Review proportionaliteit renovatie Balgstuwen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een kosten-batenanalyse uitgevoerd van de mogelijke renovatie van enkele balgstuwen die onderdeel uitmaken van het stelsel van BWO-keringen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze zijn bedoeld om de schade na een dijkdoorbraak veroorzaakt door oorlogshandelingen te beperken. Crisislab voert een review uit van de berekeningen inclusief gehanteerde uitgangspunten.