitter van de WMA.

De WMA heeft op 28 juni 2017 een aanvullende rapportage uitgebracht over de inzichten van de LoC-toets op de aardbevingsbestendigheid van de chemische industrie in Groningen.

Naar aanleiding van deze aanvullende rapportage heeft de NCG de werkgroep nog een aantal vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn opgenomen in de Notitie: beantwoording van nadere vragen over toepassing van de LoC-methode bij de industrie. De notitie is in maart 2018 openbaar geworden.

Share Button

18 maart, 2018  

Bestuurlijke veiligheidsdilemma’s in hoger onderwijs


In opdracht van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft Crisislab enkele kennis- en dilemmafiches opgesteld. Deze fiches hebben respectievelijk als doel kennisdeling en het benoemen van bestuurlijke dilemma’s die gepaard gaan bij risico- en crisismanagement. Op bestuurlijk niveau dienen hiervoor afwegingen te worden gemaakt. Voorbeeld: wegen de (financiële) kosten van een bepaalde veiligheidsmaatregel op tegen de veiligheidswinst (de baten)? De fiches geven op basis van recente casussen en praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs inzicht in dilemma’s waarmee bestuurders van deze instellingen te maken hebben.

De fiches worden gebruikt ter ondersteuning en reflectie bij door IV-HO geïnitieerde bestuursgesprekken, waarbij bestuurders en veiligheidsmanagers van verschillende hoger onderwijsinstellingen met elkaar in discussie gaan over keuzes die zij maken voor hun veiligheidsbeleid. Centraal staat hoe om te gaan met de verschillende veiligheidsrisico’s.

De fiches kunt u hieronder downloaden.

Kennisfiches

 

Dilemmafiches

 

Share Button

21 februari, 2018  

Bijdrage aan beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid


In 2017 is door het ministerie van Defensie een beleidsevaluatie gehouden van de inspanningen van de laatste jaren gericht op een betere samenwerking van defensie en de ‘civiele’ crisisbeheersing, de zogenaamde intensivering civiel-militaire samenwerking. Ira Helsloot heeft als onafhankelijk extern deskundige gereflecteerd op de methodologie van deze beleidsevaluatie. Het resulterende rapport is in december 2017 door de minister van Defensie aan de Tweede Kamer aangeboden. In bijlage E van het rapport is zijn reflectie opgenomen.

De samenvattende aanbiedingsbrief vindt u hier.

Share Button

16 februari, 2018  

Het effect van social media op zelfredzaamheid


Crisislab heeft de wetenschappelijke bevindingen over het effect van sociale media in het kader van het Europese project COSMIC samengevat. Als wetenschappelijk artikel is de opbrengst verschenen in het zojuist verschenen issue van de Journal of Contingencies and Crisis Management (Volume 26, nr. 1). Hieronder treft u de samenvatting van het artikel ‘The effect of social media on the dynamics of (self)resilience during disasters: A literature review’.

Abstract

As is well known for decades, citizens are highly resilient during and after a disaster, they save the day by helping themselves and others. A relatively new phenomenon is the abundant use of social media. In this literature review, the authors bring together recent findings on how social media affects citizens’ self-resilience by looking into its effect on four elements of self-resilience: information gathering, information dissemination, collaborative problem-solving, and coping. Social media supports citizens in their search for reliable information to reduce their uncertainty about the situation far beyond the regular but late information provided by authorities. This ability to gather information of their own accord is further aided by the enhanced ability of citizens (and authorities) to disseminate the information they possess quickly and widely. The ability of social media to connect people through time and space enhances collaborative problem-solving and citizens’ ability to make sense of the situation and cope with it. And yet, authorities by and large find it troublesome to get used to this new reality.

Share Button

13 februari, 2018  

Resilience is echt een buzzword


Dat stelt Ira Helsloot in een artikel over veerkracht (resilience) in complexe ketens. Het artikel is verschenen in Security Management, een platform voor security platforms, en is hier te vinden.

Share Button

5 februari, 2018  

Nieuw crisistype: stroomuitval door laagvliegende helicopters?


In de laatste uitgave van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (15-de jaargang 2017, nr. 5/6) is een artikeltje verschenen van Astrid Scholtens over vier thema’s die zowel tijdens de stroomuitval in 2007 als in 2017 zichtbaar waren. Beide stroomuitvallen werden veroorzaakt door laagvliegende apache-helikopters in de regio Gelderland Zuid.

Het artikeltje kunt u hier downloaden.

Share Button

8 januari, 2018  

Wat vindt de burger van meer blauw op straat?


In de laatste uitgave van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (15-de jaargang 2017, nr. 5/6) heeft Ira Helsloot een artikeltje geschreven over het publieksonderzoek ‘Meer blauw op straat’. Het onderzoek is uitgevoerd door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en kunt u hier downloaden.

