Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidszorg. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Perverse krachten in asbestcertificatiestelsel

  Op 08-04-2018

  In zowel het AD als De Volkskrant wordt onder andere door Ira Helsloot ingegaan op de perverse krachten in het asbestcertificatiestelsel. De artikelen kunt u hier...
  Lees meer >>

 • Online applicatie BrandWijzer gelanceerd

  Op 27-03-2018

  Op dinsdag 27 maart 2018 lanceerde het programma De Zorg Brandveilig de online applicatie BrandWijzer. Crisislab is als penvoerder nauw betrokken geweest bij de...
  Lees meer >>

 • Derde advies WMA openbaar

  Op 18-03-2018

  In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bracht de Werkgroep Maatgevende Aardbevingsbelasting (WMA) op 4 november 2016 een advies uit voor een...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijke veiligheidsdilemma’s in hoger onderwijs

  Op 21-02-2018

  In opdracht van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft Crisislab enkele kennis- en dilemmafiches opgesteld. Deze fiches hebben respectievelijk...
  Lees meer >>

 • Bijdrage aan beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid

  Op 16-02-2018

  In 2017 is door het ministerie van Defensie een beleidsevaluatie gehouden van de inspanningen van de laatste jaren gericht op een betere samenwerking van defensie en de...
  Lees meer >>

 • Het effect van social media op zelfredzaamheid

  Op 13-02-2018

  Crisislab heeft de wetenschappelijke bevindingen over het effect van sociale media in het kader van het Europese project COSMIC samengevat. Als wetenschappelijk artikel...
  Lees meer >>

 • Resilience is echt een buzzword

  Op 05-02-2018

  Dat stelt Ira Helsloot in een artikel over veerkracht (resilience) in complexe ketens. Het artikel is verschenen in Security Management, een platform voor security...
  Lees meer >>

 • Nieuw crisistype: stroomuitval door laagvliegende helicopters?

  Op 08-01-2018

  In de laatste uitgave van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (15-de jaargang 2017, nr. 5/6) is een artikeltje verschenen van Astrid Scholtens...
  Lees meer >>

 • Wat vindt de burger van meer blauw op straat?

  Op 07-01-2018

  In de laatste uitgave van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (15-de jaargang 2017, nr. 5/6) heeft Ira Helsloot een artikeltje geschreven over het...
  Lees meer >>

 • Voorzitter Young NVVK

  Op 23-12-2017

  Crisislab-onderzoeker Sander Kraaijenbrink is sinds december voorzitter van Young NVVK. Dit is een werkgroep voor en door jonge veiligheidskundigen t/m 35 jaar. Meer...
  Lees meer >>

 • Willen we nul (stal)branden?

  Op 20-12-2017

  In het magazine Uit de brand van de Stichting Salvage stelt Ira Helsloot dat het een politieke keuze is om wel of niet voor nul grote (stal)branden te gaan. Als de...
  Lees meer >>

 • Evaluatie incident sociaal domein Wageningen

  Op 19-12-2017

  Op 7 juni 2017 vond in de gemeente Wageningen een tragisch incident plaats waarbij een deelnemer aan het participatietraject Buitenkans van de gemeente een andere...
  Lees meer >>

 • Ook in crisistijd gewoontedieren

  Op 03-12-2017

  In Veiligheid Voorop, een samenwerkingsverband van en voor de chemische industrie, is een interview gepubliceerd met Astrid Scholtens in een serie over...
  Lees meer >>

 • Eerste hulpverlening in treinen

  Op

  In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS) voerde Crisislab eind 2017/begin 2018 een onderzoek uit naar wettelijke verplichtingen voor en realisatie van eerste...
  Lees meer >>

 • Magazine NV en Cb besteedt aandacht aan publieksonderzoek terrorisme

  Op 25-10-2017

  Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (nr.4, 2017) besteedt aandacht aan het jaarlijkse publieksonderzoek dat Crisislab op eigen initiatief samen met de...
  Lees meer >>

 • Evaluatie samenwerkingsproces VRF en Lelystad Schiphol Airport

  Op 28-09-2017

  In opdracht van de Veiligheidsregio Flevoland voerde Crisislab in 2017/2018 een evaluatie uit naar het proces van samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en...
  Lees meer >>

 • Proportionaliteit bij het zoeken naar blindgangers

  Op 18-09-2017

  In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Crisislab samen met de Nijmeegse hoogleraar Eric Cator een methode ontwikkeld voor een proportionele bepaling van het...
  Lees meer >>

 • Evaluatie incident Woerden

  Op 07-09-2017

  Om iets na elf uur ’s morgens op 12 mei 2017 raakte bij sloopwerkzaamheden van het gemeentehuis in Woerden een bouwvakker bekneld door het instorten van twee...
  Lees meer >>

 • Herschrijven lesmateriaal NNVO

  Op 27-07-2017

  Voor twee nautische leerlijnen van de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) herschreef Crisislab het lesmateriaal op het onderdeel incidentbestrijding. Het...
  Lees meer >>

 • Risicoanalyse hoger onderwijs instellingen

  Op 25-07-2017

  In opdracht van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft Crisislab een internationale risico-analyse gemaakt voor hoger onderwijs instellingen....
  Lees meer >>

 • Hoe laat is het?

