Wat zijn acceptabele veiligheidsrisico’s van de Oostbrug Amsterdam?

De gemeente Amsterdam denkt momenteel na over nieuwe oeververbindingen specifiek voor voetgangers en fietsers over het IJ die Amsterdam Noord en Centrum beter moeten verbinden.

Het meest ver is de gemeente met het ontwerp voor de Oostbrug. Deze bestaat grof gezegd uit drie delen: een beweegbaar brugdeel (val) over een vaargeul, een tussendeel dat het IJ grotendeels overspant en nog een beweegbaar brugdeel (val) over een vaargeul.

Een belangrijk detailvraagstuk is het openingsregime van de beweegbare brugdelen. In opdracht van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam voert Crisislab een onderzoek uit waarin de volgende onderzoeksvraag wordt beantwoord:

Is het systeem Oostbrug zodanig in te richten dat twee brugvallen gelijktijdig open kunnen staan (bediend kunnen worden) zonder onacceptabele veiligheidsrisico’s? En zo ja: aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan?