Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidszorg. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Ira Helsloot lid visitatie-commissie Defensie

  Op 14-09-2018

  Vanaf 13 september 2018 maakt Ira Helsloot deel uit van de door de minister van Defensie ingestelde visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Onder voorzitterschap van...
  Lees meer >>

 • De risico-regelreflex in de (petro)chemische industrie

  Op 01-08-2018

  In opdracht van de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie (VOMI) en de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) heeft...
  Lees meer >>

 • Evaluatie instorting Woerden openbaar

  Op 26-07-2018

  Om iets na elf uur ’s morgens op 12 mei 2017 raakte bij sloopwerkzaamheden van het gemeentehuis in Woerden een bouwvakker bekneld door het instorten van twee...
  Lees meer >>

 • Publieksonderzoek risicocommunicatie BRZO-bedrijf

  Op 06-07-2018

  In opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voerde Crisislab een publieksenquete uit om te kijken of de communicatie over de risico's van het BRZO-bedrijf S.C....
  Lees meer >>

 • Advies hooglerarenpanel gaswinning voor minister EZK

  Op 02-07-2018

  De minister van EZK, Erik Wiebes, heeft een panel van drie hoogleraren gevraagd om een methodologisch oordeel te geven over de huidige wijze van berekening van het...
  Lees meer >>

 • Advies sanering ThermPhos-fabriek

  Op 27-06-2018

  Crisislab heeft in opdracht van Van Citters Beheer (VCB, beheerder van het voormalige ThermPhoscomplex) een advies uitgebracht over een aanbestedingsvraagstuk rond de...
  Lees meer >>

 • Hoge waardering master Besturen van Veiligheid

  Op 15-06-2018

  De master Bestuurskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is ook in 2018 weer gekozen tot de beste bestuurskunde masteropleiding van Nederland. Binnen het master...
  Lees meer >>

 • Zoeken naar blindgangers: de Amsterdamse methode verder verfijnd en toegepast

  Op 14-06-2018

  Door Crisislab en de Nijmeegse hoogleraar Eric Cator is in 2016/2017 een methode ontwikkeld om het verdacht gebied bij bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog vast...
  Lees meer >>

 • Risico-regelreflex in de industrie

  Op 03-06-2018

  Ira Helsloot en Sander Kraaijenbrink vertellen in Bilfinger magazine (mei 2018) over de resultaten van een onderzoek dat Crisislab uitvoerde naar de effecten van de...
  Lees meer >>

 • Willen burgers meer blauw op straat?

  Op 01-05-2018

  Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben in het kader van hun masteropleiding Besturen van Veiligheid een publieksonderzoek uitgevoerd naar de mening...
  Lees meer >>

 • Advies veiligheid in het hoger onderwijs

  Op 24-04-2018

  Door de stuurgroep IV-HO is een Raad van Advies ingesteld om te reflecteren op de huidige veiligheidsstand van zaken in het hoger onderwijs. Ira Helsloot was secretaris...
  Lees meer >>

 • Training Griekse brandweer

  Op 23-04-2018

    In opdracht van de wereldbank traint Crisislab een week lang Griekse brandweerofficieren in Athene in effectieve en proportionele...
  Lees meer >>

 • Perverse krachten in asbestcertificatiestelsel

  Op 08-04-2018

  In zowel het AD als De Volkskrant wordt onder andere door Ira Helsloot ingegaan op de perverse krachten in het asbestcertificatiestelsel. De artikelen kunt u hier...
  Lees meer >>

 • Online applicatie BrandWijzer gelanceerd

  Op 27-03-2018

  Op dinsdag 27 maart 2018 lanceerde het programma De Zorg Brandveilig de online applicatie BrandWijzer. Crisislab is als penvoerder nauw betrokken geweest bij de...
  Lees meer >>

 • Derde advies WMA openbaar

  Op 18-03-2018

  In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bracht de Werkgroep Maatgevende Aardbevingsbelasting (WMA) op 4 november 2016 een advies uit voor een...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke veiligheidsdilemma’s in hoger onderwijs

  Op 21-02-2018

  In opdracht van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft Crisislab enkele kennis- en dilemmafiches opgesteld. Deze fiches hebben respectievelijk...
  Lees meer >>

 • Bijdrage aan beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid

  Op 16-02-2018

  In 2017 is door het ministerie van Defensie een beleidsevaluatie gehouden van de inspanningen van de laatste jaren gericht op een betere samenwerking van defensie en de...
  Lees meer >>

 • Het effect van social media op zelfredzaamheid

  Op 13-02-2018

  Crisislab heeft de wetenschappelijke bevindingen over het effect van sociale media in het kader van het Europese project COSMIC samengevat. Als wetenschappelijk artikel...
  Lees meer >>

 • Resilience is echt een buzzword

  Op 05-02-2018

  Dat stelt Ira Helsloot in een artikel over veerkracht (resilience) in complexe ketens. Het artikel is verschenen in Security Management, een platform voor security...
  Lees meer >>

 • Nieuw crisistype: stroomuitval door laagvliegende helicopters?

  Op 08-01-2018

  In de laatste uitgave van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (15-de jaargang 2017, nr. 5/6) is een artikeltje verschenen van Astrid Scholtens...
  Lees meer >>

 • Wat vindt de burger van meer blauw op straat?

  Op 07-01-2018

  In de laatste uitgave van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (15-de jaargang 2017, nr. 5/6) heeft Ira Helsloot een artikeltje geschreven over het...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Evaluatie tanker Bow Jubail

  Op 24-07-2018

  Op zaterdagmiddag 23 juni 2018 kwam de Bow Jubail in aanvaring met een steiger in de Petroleumhaven in Rotterdam. Hierdoor is ruim 200 ton stookolie vrijgekomen die zich heeft verspreid over onder andere de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas en de Oude...
  Lees meer >>

 • Bouwstenen voor proportioneel uitvoerings- en handhavingsbeleid

  Op 22-07-2018

  In opdracht van de gemeente Den Haag levert Crisislab een aantal bouwstenen aan die zij kan gebruiken bij het opstellen van een proportioneel uitvoerings- en handhavingsbeleid voor het omgevingstoezicht op bedrijfsmatige asbestsanering. Onder...
  Lees meer >>

 • Evaluatie besluitvormingsproces gevelbeplating Hogeschool Rotterdam

  Op 29-06-2018

  Door de Hogeschool Rotterdam is eind 2017 geconstateerd dat bij één van haar gebouwen de gevelbeplating niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. Het bestuur van de Hogeschool heeft daarom besloten dit pand vooralsnog te sluiten. Crisislab is...
  Lees meer >>

 • Pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 28-06-2018

  In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is...
  Lees meer >>

 • Opstellen advies versterking huizen Groningen

  Op 03-06-2018

  De minister van EZK, Erik Wiebes, heeft een panel van drie hoogleraren gevraagd om een methodologisch oordeel te geven over de huidige wijze van berekening van het aardbevingsrisico en een advies hoe (beter) om zou moeten worden gegaan met de...
  Lees meer >>

 • Onderzoek inzichten voor proportioneel asbestbeleid

  Op 24-04-2018

  In samenwerking met de Universiteit Utrecht en TNO onderzoekt Crisislab wat proportioneel asbestbeleid is in een aantal standaardcasus zoals het verwijderen van vensterbanken van asbestcement. Dit onderzoek dat in opdracht van de vereniging van...
  Lees meer >>

 • Omgang met blindgangers door infrabeheerders

  Op 23-04-2018

  In opdracht van een aantal grote infrabeheerders (TenneT, Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Gasunie) doet Crisislab onderzoek naar de omgang met (mogelijke) blindgangers door deze infrabeheerders. Dit betreft met name een inventarisatie...
  Lees meer >>

 • UXO in de Noordzee

  Op 22-04-2018

  Crisislab werkt samen met Expload en Saricon aan een verkenning wat proportioneel beleid moet zijn voor de omgang met onontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem van de Noordzee (UXO in vaktermen). De opdrachtgever is een...
  Lees meer >>

 • Wat is water-robuuste infrastructuur?