Share Button

7 januari, 2018  

Voorzitter Young NVVK


Crisislab-onderzoeker Sander Kraaijenbrink is sinds december voorzitter van Young NVVK. Dit is een werkgroep voor en door jonge veiligheidskundigen t/m 35 jaar. Meer informatie over Young NVVK vindt u hier.

Share Button

23 december, 2017  

Willen we nul (stal)branden?


In het magazine Uit de brand van de Stichting Salvage stelt Ira Helsloot dat het een politieke keuze is om wel of niet voor nul grote (stal)branden te gaan. Als de samenleving werkelijk richting nul branden wil is verplichte risicoaansprakelijkheidsverzekering een betere methode dan overheidsinspecties. Elk voordeel ‘heb’ zijn nadeel: dat zal leiden tot vooral schaalvergroting en willen we dat?

Het artikel kunt u hier downloaden.

Het magazine Uit de brand zelf is hier te downloaden.

 

 

Share Button

20 december, 2017  

Evaluatie incident sociaal domein Wageningen


Op 7 juni 2017 vond in de gemeente Wageningen een tragisch incident plaats waarbij een deelnemer aan het participatietraject Buitenkans van de gemeente een andere deelnemer heeft doodgeslagen.

In opdracht van de gemeente Wageningen voerde Crisislab een evaluatie uit naar dit dodelijke incident binnen het sociaal domein. De gemeente wilde weten of er van dit tragische incident geleerd kon worden, en zo ja, op welke manier. Crisislab heeft een analyse gemaakt van het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein en de implementatie ervan in de praktijk. Op basis hiervan is het incident tegen het licht gehouden.

De rapportage Past meer dan alleen geschoktheid? is hier te downloaden.

De Gelderlander besteedde aandacht aan de rapportage onder de kop ‘Wageningen had ‘snoeimoord’ niet kunnen voorkomen‘.

 

 

Share Button

19 december, 2017  

Ook in crisistijd gewoontedieren


In Veiligheid Voorop, een samenwerkingsverband van en voor de chemische industrie, is een interview gepubliceerd met Astrid Scholtens in een serie over ‘eigenaarschap’, in aanloop naar de Veiligheidsdag 2017 die op 2 november 2017 plaatsvond. Het artikel is ook verschenen in het Vakblad Asset Management.

Het interview is hier te vinden.

 

Share Button

3 december, 2017  

Eerste hulpverlening in treinen


In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS) voerde Crisislab eind 2017/begin 2018 een onderzoek uit naar wettelijke verplichtingen voor en realisatie van eerste hulpverlening in treinen.

Share Button

3 december, 2017  

Magazine NV en Cb besteedt aandacht aan publieksonderzoek terrorisme


Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (nr.4, 2017) besteedt aandacht aan het jaarlijkse publieksonderzoek dat Crisislab op eigen initiatief samen met de studenten van de marterspecialisatie Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen hebben uitgevoerd. Het publieksonderzoek was dit jaar gewijd aan terrorisme. Is de samenleving daar nu werkelijk zo bang voor als vele politici denken? En moet de beveiliging van bijvoorbeeld Schiphol daarom sterk worden opgeschroefd? Een ruime meerderheid van de ondervraagde Schipholgangers dacht hier heel genuanceerd over: liever investeren in onderwijs.

Het artikel treft u hier.

Het publieksonderzoek kunt u hier downloaden.

Share Button

25 oktober, 2017  

Evaluatie samenwerkingsproces VRF en Lelystad Schiphol Airport


In opdracht van de Veiligheidsregio Flevoland voerde Crisislab in 2017/2018 een evaluatie uit naar het proces van samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en Lelystad Schiphol Airport op gebied van brandweerzorg op de luchthaven. Aan de beoogde samenwerking is in 2017 een eind gekomen en bekeken is of leerpunten van betekenis zijn voor een toekomstige (andere) samenwerking.

Share Button

28 september, 2017  

Proportionaliteit bij het zoeken naar blindgangers


In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Crisislab samen met de Nijmeegse hoogleraar Eric Cator een methode ontwikkeld voor een proportionele bepaling van het zoekgebied bij een indicatie voor blindgangers uit WO II. Op basis van statistiek en ongevallencijfers doet Crisislab wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen om het beleid effectief èn efficiënt te laten zijn.

Vliegtuigbombardementen uit WO II staan bekend om de grote aantallen blindgangers. Deze blindgangers kunnen bij bouwwerkzaamheden gevaar opleveren, bijvoorbeeld doordat vanwege heien de kans op onverwachte explosies toeneemt. Om het gevaar van blindgangers te minimaliseren, doen Nederlandse gemeenten preventief onderzoek naar blindgangers in gebieden waar gebouwd gaat worden. In Amsterdam speelt de problematiek van blindgangers in het bijzonder omdat de hoofdstad door de geallieerden zwaar is gebombardeerd.

Preventieve opsporing van explosieven en ruiming van eventuele bommen is een kostbare aangelegenheid. De gemeente Amsterdam vroeg zich in de eerste plaats af of de kosten in evenwicht zijn met de baten. Crisislab heeft daarom berekend wat het aantal vierkante meters is dat maximaal in redelijkheid onderzocht zou moeten worden, wil het beleid proportioneel zijn. Het vertrekpunt is dat het beleid niet proportioneel is wanneer er meer geld wordt uitgegeven aan het voorkomen van schade dan dat er door dat beleid aan schade wordt voorkomen.

In de tweede plaats is de vraag van de gemeente Amsterdam of er een statistische methode is om het zoekgebied af te bakenen. Op dit punt werkte Crisislab samen met Eric Cator van de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN). Tot op heden werd een niet onderbouwde methode (nearest neighbour methode) gebruikt waarvan bij nadere beschouwing zelfs onduidelijk was wat de definitie van verdacht gebied was. De nieuw ontwikkelde methode berekent op een Bayesiaanse wijze het gebied waarin met 90% zekerheid de blindgangers van een specifiek bombardement liggen.

Op 12 september 2017 heeft het Amsterdamse college de nieuwe methode vastgesteld. Het rapport kunt u hier vinden.

In opdracht van de gemeente Amsterdam is door Crisislab en de RUN de methode verder verfijnd. De rapportage die we in juni 2018 hebben opgeleverd kunt u hier vinden.

Al eerder voerde Crisislab in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam een onderzoek uit naar een proportionele omgang met conventionele explosieven de Tweede Wereldoorlog.

Share Button

18 september, 2017  

Herschrijven lesmateriaal NNVO


Voor twee nautische leerlijnen van de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) herschreef Crisislab het lesmateriaal op het onderdeel incidentbestrijding. Het lesmateriaal (module 8.01 en 8.02) is bedoeld voor de cursussen voor onder andere brug- en sluiswachters en mobiel verkeersleiders. Het doel van de cursussen is om de cursisten praktische handvatten mee te geven voor het handelen tijdens (water)incidenten.

Share Button

27 juli, 2017  

Risicoanalyse hoger onderwijs instellingen


In opdracht van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft Crisislab een internationale risico-analyse gemaakt voor hoger onderwijs instellingen. Klassieke risico’s, nieuwe risico’s en risico’s met zowel klassieke als nieuwe aspecten worden belicht. In de risico-analyse neemt de Europese dimensie een centrale plaats in. Er is in het bijzonder aandacht voor de risico’s die voortkomen uit internationale samenwerking. Er worden concrete aanbevelingen gedaan voor hoger onderwijs instellingen, EU lidstaten en de Europese Commissie.

Het programma IV-HO is ondergebracht bij SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland en het programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De risico-analyse is in het Engels geschreven, zodat het ook op EU-niveau kan worden gedeeld.

      De risico-analyse kunt u hier downloaden.

 

Share Button

25 juli, 2017  

Hoe laat is het?


Naar aanleiding van het afscheid van Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), is een liber amicorum met de titel ‘Hoe laat is het?’ verschenen. Ira Helsloot schrijft hierin over het Nederlandse veiligheidsbeleid, de risico-regelreflex en de narrige burger. Kunnen we nog terug naar vroeger?

Het hoofdstuk ‘De tijd van het Nederlandse veiligheidsbeleid’ kunt u hier downloaden.

Share Button

20 juli, 2017  

COncORDE in magazine NCTV


In opdracht van de Europese Commissie werkt een internationaal consortium aan technologische innovatie die leidt tot een betere medische hulpverlening bij rampen en crises. Een kern is beter gebruik van zelfredzaamheid. De Nederlandse bijdrage aan het project “COncORDE” wordt geleverd door Crisislab.

In het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) is een artikel gepubliceerd over het COncORDE project.

Hier kunt u meer informatie vinden over het COncORDE project.

Share Button

18 juli, 2017  

Publieksonderzoek Schiphol


Naar aanleiding van de extra veiligheidsmaatregelen die in 2016 op Schiphol genomen werden naar aanleiding van terroristische dreiging, heeft Crisislab op eigen initiatief en samen met studenten van de masteropleiding Besturen van Veiligheid van de Radboud Universiteit Nijmegen een publieksonderzoek uitgevoerd in lijn met eerdere publieksonderzoeken. Voor het onderzoek is onder ruim 200 reizigers op Schiphol een vragenlijst afgenomen over onder andere de veiligheidsperceptie, risico-inschatting en de genomen maatregelen. Om inzicht te krijgen in wat de reizigers ‘daadwerkelijk denken’, wordt de reizigers gevraagd om vanuit de positie van burgemeester en minister te antwoorden, zodat zij gedwongen worden om te redeneren vanuit het algemeen belang. Deze wijze van bevragen is kenmerkend voor onze publieksonderzoeken.

Het rapport kunt u hier downloaden.

De snelle lezer treft hier een artikeltje dat over het publieksonderzoek is verschenen in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.

Eerdere burgeronderzoeken die door Crisislab zijn uitgevoerd, zijn:

 

Share Button

16 juni, 2017