Rapporten

Hier treft u een overzicht aan van de Crisislab onderzoeksrapporten. Wetenschappelijke publicaties van individuele medewerkers zijn beschikbaar via de medewerkerspagina, de Crisislab publicatiereeks is hier te vinden en een overzicht van onderzoeken, adviesopdrachten en trainingen staat hier. Klik op een rapport voor meer informatie en/of het desbetreffende rapport.

Onderzoeksrapporten

Onderzoek naar de onderhoudsachterstand op Schiphol (2023).

Verkennende risicobeoordeling voor Unexploded Ordnance (UXO) in de Noordzee (2023)

Onderzoek naar Brandveiligheid van NOM-woningen in Presikhaaf (2023).

Onderzoek naar proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen in Nederland (2023).

Evaluatie van de pilot proportionele brandveiligheid in Nijmegen (2023)

Kennisdocument voor een proportionele omgang met Ontplofbare Oorlogsresten (2023).

Publieksonderzoek naar hoe burgers denken over ontplofbare oorlogsresten (2023).

Een analyse van de brandveiligheidssituatie in wooncomplex Riekerhaven (2023).

Advies over taken en inrichting de DLOC van de Nationale Politie (2023).

Een proportionele omgang met handboringen in OO verdacht gebied (2022).

Evaluatie van het multidisciplinair optreden tijdens de grote brand in Lottum (2022).

Taken en bevoegdheden van gemeenten bij ontplofbare oorlogsresten (2022).

Chemisch advies als topsport; een onderzoek naar de inrichting van een toekomstbestendige AGS-functie voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2022).

Onderzoek naar het functioneren van de lokale democratie in Woerden in coronatijd (2022)

Second opinion brandveiligheid Amsterdam Arenatunnel (2022).

Onderzoek naar de optimalisatie van de organisatie van toezicht op de horeca en evenementen in de gemeente Amsterdam (2022).

Onderzoek naar proportioneel veiligheidsbeleid voor beweegbare bruggen in Nederland (2022)

Aanvullende analyse brandveiligheid metro Oostlijn Amsterdam (2021).

Opstellen handleiding Slimme(re) Opsporing en de implementatie ervan (2016-2021).

Onderzoek naar onveiligheid door tijdsdruk op het spoor (2021).

Onderzoek naar de motivatie van actiegroepen (2021).

Aspectevaluatie van het Nijmeegse fysieke veiligheidsbeleid (2021).

Evaluatie van de crisisorganisatie van veiligheidsregio Twente in coronatijd (2020, 2021).

Actie-onderzoek om tot een andere werkwijze voor OvD’s van de brandweer te komen die rekening houdt met human factors waardoor zij beoogd beter het verschil t.o.v. hun bevelvoerders kunnen maken (2021).

Berekenen verdacht (bombardementen)gebied Oost-Souburg volgens de Amsterdamse methode (2021).

Noodhulp als specialisme; een theoretische verkenning naar mogelijkheden voor een aparte specialistische noodhulporganisatie (2021).

Advies over de nut en noodzaak van inspectiecertificering in de zorg (2021).

Onderzoek naar het IJmuider Haventeam: wie doet wat? (2020)

Wat mag, doet en wil de raad? Een onderzoek naar de rol van de gemeenteraad van ‘s Hertogenbosch ten tijd van (corona)crisis (2020).

Toevallig non-conform of voorspelbaar ongeschikt? Een onderzoek naar de staat van de infrastructuur voor het spoorgoederenvervoer op de Havenspoorlijn (2020).

Een meta-review van drie Gezondheidsraad-adviezen als reactie op de publicatie van het advies blootstelling aan stoffen bij ijzer- en staalgieten (2020).

Wat weten we nu eigenlijk over het coronavirus en wat betekent dit voor evenementen? (2020)

Evaluatie en advies brandveiligheid flats aan het Gelderseplein van Vivare (2020).

Scan van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid van de gemeente Dronten (2020).

Review van het risicomodel 2.0 perronveiligheid van ProRail (2020).

Review rapportages brandveiligheid metro Oostlijn Amsterdam (2020).

Een verkennend onderzoek naar de effectiviteit van juridische advisering bij TGO-onderzoeken in de politie-eenheid Den Haag (2020).

Doorlichting aanschafadvies van Ambulancezorg Nederland voor het aanschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor ambulancepersoneel bij een terroristische aanslag (2020).

Evaluatie naar de uitvoerbaarheid van het nieuwe stedelijk evenementenbeleid in Amsterdam (2019).

Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s (2019).

Evaluatie bevolkingszorg schietincident Utrecht (2019).

Inspiratiedocument Integraal veiligheidsbeleid in het MBO (2019).

Inzichten ten behoeve van een verstandige omgang met asbestverontreiniging van de bodem door de Haven Rotterdam (2019).

Publieksonderzoek naar wat burgers over de opkomsttijden van de hulpverleningsdiensten vinden in de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (2019).

Vijf ‘incidenten’ die in de zomer van 2018 plaatsvonden op Kijfhoek nader beschouwd: toeval of structureel veiligheidsprobleem? (2019)

Inzichten herijking bodemsaneringsbeleid (2019).

Inzichten in proportioneel asbestbeleid (2019).

Evaluatie van de crisisbesluitvorming rond de brandveiligheid van gevelbekleding door de Hogeschool Rotterdam (2018).

Evaluatie oliemorsing tanker Bow Jubail (2018).

Evaluatie van het toezicht- en handhavingsproces kinderopvang van de gemeente De Bilt naar aanleiding van een zedenincident (2018).

Publieksonderzoek naar risico’s van kerncentrales en kernenergie (2018).

De risico-regelreflex in de (petro)chemische industrie (2018).

Beknopte systeemevaluatie: instorting gemeentehuis in Woerden (2018).

Zoeken naar blindgangers: de Amsterdamse methode verder verfijnd (2018).

Publieksonderzoek naar meer blauw op straat (2018).

Omgang met blindgangers door infrabeheerders (2018).

Evaluatie van het gemeentelijk handelen bij een overlastcases in Marken (2018).

Advies over eerste hulpverlening in trein (2018).

Evaluatie naar een dodelijk incident in het sociaal domein in de gemeente Wageningen (2017).

Proportionaliteit bij het zoeken naar blindgangers: afbakening van verdacht gebied in Amsterdam (2017). 

Quick scan calamiteitenorganisatie Radboud Universiteit Nijmegen (2017).

Risk analysis higher education institutions (2017).

Veiligheidsmaatregelen op het vliegveld; Publieksonderzoek naar de mening van reizigers op Schiphol (2017).

Overzichtsrapportage over de de wetenschappelijke stand van zaken over rampenbestrijding in Europa van het Disaster Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) van de Europese Commissie (2017).

Brandstichtingen in Hoogeveen (2017).

Naar een beter opsporingsresultaat; pleidooi voor een maatschappelijk debat over een rationelere afweging bij de politiële opsporing (2017).

Proportionaliteit bij de omgang met conventionele explosieven (2016).

 Actorenanalyse bij beleidsvorming OCE werkzaamheden (2016).

Toeval of structureel incidentalisme? Negen incidenten uit 2015 bij Chemelot nader beschouwd (2016).

De chemie tussen Chemelot en Geleen; Publieksonderzoek naar de mening van omwonenden van Chemelot over de omgang met risico’s (2016).

Inzichten in de omgang met de risico’s van asbest (2016).

Beloftevol beleid versus de weerbarstige werkelijkheid; een blik op de Wageningse praktijk in het sociale domein (2016).

Hulp bij brandveiligheidsbeslissingen in de zorg (2015).

Bewonersonderzoek: Wonen in een transformatiewoning (2015).

Parkeren in Enkhuizen: Hoe zouden burgers als wethouder besluiten over parkeren in de binnenstad van Enkhuizen? (2015).

Publieksonderzoek: Asbestbrand in Roermond; hoe kijken inwoners er tegenaan? (2015).

Systeemevaluatie NOS-incident (2015).

How to use new media during crisis situations: tips and tricks for citizens and public authorities (2015).

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening (2015).

Een zestal rapporten over burgermoed (2014).

Professionalisering van de politie (2014).

Onderzoek managerial aansturing brandweer Gooi en Vechtstreek (2014).

Maatschappelijke reacties na incidenten (2014).

Brandveiligheid in de langdurige zorg. Branchevisie en handleiding voor verantwoord veiligheidsbeleid (2014).

Burgeronderzoek risico’s en incidenten in Jeugdzorg (2014).

Publieksonderzoek Drechtsteden (2014).

Hoog water in Ten Boer: Hoe hebben burgers het zelf beleefd? (2013).

Redelijk en begrijpelijk Groninger aardbevingsbeleid (2013).

Risico-regelreflex in de Jeugdzorg (2013).

Een risicobenadering voor zwemlocaties (2013).

Toezicht op zwemwater: wat is redelijk (2013).

Systeemevaluatie oefening Prisma (2012).

Europese Crisisbeheersing in ontwikkeling (2012).

Onderzoek naar zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels (2011).

Evaluatie van de crisisbeheersingsstuctuur in de veiligheidsregio Groningen (2011).

Onderzoek naar risicocommunicatie: wat verwachten de burgers van Utrecht van de overheid ten aanzien van crisiscommunicatie? (2011).

Zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels (2011).

Evaluatie aanpak H1N1 (2011, in consortium met Berenschot).

Advies omtrent Rijksinpassingsplan Bergermeer (2010).

Verkenning naar de mogelijkheden van operationele samenwerking tussen politie en brandweer (2009).

Onderzoek naar institutionele kennisverspreiding binnen de brandweer (2009).