  Op 20-04-2018

  Crisislab werkt als onderaannemer van Twijnstra Gudde mee aan een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar wat een verstandige bescherming is van de vitale infrastructuur tegen de dreiging van overstromingen....
  Lees meer >>

 • Safety Deal – Leren van incidenten

  Op 30-03-2018

  In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop geeft Crisislab uitvoering aan de Safety Deal ‘leren van incidenten’. Binnen de (petro-)chemische industrie heeft men de duidelijke ambitie om het aantal incidenten zoveel mogelijk te reduceren....
  Lees meer >>

 • Ondersteuning Veiligheidsregio Noord Holland Noord (2)

  Op 29-03-2018

  Crisislab ondersteunt de Veiligheidsregio Noord Holland Noord bij  het traject Brandweer 360 dat moet leiden tot een hernieuwde brandweer....
  Lees meer >>

 • Evaluatie zedenincident De Bilt

  Op 19-12-2017

  Naar aanleiding van een zedenincident op een buitenschoolse opvang in De Bilt voert Crisislab in opdracht van de gemeente een evaluatie uit. Doel van de evaluatie is om te kijken hoe het gemeentelijke toezichts- en handhavingsproces is ingericht en...
  Lees meer >>

 • Proportionele bodemsanering

  Op 02-12-2017

  In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling bodem, voert Crisislab een verkenning uit naar wat proportionele bodemsaneringsbeleid in die gemeente inhoudt, dat wil zeggen saneringsbeleid waarbij de kosten van sanering in verhouding tot de baten...
  Lees meer >>

 • Bijdrage aan nieuw stoffenbeleid ministerie van SZW

  Op 01-12-2017

  Ira Helsloot en Jaap Hanekamp schrijven op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een hoofdstuk in het boek 'Beroepsziekten door stoffen’. In dit boek geven experts vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken...
  Lees meer >>

 • Evaluatie van incidenten in het hoger onderwijs

  Op 26-07-2017

  In opdracht van het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs evalueert Crisislab een aantal incidenten binnen het Nederlands hoger onderwijs. De incidenten die onderzocht worden, zijn verschillend van aard. In de evaluatie van de incidenten is...
  Lees meer >>

 • CityDeal Zorg voor een veilige stad

  Op 25-07-2017

  Ira Helsloot is landelijk projectleider voor de CityDeal Zorg voor een veilige stad waarin zeven gemeenten en het Rijk proberen tot een betere verbinding van het sociaal domein met het veiligheidsdomein te komen....
  Lees meer >>

 • Politiegezag en (on)gehoorzaam burgergedrag

  Op 06-02-2017

  In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een onderzoek uit om de mate van 'straat'gezag van de politie in kaart te brengen en te duiden welke betekenis dit heeft voor de politiepraktijk. Bijvoorbeeld wordt bekeken welk...
  Lees meer >>

 • Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

  Op 16-09-2016

  In opdracht van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) evalueert Crisislab de betekenis van het VCA-stelsel in de praktijk. Op basis hiervan adviseert Crisislab de SSVV over het stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en...
  Lees meer >>

 • Slimmere opsporing

  Op 10-04-2016

  In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige...
  Lees meer >>

 • De noodhulp praktisch herontworpen

  Op 07-04-2016

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap voert Crisislab samen met vier basisteams van politie een actieonderzoek uit om tot een betere benutting van de noodhulpcapaciteit voor handhaving te komen. We ontwikkelen daartoe een aantal...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->