  Op 20-07-2017

  Naar aanleiding van het afscheid van Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), is een liber amicorum met de titel 'Hoe laat is het?'...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Bijdrage aan nieuw stoffenbeleid ministerie van SZW

  Op 01-04-2018

  Ira Helsloot en Jaap Hanekamp schrijven op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een hoofdstuk in het boek 'Beroepsziekten door stoffen’. In dit boek geven experts vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken...
  Lees meer >>

 • Safety Deal – Leren van incidenten

  Op 30-03-2018

  In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop geeft Crisislab uitvoering aan de Safety Deal ‘leren van incidenten’. Binnen de (petro-)chemische industrie heeft men de duidelijke ambitie om het aantal incidenten zoveel mogelijk te reduceren....
  Lees meer >>

 • Ondersteuning Veiligheidsregio Noord Holland Noord (2)

  Op 29-03-2018

  Crisislab ondersteunt de Veiligheidsregio Noord Holland Noord bij  het traject Brandweer 360 dat moet leiden tot een hernieuwde brandweer....
  Lees meer >>

 • Advies inrichting calamiteitenorganisatie RUMC

  Op 21-12-2017

  In opdracht van het Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) voert Crisislab een onderzoek uit om de Raad van Bestuur te adviseren over een ‘juiste’ inrichting van de calamiteitenorganisatie. We richten ons daarbij op zowel de organisatie van...
  Lees meer >>

 • Quickscan overlast Marken

  Op 20-12-2017

  In de gemeentelijke kern Marken ervaren verschillende bewoners al geruime tijd ernstige overlast van een buurtbewoner. De overlast bestaat uit pesterijen en mogelijke schending van de privacy door de buurtbewoner. De gemeente heeft de...
  Lees meer >>

 • Evaluatie zedenincident De Bilt

  Op 19-12-2017

  Naar aanleiding van een zedenincident op een buitenschoolse opvang in De Bilt voert Crisislab in opdracht van de gemeente een evaluatie uit. Doel van de evaluatie is om te kijken hoe het gemeentelijke toezichts- en handhavingsproces is ingericht en...
  Lees meer >>

 • Proportionele bodemsanering

  Op 02-12-2017

  In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling bodem, voert Crisislab een verkenning uit naar wat proportionele bodemsaneringsbeleid in die gemeente inhoudt, dat wil zeggen saneringsbeleid waarbij de kosten van sanering in verhouding tot de baten...
  Lees meer >>

 • Bijdrage aan nieuw stoffenbeleid SZW

  Op 01-12-2017

  Crisislab draagt bij aan een verkenning voor het nieuwe beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor bescherming tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We doen dat door het schrijven van een hoofdstuk over de...
  Lees meer >>

 • Zoeken naar blindgangers: de Amsterdamse methode verder verfijnd

  Op 18-09-2017

  Door Crisislab en de Nijmeegse hoogleraar Eric Cator is een methode ontwikkeld om het verdacht gebied bij bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen. Deze methode is Amsterdams medio 2017 beleid geworden. In opdracht van de...
  Lees meer >>

 • Evaluatie van incidenten in het hoger onderwijs

  Op 26-07-2017

  In opdracht van het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs evalueert Crisislab een aantal incidenten binnen het Nederlands hoger onderwijs. De incidenten die onderzocht worden, zijn verschillend van aard. In de evaluatie van de incidenten is...
  Lees meer >>

 • CityDeal Zorg voor een veilige stad

  Op 25-07-2017

  Ira Helsloot is landelijk projectleider voor de CityDeal Zorg voor een veilige stad waarin zeven gemeenten en het Rijk proberen tot een betere verbinding van het sociaal domein met het veiligheidsdomein te komen....
  Lees meer >>

 • Slimme brandveiligheid in Nijmegen

  Op 02-05-2017

  De gemeente Nijmegen, veiligheidsregio Gelderland-Zuid, omgevingsdienst regio Nijmegen en woningcorporatie Talis willen in een pilot verkennen of er niet een meer proportionele wijze is om met brandveiligheid om te gaan. Door de verantwoordelijkheid...
  Lees meer >>

 • Politiegezag en (on)gehoorzaam burgergedrag

  Op 06-02-2017

  In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een onderzoek uit om de mate van 'straat'gezag van de politie in kaart te brengen en te duiden welke betekenis dit heeft voor de politiepraktijk. Bijvoorbeeld wordt bekeken welk...
  Lees meer >>

 • Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

  Op 16-09-2016

  In opdracht van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) evalueert Crisislab de betekenis van het VCA-stelsel in de praktijk. Op basis hiervan adviseert Crisislab de SSVV over het stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en...
  Lees meer >>

 • Slimmere opsporing

  Op 10-04-2016

  In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige...
  Lees meer >>

 • De noodhulp praktisch herontworpen

  Op 07-04-2016

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap voert Crisislab samen met vier basisteams van politie een actieonderzoek uit om tot een betere benutting van de noodhulpcapaciteit voor handhaving te komen. We ontwikkelen daartoe een aantal...
  Lees meer >>

 • Ondersteuning Veiligheidsregio Noord Holland Noord (1)

  Op 18-02-2016

  De Veiligheidsregio Noord Holland Noord (NHN) is een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt gekeken wat de menselijk factoren (human...
  Lees meer >>

 • Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies (COncORDE)

  Op 09-06-2014

  As part of the European Commission’s Seventh Framework Programme (FP7) Crisislab participates in the 3 year research, technological development and demonstration project COncORDE, which has started in May 2014. COncORDE stands for ‘Development...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->